Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Aeronave civile fără pilot la bord – operaţiuni UAS

Dat fiind faptul că, în prezent, aeronavele fără pilot la bord desfăşoară activităţi de zbor (operaţiuni UAS) în spațiul aerian alături de aeronavele cu pilot la bord, actele normative europene/naţionale  vizează toate tipurile de aeronave fără pilot la bord, indiferent de masa lor operațională. Tehnologiile utilizate în construcţia, echiparea şi comanda/controlul aeronavelor fără pilot la bord fac posibile, în prezent, o gamă largă de operațiuni, iar respectivele operațiuni fac obiectul unor norme proporționale cu riscurile asociate acestora.

În scopul punerii în aplicare a abordărilor bazate pe evaluarea riscurilor și a principiului proporționalității, actele normative europene au prevăzut un grad de flexibilitate pentru statele membre în ceea ce privește operarea aeronavelor fără pilot la bord, ținându-se seama de diferitele caracteristici locale din cadrul fiecărui stat membru, asigurând, în același timp, un nivel adecvat de siguranță.

Actele normative europene/naţionale referitoare la aeronavele fără pilot la bord contribuie şi la realizarea respectării drepturilor corespunzătoare garantate de dreptul Uniunii, și în special a dreptului la respectarea vieții private și de familie, prevăzut la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolul 8 din carta menționată și la articolul 16 din TFUE și reglementat de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Având în vedere riscurile pe care aeronavele fără pilot la bord le pot prezenta la adresa siguranței, a vieții private, a protecției datelor cu caracter personal, a securității sau a mediului, au fost stabilite cerințe privind înmatricularea unor categorii de aeronave fără pilot la bord și înregistrarea operatorilor de aeronave fără pilot la bord. Această cerinţă a fost realizată prin înființarea unor sisteme naționale de înmatriculare digitale, armonizate și interoperabile în care sunt stocate informațiile, inclusiv aceleași date de bază, referitoare la aeronavele fără pilot la bord și la operatorii de aeronave fără pilot la bord înmatriculate în conformitate cu actele normative europene. Respectivele sisteme naționale de înregistrare vor respecta dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul intern aplicabil privind viața privată și prelucrarea datelor cu caracter personal, iar informațiile stocate în aceste sisteme de înregistrare ar trebui să fie ușor accesibile.

Conform prevederilor actelor normative europene, aeromodelele sunt considerate aeronave fără pilot la bord. În acest sens şi având în vedere faptul că aeromodelele au, până în prezent, un bilanț bun în materie de siguranță, în special cele operate de membrii asociațiilor sau cluburilor de aeromodelism ce au elaborat coduri de conduită specifice pentru astfel de activități, actele normative europene asigură o tranziţie lină de la diferitele sisteme naționale la noul cadru de reglementare al UE, astfel încât aeromodelele să poată fi operate în continuare în aceleași condiții ca şi în prezent, dar luând în considerare şi bunele practici existente în unele statele membre.

Având în vedere cele de mai, începând cu date de 31 decembrie 2020, actele normative europene/naţionale ce reglementează domeniul aeronavelor fără pilot sunt:

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul nr. 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018

privind "normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului"

2.

Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12.03.2019

privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

3.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24.05.2019

privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

4.

Regulamentul (EC) no 785/2004 al Parlamentului european şi al Consiliului din 21 aprilie 2004

privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

5.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului european şi al Consiliului din 9 iulie 2008

de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 

6.

Regulamentul (CE) nr. 2019/1020 al Parlamentului european şi al Consiliului din 20 iunie 2019

privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011

7.

Legea 21 din 18 martie 2020

Codul aerian al României din 2020

8.

Legea nr. 5/06.03.2000

privind aprobarea "Planului de amenajare a teritoriului naţional", Secţiunea III "Zone protejate

9.

Hotărârea Guvernului nr. 912/2010

(document abrogat începând cu data de 18.09.2021) pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” 

10.

Hotărârea 859/11 august 2021

pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național

- în vigoare începând cu data de 18 septembrie 2021, dată de la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 912/2021

11.

Hotărârea Guvernului nr. 643/2020

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

12.

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Material de ghidare publicat de EASA, privind aplicarea Regulamentelor (UE) 2019/945 și 2019/947

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 643/2020, AACR a elaborat şi publicat următoarele proceduri ce detaliază modul de implementare a prevederilor Regulamentelor (UE) 2019/9645 şi 2019/947, astfel:

Nr. crt.

Tipul şi Codul procedurii

Titlul procedurii

1.

Procedura-AO-UAS-CAA

Procedură pentru autorizarea de operațiuni UAS în cadrul cluburilor și asociațiilor de aeromodelism, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D558/03.12.2020, ediția 1/2020

2.

Procedura-OPS-UAS

Procedura pentru desfășurarea operațiunilor UAS cu sisteme de aeronave fără pilot la bord, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D584/30.12.2020, ediția 1/2020

3.

Procedura-CPD

Procedura pentru certificarea piloţilor la distanţă, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 583/30.12.2020

4.

Procedura P-SP-UAS

Proceduri administrative referitoare la procesul de supraveghere a pieţei aeronavelor fără pilot la bord (UAS), a seturilor de accesorii şi a dispozitivelor complementare de identificare la distanţă, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 585/30.12.2020

 

Astfel, pentru a desfăşura activităţi de zbor în legalitate, ulterior datei de 31 decembrie 2020, sunt necesare următoarele:

Nr. crt.

Proces

 

Operaţiuni UAS în categoria “deschise” (art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947)

1.

Înregistrarea online a operatorilor de aeronave fără pilot ce desfăşoară activităţi în categoria “deschise”

art. 14, alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 2019/947

2.

Licenţierea piloţilor la distanţă

(informatii suplimentare aici)

art. 8, alin. (1) şi art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947

Procedura-CPD

 

 

 

Operaţiuni UAS în categoria “specifice” (art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947)

1.

Înregistrarea online a operatorilor de aeronave fără pilot ce desfăşoară activităţi în categoria “specifice”

art. 14, alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 2019/947

2.

Licenţierea piloţilor la distanţă

art. 8, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2019/947

Procedura-CPD

3.

Autorizarea operaţiunilor UAS

art. 11 şi art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947

Procedura-OPS-UAS

Operaţiuni UAS în categoria “certificate” (art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 2019/947)

 

Toate operațiunile UAS vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/947. Din punct de vedere al autorizării activităților de zbor, având în vedere actele normative mai sus menționate operatorul/pilotul la distanță trebuie să respecte prevederile:

  1. 14 din Legea 21/2020 privind Codul aerian referitor la stabilirea punctului de decolare/aterizare în cazul activităților de zbor în care sunt implicate aeronave fără pilot la bord;
  2. 13, alin. (3) din Legea 21/2020 privind Codul aerian referitor la regimul de înălțime;
  3. 15, alin. (2) și (3) din Legea 21/2020 privind Codul aerian referitor la interzicerea survolării zonelor dens populate/adunări de oameni sau a obiectivelor aparținând structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică sau securitate națională;
  4. procedurii de autorizare detaliată în Hotărârea Guvernului nr. 859/2021 (pentru activitățile de zbor din categoriile “deschise” și “specifice”).

În zonele de spațiu aerian în care activitățile de zbor cu aeronave cu pilot la bord sunt interzise sau condiționate de deținerea unor autorizări/aprobări specifice, zone deja publicate în AIP România, limitările/restricțiile existente sunt aplicabile și în cazul activităților de zbor în care sunt implicate aeronave fără pilot la bord. Informații complete cu privire la aceste zone sunt disponibile pe paginile de internet ale AACR (https://www.caa.ro/ro/pages/drone), AAMN (http://www.aamn.ro la secţiunea UAS), ROMATSA (https://www.romatsa.ro/);

În cazul operaţiunilor UAS din categoria "deschise" operatorul nu mai are obligația legală de a solicita AACR autorizarea zborurilor sub înălțimea minimă de siguranță (ZSIS), în condițiile în care acestea se desfășoară în afara zonelor de spațiu aerian restricționate. Această aprobare implicită nu este aplicabilă activităților de zbor din categoria "specifice".

 

Ultima actualizare: 11/12/2023, 08:40:04