Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE AFERENTE OBIECTIVELOR DIN
ZONE CU SERVITUȚI AERONAUTICE CIVILE SAU DIN ALTE ZONE ÎN CARE POT CONSTITUI OBSTACOLE PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ
 
ANUNȚ

Începând cu 20.06.2022, cererile pentru eliberarea avizelor Autorității Aeronautice Civile Române se depun exclusiv on-line pe website-ul AACR, accesând secțiunea Avize și Autorizații în link-ul dedicat: https://formulare.caa.ro/documents.

Orice alte modalități de depunere a solicitărilor de eliberare a avizelor emise de AACR nu vor fi luate în considerare.

ATENȚIE: Nr. de înregistrare al cererii dumneavoastră se va transmite automat la adresa de e-mail prin care s-a transmis cererea.
 
Instrucțiunii obligatorii:

1. Pentru obținerea avizului AACR, trebuie să transmiteți următoarele:

a. Cerere  pentru emiterea avizului. Obligatoriu se va trimite cu semnătură olograf (scanat)/ semnătură electronică.

ATENTIE: Vă rugăm să respectați și să completați doar modelul de cerere stabilit de AACR. Orice alt model de cerere nu va fi luat în considerare, generând eventuale schimburi de corespondență nejustificate.

b. Documentația tehnică conform cerințelor capitolului II din RACR–AVZ și a Deciziei Directorului General al AACR nr. D 306 din 26.06.2020 de aprobare a Conținutului și structurii documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Documentațiile tehnice transmise spre avizare vor fi asumate de proiectanții de specialitate prin semnătură olograf (scanată)/ semnătură electronică calificată sau avansată conform prevederilor legale în vigoare.

ATENTIE : Obligatoriu, vă rugăm să bifați pe versoul cererii căsuțele corespunzătoare tipului de documentații.

c. Certificat de urbanism în termen de valabilitate.

d. Copie CIF/CI.

e. Dovada plății. Plata se va efectua exclusiv electronic cu cardul, la depunerea solicitării.

ATENȚIE: Tariful minim este de 100 Euro + TVA. În cazul stabilirii unui alt tarif, rezultat în urma analizei efectuate de AACR, solicitantul/ beneficiarul va achita diferența corespunzătoare de tarif, după emiterea facturii fiscale de diferență. Declanșarea procesului de analiză a documentației tehnice este condiționată de plata prealabilă a avansului.
Eliberarea avizului AACR este condiționată de efectuarea plății diferenței de tarif, dacă este cazul.

2. În cazul în care este necesar, AACR va comunica în scris petentului dacă este necesară depunerea cererii și a documentației tehnice aferente și în format printat pe hârtie, asumate cu semnături autorizate, ștampile autentice etc.

3. Efectuarea lucrărilor speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) se vor executa numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile.

ATENȚIE: Conținutul documentației  cu măsurători în sistem WGS 84 se va depune în format electronic editabil si printat, obligatoriu conform MODEL.

4. AACR poate solicita suplimentar, în funcție de prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile, indiferent de faza de proiectare a documentației, transmiterea unui Studiu de obstaculare CNS și/ sau Studiu de obstaculare geometric.

5. În cazul completărilor, e-mailul transmis de dumneavoastră la adresa de e-mail registratura@caa.ro, va avea obligatoriu notat la Subiect:
COMPLETARE LA AVIZ  NR…_DENUMIRE BENEFICIAR

ANUNȚ

ATENȚIONĂM asupra faptului că AACR este exonerată de orice răspundere privind tendința anumitor persoane fizice/ juridice abilitate să efectueze studii de obstaculare, de a excede cadrul legislativ, prin substituirea unor atribuții ce revin exclusiv AACR și pronunțarea cu privire la impactul obiectivelor asupra parametrilor de funcționare ai echipamentelor CNS, etc, inducând în eroare beneficiarii.

AACR în baza prevederilor art. 87 alin. (1) din Codul aerian al României din 2020, aprobat prin Legea nr. 21/2020, ale OMTCT 1185/ 2006 şi ale art. 3 alin. 1 lit. a pct. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, anexă la Hotărârea nr. 405/1993 privind înfiinţarea AACR, modificată şi completată, este singura autoritate națională care emite avize pentru documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României.

În conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice, AACR poate solicita și ține cont în evaluarea tehnică de specialitate doar de studiile de obstaculare, întocmite de specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile, care trebuie să prezinte strict măsurătorile în sistem WGS 84 aferente construcțiilor existente pe teren conform Anexei 4 și 5 la Decizia DG al AACR nr. D 306/ 26.06.2020.

Evaluarea impactului unui obiectiv din punct de vedere electromagnetic, geometric, operațional, se poate realiza doar de către specialiștii cu expertiză în domeniile respective, din cadrul AACR, respectiv ROMATSA, după caz, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

Ultima actualizare: 18/10/2022, 06:38:38