Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Corpul de control al Prim Ministrului - 2022

 Recomandare:

a) Analizarea la nivelul AACR/MTI a cadrului legal incident cu privire la atribuțiile/competențele Autorității în domeniul securității cibernetice, în vederea corelării reglementărilor naționale cu prevederile legislației internaționale în domeniile securității aviației civile/securității cibernetice, precum și a definirii cât mai clar a rolului AACR în îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația națională și internațională.

Stadiul Implementării:

Implementat

Documente justificative:

 • Legea 362/2018, Art. 15, alin (1) "DNCS este autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice care asigură furnizarea serviciilor esențiale ori furnizează serviciile digitale identificate în temeiul prezentei legi ";
 • Art.5 lit.h din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Aeronautice Civile Române, anexă la H.G. nr.405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române "colaborarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe probleme specifice de securitate cibernetică la nivelul aviației civile, în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare";
 • Ordinul directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privind verificarea și controlul îndeplinirii obligațiilor de securitate cibernetică pentru spațiul cibernetic național civil 105/2022 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1062/02.11.2022.

 

Recomandare:

b) Emiterea de proceduri și instrucțiuni specifice de stabilire a cerințelor de pregătire pentru personalul responsabil de monitorizarea implementării măsurilor de protecție împotriva amenințărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviație civilă, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1079/2018 pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile-PNPSAC.

Stadiul Implementării:

N/A-Neaplicabil

Documente justificative:

 • Potrivit O.U.G. nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, art. 4 Principalele obiective ale DNSC sunt: [...] litera f) "crearea cadrului național de instruire în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu instituțiile care au competențe și atribuții în domeniu", coroborat cu
  art. 5, Funcții și atribuții. În îndeplinirea obiectivelor, DNSC exercită următoarele funcții și atribuții: [...] litera r), "Funcția de educație și pregătire în domeniul securității cibernetice", DNSC  are atribuții în ceea ce priveste crearea cadrului național de instruire în domeniul securității cibernetice, precum și de exercitare a funcției de educație și pregătire în domeniul securității cibernetice.
 • Ordinul directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică 106/2022 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1076/08.11.2022.

 

Recomandare:

c) Analizarea, atât la nivelul AACR, cât și la nivelul MTI, prin direcțiile de specialitate, a reglementărilor/metodologiilor aplicate în procesul de emitere/evaluare a avizelor pentru obiectivele din zone cu servituți aeronautice civile, cu scopul de a fi identificate soluții pentru evitarea unor situații în care, deși inițial AACR a emis un aviz negativ pentru un obiectiv/imobil, ulterior, în cadrul procesului de avizare, aceasta a emis un aviz favorabil pentru același imobil cu regim de înălțime avizat mai mare decât la evaluarea inițială.

Stadiul Implementării:

Implementat

Documente justificative:

AACR analizează în mod continuu legislația și normele din domeniu. Așa cu a fost motivat și în perioada desfășurării controlului, subliniem faptul că în vederea emiterii avizului de către AACR, solicitantul, depune o documentaţie în condiţiile stabilite de AACR şi publicate pe pagina proprie de internet (a se accesa link-ul https://www.caa.ro/ro/pages/informatii-emitere-avize).

Conţinutul şi structura documentaţiei care se depune la AACR în vederea emiterii avizului s-a aprobat prin Decizia Directorului General al AACR nr. D306_26.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 2.3 și  art. 2.4 din RACR-AVZ ediția 2/2020. (a se accesa linkul https://www.caa.ro/CAA/Domenii/Avize_si_Autorizatii/Legislatie/CONTINUTUL_STRUCTURA_DOC_DEP_AACR_EMI_AVIZ1.pdf).

AACR analizează documentațiile tehnice depuse de solicitant și emite AVIZ FAVORABIL dacă documentaţia tehnică respectă toate cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare sau AVIZ NEGATIV în cazul în care documentaţia tehnică nu respectă toate cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare, conform prevederilor art. 3.7 din RACR-AVZ ediția 2/2020. 

În cazul în care din evaluarea documentației depuse inițial rezultă că acesta nu poate fi avizată favorabil, este emis beneficiarului AVIZUL NEGATIV în care este prezentată baza legală și regimul de înălțime restricționat (rezultat din analiza AACR). Dacă solicitantul nu acceptă restricțiile impuse prin avizul negativ,  este posibilă reluarea procesului de evaluare, dacă acesta poate demonstra prin depunerea unei documentații care să cuprindă studiu de obstaculare întocmit în conformitate cu Anexa 4 la Decizia Directorului General al AACR nr. D 306/ 26.06.2020, existența unor obiective astfel poziţionate încât să nu existe vizibilitate directă între mijloacele de radionavigaţie afectate şi obiectivul propus, în condițiile reglementate de pct. 2, 3 și 4 din Anexa nr. 2 la RACR-ZSAC și de pct. 6 din Metodologia AACRDANA-MET-CNS-02, respectiv  art.  3.8 din RACR-AVZ.

În situația în care, nici din evaluarea studiului de obstaculare nu rezultă faptul că documentația tehnică poate fi avizată favorabil, beneficiarul poate depune un studiu de specialitate privind impactul obiectivului asupra funcționării mijloacelor de radionavigație. AACR transmite acest studiu de specialitate la ROMATSA și solicită punctul de vedere al acestei instituții în calitate de deținător și operator al acestor mijloace de radionavigație, în conformitate cu prevederile art. 6.5.12 din Metodologia AACRDANA-MET-CNS-02. Înacest caz decizia privind emiterea avizului AACR are la bază punctul de vedere transmis de ROMATSA. 

Astfel, în cazul în care din studiul privind impactul obiectivului asupra mijloacelor de rodionavigație rezultă că prin edificarea obiectivului la o înălțime mai mare decât cea comunicată de AACR prin avizul negativ, nu va fi afectată funcționarea în parametri nominali autorizați ai echipamentelor de radionavigație în cauză și ROMATSA transmite un punct de vedere favorabil, poate fi emis aviz favorabil pentru o înățime mai mare decât cea comunicată inițial prin avizul negativ.

 

Recomandare:

d) Clarificarea și actualizarea prevederilor actelor normative privind activitățile de lansare/înregistrare a obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic de pe teritoriul României și/sau din apele internaționale în vederea identificării obligațiilor ce revin AACR și a entităților cu atribuții în acest domeniu.

Stadiul Implementării:

N/A-Neaplicabil

Documente justificative:

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul Aerian, literele d) și i), AACR are atribuții privind autorizarea executării unor categorii de zboruri cu aeronave civile în spațiul aerian național, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare și supravegherea operațiunilor aeriene civile.

Potrivit HG nr. 405/1993 cu modificările și completările ulterioare, art. 2, AACR este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Codul aerian, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, exercitarea atribuţiilor de autoritate competentă în domeniul aviaţiei civile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 21/2020, exercitarea altor atribuţii ce revin unei autorităţi competente, ce rezultă din reglementările europene aplicabile, în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii , exercitarea atribuţiilor de autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile, în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii și exercitarea altor atribuții de autoritate în domeniul aviației civile stabilite în sarcina sa prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.  Or, lansarea obiectelor în spațiu nu constiuie activități întreprinse cu o aeronavă civilă (racheta nu se încadrează în definiția ”aeronavei”, așa cum este aceasta stabilită la art. 3, alin. (1), pct. 8 Codul Aerian) și nu sunt activități aeronautice civile, în accepțiunea acestui termen, așa cum este definit în Codul Aerian, art. 3, alin. (1) pct. (3).

Prin urmare, subliniem faptul că asemenea activități exced atribuțiilor de autorizare a zborurilor și supervizare a siguranței în aviația civilă la nivel național îndeplinite de către AACR.  

Ȋn ceea ce privește competențele AACR astfel cum decurg acestea din Ordinul comun MApN/MT nr. 125/1378/2013, subliniem faptul că acestea sunt limitate la spațiul aerian național (a se vedea în acest sens prevederile art. 1 din Codul Aerian), astfel cum este acesta definit de Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizeză neautorizat spațiul aerian al României, art. 2, alin (1).

Regimul juridic al zborului în marea liberă este reglementat de Convenția privind aviația civilă internațională semnată  la Chicago în 1944.

Potrivit art. 3 al Convenției, aceasta se aplică numai aeronavelor civile, nu și celor de stat (aeronavele utilizate de forțele armate, servicii de vamă, poliție). De asemenea, potrivit aceluiași articol 3 al Convenției, lit. d), statele se angajează ca atunci când emit norme privind aeronavele de stat să țină cont de siguranța aeronavelor civile.

Convenția stabilește, totodată, că statele contractante identifică regulile aplicabile privind intrarea/ieșirea și operarea/navigarea pe teritoriul lor și le aplică fără discriminare în ceea ce privește aeronavele care provin din statele contractante. În textul anexelor  la Convenție, cu precădere în anexele 2 – Regulile aerului și 11 - Servicii de trafic aerian, se stabilește că statele contractante vor menține un nivel adecvat de implementare al anexelor, având astfel obligația de a se asigura că aeronavele care le poartă însemnele de înmatriculare se conformează cu regulile pe care celelate state le stabilesc la nivel național. În ceea ce privește zona de mare liberă însă, se aplică regulile stabilite de Convenția de la Chicago, pe care le-am evocat mai sus.

În completarea Convenției, Anexa 2 identifică obligația aeronavelor de a depune plan de zbor, inclusiv pentru zborurile realizate deasupra zonei de mare liberă, pentru a facilita coordonarea cu unitățile de control trafic (civile și militare).  Anexa 11 stabilește că spațiul aerian este împărțit în regiuni de informare a zborurilor, fiecare dintre acestea aflându-se sub responsabilitatea statelor contractante, astfel cum a fost stabilit de Organizația Aviației Civile Internaționale. De asemenea, este prevăzută obligația colaborării între autoritățile civile și cele militare, astfel încât activitatea aeronautică civilă să nu fie afectată sau pusă în pericol de activitățile militare. 

Astfel, în lumina celor de mai sus concluzionăm următoarele:  

 • marea liberă este definită de dreptul internațional;
 • spațiul aerian de deasupra mării libere nu face parte din teritoriul național;

anexele la Convenția de la Chicago (SARPs) se aplică aeronavelor civile, dar nu și aeronavelor de stat (aeronavelor militare), aceste reguli aplicându-se și deasupra zonelor de mare liberă;  

 • când se realizează activități ce vizează spațiul aerian pentru care România are responsabilitate în ceea ce privește furnizarea serviciilor de navigație aeriană, statele trebuie să țină cont de siguranța aeronavelor civile.

Mai mult decât atât, ordinul mai sus referit, la art. 1 lit. (c) definește sfera de aplicabilitate a acestuia, limitându-se la activități de lansare în spațiul aerian a rachetelor fără pilot utilizate în scopuri sportive, de divertisment sau în scopuri lucrative civile. 

Solicitărilor de lansare a obiectelor în spațiu le sunt aplicabile dispozițiile unor tratate internaționale încheiate sub egida ONU, cum ar fi ”Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti, semnat la 27 ianuarie 1967” la care România a devenit parte prin ratificare (Decretul nr. 74/1968), precum și ”Convenția privind răspunderea internațională pentru daunele provocate de obiectele spațiale, din anul 1972”, la care România a devenit parte prin ratificare în 1980, astfel încât una dintre obligațiile principale ce decurg din aceste tratate este înregistrarea obiectelor ce urmează a fi lansate în spațiul cosmic. Pentru o completă și corectă informare subliniem, faptul că responsabilitatea pentru derularea unor activități în spațiul cosmic revine statului român, în calitate de stat de lansare și nu poate fi declinată către o organizație sau persoană fizică. Apreciem astfel oportună realizarea unor demersuri pentru identificarea cerințelor privind înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic de pe teritoriul României și/sau din apele internaționale în vederea îndeplinirii obligaților la nivel internațional ce revin statului român pentru derularea unor astfel de activități, precum și identificarea instituțiilor abilitate în acest sens. AACR, în calitate de autoritate competentă în domeniul aviației civile, nu are atribuții în aplicarea acestor tratate internaționale, care constituie baza dezvoltării dreptului spațial.  

Apreciem totodată că se impune coordonarea / avizarea / autorizarea acestor activități spațiale cu / de către Agenția Spațială Română (ROSA), dat fiind faptul că această organizație reprezintă, în baza actelor de înființare și funcționare, Guvernul în relaţiile care decurg din acordurile încheiate de România cu parteneri străini în probleme spaţiale, astfel cum acestea sunt stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 923/1995 privind reorganizarea Agenției Spațiale Române.  

 

Recomandare:

e) Finalizarea procedurii de selecție a administratorilor RA AACR, în conformitate cu dispozițiile legale.

Stadiul Implementării:

N/A-Neaplicabil AACR

Implementat de MTI

Documente justificative:

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 2141/11.10.2022.

 

Recomandare:

f) Demararea procedurii de selecție a directorului general și întocmirea unui plan de administrare a regiei autonome care să asigure realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Stadiul Implementării:

Implementat

Documente justificative:

 • Hotârârea Consiliului de Administrație nr. 81/31.10.2022 prin care s-a declanșat procedura de selecție a directorului general al AACR.
 • Termenele prevăzute de OUG nr.109/2011 pentru definitivarea planului de administrare nu s-au împlinit.

 

Recomandare:

g) Verificarea tuturor deconturilor membrilor CA [...] (n.n. o parte dintre membrii CA din perioada 2018-2020), care au efectuat deplasări în străinătate în perioada 2018-2020, în vederea stabilirii sumelor decontate ilegal și calcularea penalităților datorate, conform prevederilor legale.

Stadiul Implementării:

Implementat

Documente justificative:

 • Nota de serviciu dispusă de directorul general al AACR prin e-mail in data de 21.09.2022 catre Compartimentul Control Financiar de Gestiune.
 • Raport de informare nr. 33086/14.10.2022 întocmit de Compartimentul Control Financiar de Gestiune.
 • Cereri de chemare în judecată formulate de AACR în data de 24.10.2022, înregistrate pe rolul Tribunalului București sub 29459/3/2022 și sub nr. 29460/3/2022, respectiv pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 27463/300/2022 și o cerere de valoare redusă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 55766/299/2022.

 

Recomandare:

h) Identificarea persoanelor responsabile din cadrul compartimentului financiar care aveau ca sarcină de serviciu recuperarea sumelor decontate ilegal și a penalităților de întârziere, precum și stabilirea, după caz, a răspunderii disciplinare, administrative sau penale.

Stadiul Implementării:

Partial implementat

Documente justificative:

 • Nota de servciu dispusă de directorul general al AACR prin e-mail in data de 21.09.2022 catre Compartimentul Control Financiar de Gestiune.
 • Raport de informare nr. 33086/14.10.2022 întomcit de Compartimentul Control Financiar de Gestiune.
 • Cereri de chemare în judecată formulate de AACR în data de 24.10.2022, înregistrate pe rolul Tribunalului București sub 29459/3/2022 și sub nr. 29460/3/2022, respectiv pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 27463/300/2022 și o cerere de valoare redusă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 55766/299/2022.

 

Recomandare:

i) Extinderea verificărilor privind încasarea la termenul scadent a tuturor veniturilor din serviciile prestate potrivit dispozițiilor O.M.T.I. nr.1305/2012, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2019-2021, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a calcula și factura penalități de întârziere, în cazul în care există plăți efectuate cu depășirea termenului scadent prevăzut de actul normativ menționat.

Stadiul Implementării:

Implementat

Documente justificative:

 • Solicitarea directorului general al AACR catre Serviciul Financiar, transmisa prin e-mail in data de 23.09.2022.
 • Situația prezentată de Serviciul Financiar din cadrul AACR în adresa nr. 33240/17.10.2022.

 

Recomandare:

j) Întreprinderea demersurilor pentru asigurarea numărului de personal propriu necesar efectuării activității de verificare din zbor a mijloacelor PNA-Tc pentru eliminarea vulnerabilității determinată de existența unei singure persoane autorizată ca inginer de recepție și control pentru verificarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc care are calitatea de angajat al Autorității.

Stadiul Implementării:

Partial implementat

Documente justificative:

 • AACR analizează cadrul legislativ în scopul identificării posibilităților de optimizare a prevederilor cadrului legislativ de selecție și calificare a personalului PNA-Tc, cu păstrarea condițiilor de siguranță.
Ultima actualizare: 07/12/2022, 08:49:50