Toți împreună, servind aviația civilă

Prezentare generală, scop şi aplicabilitate

„ATM/ANS” înseamnă managementul traficului aerian (ATM) și serviciile de navigație aeriană (ANS) și cuprinde toate elementele următoare:
- managementul traficului aerian (ATM) înseamnă ansamblul funcțiilor de la bordul aeronavelor și de la sol (servicii de trafic aerian (ATS), managementul spațiului aerian (ASM) și managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM)) necesare pentru a asigura mișcarea sigură și eficientă a aeronavelor în toate fazele lor de operare;
- servicii de navigație aeriană (ANS) înseamnă servicii de trafic aerian (ATS); servicii de comunicație, navigație și supraveghere (CNS); servicii meteorologice (MET) pentru navigația aeriană și servicii de informare aeronautică (AIS); funcțiile și serviciile de management al rețelei (NM) menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004, și serviciile care amplifică semnalele emise de sateliții din constelațiile principale ale GNSS în scopuri legate de navigația aeriană;
- proiectarea procedurilor de zbor (FPD);
- serviciile care constau în generarea și prelucrarea de date (DAT), precum și în formatarea și furnizarea de date către traficul aerian general în scopul navigației aeriene;
 

Serviciile de trafic aerian reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă de furnizarea serviciului de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciului de informare a zborului, serviciului consultativ de trafic aerian şi serviciul de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de trafic aerian se desfășoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe UE și naționale de reglementare a siguranței, recomandări şi îndrumări prevăzute în manuale procedurale si circulare emise de OACI, dar şi utilizând materiale cu caracter orientativ şi indicațiile EUROCONTROL, aplicabile zonei noastre geografice.

Serviciile de comunicații, navigație şi supraveghere sunt servicii suport pentru serviciile de navigație aeriană. Punerea în serviciu a sistemelor funcționale utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, incluzând modificările aduse acestora, precum şi exploatarea acestora fac obiectul supervizării sub aspectul respectării cerințelor de siguranță şi de interoperabilitate aplicabile. Verificarea conformării cu aceste cerințe se face de către Biroul Interoperabilitate Sisteme prin audituri de supraveghere, inspecții la amplasamentele sistemelor respective, autorizarea sistemelor CNS, etc. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de comunicații, navigație şi supraveghere se desfășoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile.

Serviciile meteorologice aeronautice reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă pentru furnizarea informațiilor meteorologice, într-o formă adecvată pentru utilizatori. Acestea sunt necesare pentru asigurarea siguranței, regularității și eficienței navigației aeriene. În prezent, în FIR București sunt furnizate servicii meteorologice aeronautice conform Anexei 3 OACI, cu excepția serviciilor furnizate de WAFC - World Area Forecast Centre, VAAC - Volcanic Ash Advisory Centre, TCAC - Tropical Cyclone Advisory Centre, State Volcano Observatories, RSMC - Regional Specialised Meteorological Centres. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii meteorologice aeronautice se desfășoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe UE și naționale de reglementare a siguranței, recomandări şi îndrumări prevăzute în manuale procedurale şi circulare emise de OACI, dar şi utilizând materiale cu caracter orientativ şi indicațiile OMM şi EUROCONTROL.

Serviciile de informare aeronautică reprezintă acea categorie de servicii de navigație aeriană care este responsabilă de furnizarea informațiilor/ datelor aeronautice necesare siguranței, regularității şi eficienței navigației aeriene. Pachetul integrat de informare aeronautică conține următoarele elemente: AIP (inclusiv amendamentele la AIP), suplimentele la AIP, NOTAM şi buletinele de informare înaintea zborului (PIB), circulare de informare aeronautică (AIC) şi listele de control şi listele cu mesaje NOTAM în vigoare. Activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de informare aeronautică se desfășoară în conformitate cu procedurile şi instrucțiunile de aeronautică civilă aplicabile, cu scopul de a verifica conformarea acestora cu cerințe UE și naționale de reglementare a siguranței, recomandări și îndrumări prevăzute în manuale procedurale si circulare emise de OACI, dar si utilizând materiale cu caracter orientativ si indicațiile EUROCONTROL, aplicabile zonei noastre geografice.

Managementul spațiului aerian reprezintă o funcție de planificare cu obiectivul primar de a utiliza la maxim spațiul aerian disponibil prin repartizarea dinamică a timpului și, uneori, prin distribuirea spațiului aerian între diferitele categorii de utilizatori ai spațiului aerian, pe baza cerințelor pe termen scurt.

Managementul fluxului de trafic aerian reprezintă o funcție stabilită în vederea promovării unui flux de trafic aerian sigur, ordonat și rapid, asigurând utilizarea la maxim a capacității ATC și compatibilitatea dintre volumul traficului și capacitățile declarate de către furnizorii serviciilor de trafic aerian corespunzători.

Prin activitatea de supervizare a furnizorilor de servicii de navigație aeriana se înțelege atât certificarea cat si supravegherea continua a acestora. Legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă în domeniul supervizarii serviciilor de navigație aeriană se regăseşte aici.

Modalitatea prin care AACR, în calitatea sa de autoritate competentă, asigură certificarea, supravegherea și acțiunile de impunere a aplicării normelor de către furnizorii de servicii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2018/1139 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, este prezentată în PIAC-ATM/ANS, Partea I - „Supervizarea furnizorilor de servicii ATM/ANS”.

Cererea de certificare
Potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373, solicitantul care își propune să obțină un certificat de furnizor de servicii, sau furnizorul de servicii care dorește modificarea unui certificat deja deținut, completează și depune la registratura AACR o cerere de certificare. Pentru cerere se utilizează un formular - tip (Anexa 1). Cererea de certificare va conține specificarea detaliată a fiecăruia dintre tipurile de servicii și domeniile pentru care se solicită certificarea sau un amendament la un certificat deja deținut, precizate potrivit specificațiilor din Anexa 2.
 
Declarația unui furnizor de servicii de informare a zborurilor (FIS)
Furnizorii de servicii de informare a zborurilor pot să declare că dispun de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a îndeplini responsabilitățile asociate serviciilor furnizate în conformitate cu articolul 41, alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139. Solicitantul care își propune să obțină din partea AACR confirmarea primirii declarației de furnizor de servicii de informare a zborurilor sau să notifice orice modificări ale declarației sale sau ale mijloacelor de conformare utilizate prin depunerea unei declarații modificată, completează și depune la AACR o cerere de confirmare a declarației. Pentru cerere se utilizează formularul - tip (Anexa 12).
 
Mijloace de conformare alternative (AltMoC)
Mijloacele de conformare alternative utilizate de furnizorii de servicii pot fi puse în aplicare numai după notificarea de către AACR că acestea pot fi implementate. În nicio circumstanță nu este posibilă utilizarea mijloacelor de conformare alternative fără notificarea prealabilă a AACR. În acest sens, furnizorul de servicii înaintează la AACR Propunerea de mijloc de conformare alternativ (AltMoC) (Anexa 17) împreună cu documentația suport.
Ultima actualizare: 05/10/2020, 02:11:36
Recensământul populației și locuințelor 2021