Toți împreună, servind aviația civilă

«Operațiune specializată» înseamnă orice operațiune, alta decât transportul aerian comercial, în cadrul căreia aeronava este utilizată pentru activități specializate din domenii precum agricultură, construcții, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate aeriană sau alte operațiuni așa cum sunt definite la SPO.GEN.005, AMC1 SPO.GEN.005 și GM1 SPO.GEN.005.
 
Modul de desfăşurare a declarării operaţiunilor aeriene specializate comerciale şi includerea operatorului aerian în programul de supraveghere este descris în Partea SPO/LA, Secţiunea 1, a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.

A. Informarea AACR
Operatorul aerian care intenționează să efectueze operațiuni specializate comerciale poate să solicite o întrevedere cu reprezentanții AACR în vederea obținerii informațiilor necesare prin transmiterea la AACR a unei informări privind intenția efectuării acestor tipuri de operațiuni.
Întrevederea are loc între o echipa stabilită intern în AACR și managerul responsabil al operatorului.
Cu ocazia acestei întâlniri, operatorul primește informații cu privire la reglementările, directivele, circularele și procedurile pe care trebuie să le cunoască și să le aplice. La cererea solicitantului, AACR îi pune la dispoziție un pachet de informații necesar a fi implementate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor specializate.
 
B. Declararea operaţiunilor specializate comerciale
În conformitate cu prevederile art. ORO.DEC.100 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012, operatorul aerian trebuie să depună la AACR o declarație cu privire la desfășurarea operațiunilor specializate comerciale, modelul Declarației fiind acesta.
AACR verifică dacă declarația conține toate informațiile obligatorii și emite, în termen de 10 zile de la data recepționării declarației, o informare care atestă luarea la cunoștință a intenției operatorului aerian de a efectua operațiuni specializate comerciale.
Înainte de începerea operațiunilor specializate comerciale, operatorul trebuie să se asigure de implementarea și respectarea tuturor cerințelor aplicabile operațiunilor pe care intenționează să le desfășoare (exemplu: Part ORO, Part SPO din Regulamentul (UE) nr. 965/2012).
Operatorul aerian trebuie să numească persoane responsabile conform ORO.SPO.100 și să implementeze un sistem de management corespunzător mărimii operatorului, naturii și complexității activităților sale, care poate fi descris în Manualul de Operațiuni sau într-un document separat.
De asemenea, operatorul aerian trebuie să dezvolte un Manual de Operațiuni în conformitate cu AMC 4 la ORO.MLR.100 și Lista Echipamentului Minim pentru aeronavele pe care acesta intenționează să le opereze.
Operatorul aerian are obligația de a informa AACR cu privire la orice modificare a declarației și/sau a mijloacelor de conformare transmise inițial, prin completarea unei noi declarații.
 
C. Autorizarea operațiunilor specializate comerciale cu risc ridicat
 
Operaţiunile aeriene:
 • care sunt efectuate într-o zonă în care siguranța părților terțe aflate la sol poate fi pusă în pericol în cazul unei situații de urgență, sau
 • care se încadrează în categoria operațiunilor menționate mai jos:
 • care presupun zboruri sub înălțimea minimă de siguranță prevăzută în SERA/RACR-RA/HG nr. 912/2010,
 • cu elicoptere cu sarcina suspendata,
 • cu elicoptere cu încărcătura externa/exterioara efectuate deasupra zonelor în care pot fi puse în pericol părți terțe aflate la sol,
 • de transport de persoane la exterior (HEC) atunci când elicopterul nu poate efectua cu un motor inoperant menținerea înălțimii in afara efectului de sol,
 • efectuate în scopul de a permite altor persoane decât echipajul de zbor să experimenteze zborul de acrobație,
 • de calibrare,
 • de însămânțare a norilor,
sunt operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat.

Operatorii aerieni care şi-au declarat activitatea la AACR şi doresc să efectueze operaţiuni comerciale specializate cu risc ridicat, trebuie să aplice în vederea obținerii unei autorizații anterior începerii unei astfel de operaţiuni.
Solicitarea de acordare a Autorizației HR se face prin depunerea de către solicitant, la registratura AACR, a unei cereri tip, cu cel puțin 30 zile înaintea datei propuse de începere a operării. Cererea tip se completează în limba română sau limba engleză de către managerul responsabil  și este însoțită de:
 • procedurile standard de operare (SOP) elaborate în conformitate cu cerințele relevante din Part SPO pentru fiecare operațiune comercială specializată cu risc ridicat pe care intenționează să o desfășoare,
 • documentație privind evaluarea riscurilor asociate operațiunilor comerciale specializate cu risc ridicat pe care intenționează să le desfășoare,
 • descrierea sistemului de management al operatorului, inclusiv structura organizatorică și lista persoanelor responsabile pentru posturile manageriale obligatorii.
În termen de 20 zile de la data înregistrării cererii împreună cu documentația suport,  solicitantul este informat cu privire la necesitatea modificării acesteia și/sau a completării/corectării documentației suport, dacă este cazul.
În cazul în care este necesară modificarea cererii de emitere a Autorizației HR și/sau completarea/corectarea documentației suport, termenul de 30 de zile de mai sus se derulează de la data înregistrării noii documentații.
Autorizația HR este valabilă atât timp cât operatorul aerian se conformează cu prevederile legislației aplicabile. În cazul în care este solicitată o perioadă limitată de autorizare, valabilitatea Autorizației HR nu va depăși perioada solicitată.
În cazul în care operatorul aerian intenționează modificarea Autorizației HR, acesta transmite la AACR cererea de modificare însoțită de documentația afectată de modificările solicitate cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se intenționează începerea operării în noile condiții. Cererea de modificare trebuie să conțină și condițiile în care operatorul aerian își desfășoară activitatea pe durata efectuării schimbării.
În conformitate cu prevederile ARO.OPS.150 (f), dacă operatorul aerian efectuează schimbări fără să fi prezentat o evaluare a riscurilor și/sau proceduri standard de operare modificare în consecință, AACR suspendă, limitează sau revocă Autorizația HR.
 
D. Autorizarea operațiunilor specializate comerciale transfrontaliere cu risc ridicat
În cazul operațiunilor specializate comerciale transfrontaliere cu risc ridicat desfășurate de către operatori aerieni pentru care autoritatea competentă este AACR, documentația menționată mai sus este examinată de AACR în colaborare cu autoritatea competentă din statul în care se intenționează desfășurarea operațiunilor.
Autorizația HR se eliberează de către AACR numai după ce ambele autorități constată conformarea cu cerințele aplicabile.
 
E. Supravegherea continuă
După confirmarea declaraţiei privind desfăşurarea de operaţiuni specializate comerciale, AACR evaluează și monitorizează continuu operatorii aerieni prin inspecții/audituri de supraveghere, în scopul desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță conform prevederilor legislației aplicabile.
Pentru organizațiile aflate în supravegherea AACR, programul de supraveghere este elaborat ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale, de rezultatele activităților anterioare de certificare și/sau de supraveghere și se bazează pe evaluarea riscurilor asociate.
AACR nu se limitează la obiectivele unei misiuni de audit/inspecție în sensul prevederilor prezentei proceduri, poate extinde perioada de audit/inspecție, poate modifica frecvența și calendarul auditurilor/inspecțiilor programate în funcție de informațiile și elementele de care dispune în procesul continuu de supraveghere a siguranței pe care îl efectuează sau în funcție de natura și/sau amploarea operațiunilor operatorului aerian și schimbările la acestea.
În cazul în care pe durata inspecțiilor de supraveghere se constată deficiențe cu implicări multiple între departamentele operatorului aerian, inspecțiile se pot transforma în auditarea întregului sistem al operatorului aerian.
AACR va aplica un ciclu de planificare a supravegherii operatorilor aerieni români ce desfășoară operațiuni specializate cel puțin o dată la 48 de luni.
Excepție fac operatorii aerieni de dețin Autorizație HR pentru care ciclul de planificare a supravegherii va fi de 24 de luni. Acest ciclu de planificare poate fi extins la 48 de luni în condițiile AMC1 ARO.GEN.305(d1).
În situația în care AACR constată faptul că performanța în materie de siguranță a operatorului aerian a scăzut sau dacă au fost emise regulamente/amendamente la regulamentele aplicabile care necesită a fi implementate, se pot efectua audituri/inspecții la operatorii aerieni în cauză ori de câte ori se consideră necesar, caz în care auditurile/inspecțiile respective vor fi neplanificate.
Mai multe detalii referitoare la modul de supraveghere a operatorilor aerieni români care şi-au declarat activitatea sunt descrise aici.
 
F. Constatări şi acţiuni corective
AACR dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță, astfel:
 • o constatare de nivel 1 se emite atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.
 • o constatare de nivel 2 se emite atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.
Când este emisă o neconformitate, AACR comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Planul de măsuri corective trebuie formulat astfel încât să permită identificarea cauzei neconformităţii, corecţia acesteia şi acţiunea corectivă precum şi perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunii corective propuse.
În cazul constatărilor de nivel 1, AACR ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.
În cazul constatărilor de nivel 2, AACR:
 • acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, AACR poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, acceptat în prealabil; și
 • evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.
În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de AACR, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile aferente acestui tip de neconformitate.
Ultima actualizare: 20/01/2022, 06:31:49
Recensământul populației și locuințelor 2021