Toți împreună, servind aviația civilă

1. SISTEMUL DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ

AACR utilizează un sistem intern de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză pentru piloţii de avioane si elicoptere. Acest sistem de evaluare se conformează cu prevederile Regulamentului (UE) 1178/2011 şi PAC-FCL ed1/2021.
Evaluarea competenţei lingvistice la limba engleză se desfaşoară sub forma unui interviu între un candidat şi un examinator şi conţine exerciţii de ascultare (listening comprehension). Interviul este înregistrat audio, iar evaluarea este efectuată de către doi examinatori din cadrul AACR.

PUTEȚI VIZUALIZA UN MODEL DE TEST: model test

2. SESIUNI DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE
Sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză sunt planificate anual şi pot fi accesate la următorul link: SESIUNI DE EVALUARE.
Modificările apărute în planificarea anuală a sesiunilor vor fi afişate pe site-ul oficial AACR în timp util.

Nivelul de competenţă lingvistică se revalidează în ultimele 90 de zile de valabilitate. În acest caz, nivelul se va prelungi de la data expirării. În cazul reînnoirii nivelului de competenţă lingvistică, valabilitatea se acordă de la data susţinerii examenului de competenţă lingvistică.


3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA O SESIUNE DE EVALUARE

În vederea înscrierii la o sesiune de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză, solicitanţii trebuie să transmită pe adresa de email registratura@caa.ro, următorul formular completat integral CERERE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate. Termenul limită de transmitere a cererii de înscriere este cu minumum 5 zile lucrătoare înainte de începerea unei sesiuni de examinare. Planificarea la examinare se face ulterior achitării taxei de examinare.
Fiecare solicitant va fi informat pe email, cu 2 zile inainte de începerea sesiunii de evaluare, cu privire la data şi ora la care a fost planificat în vederea susţinerii examenului. Solicitanții trebuie să confirme participarea la examinare.
 
4. COMUNICAREA REZULTATULUI

Rezultatul obţinut va fi comunicat fiecărui candidat, pe email, în termen de 10 zile calendaristice de la data susţinerii evaluării.

5. TARIFUL EVALUĂRII

Taxa de examen este 113 euro plus TVA, în conformitate cu prevederile OMTI nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de RA-AACR și se va achita anterior susținerii examinării.

Pentru examinare în regim de urgenţă, în afara sesiunilor planificate, taxa de examen percepută este dublă, în conformitate cu prevederile OMTI nr.1305/2012.

Sesiunile în regim de urgenţă se organizează în baza solicitării candidaţilor şi în funcţie de disponibilitatea examinatorilor şi a sălilor de examinare din cadrul AACR.

Informaţii suplimentare cu privire la evaluarea competenţei lingvistice se pot obţine la următoarea adresa de e-mail: registratura@caa.ro

6. PROCEDURA DE CONTESTARE A REZULTATULUI

Un candidat are dreptul de a contesta nivelul de competență lingvistică acordat în urma evaluării. În acest sens, acesta trebuie să transmită la adresa de email registratura@caa.ro  o cerere scrisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării pe email a rezultatului obținut.

În urma contestaţiei se va întruni  o comisie de contestaţie din care va face parte un examinator care nu a fost implicat în evaluarea iniţială. Acesta va reevalua înregistrarea examenului şi va emite rezultatul final.

Rezultatul contestației se va comunica  în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Decizia comisiei de contestaţie este definitivă.


7. RECUNOAȘTEREA CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ EMISE DE ALTE STATE MEMBRE UE (conform prevederilor PAC-FCL ediţia1/2021, Partea 1, capitolul 7, punctul 7.4)

  1. Evaluarea iniţială a nivelului de competenţă lingvistică la limba engleză se efectuează exclusiv în cadrul AACR.
  2. În cazul în care un candidat a susţinut examinarea în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii nivelului de competenţă lingvistică în cadrul AACR şi i s-a eliberat rezultatul examinării, acesta nu mai poate susţine aceeaşi examinare în cadrul unui centru de testare autorizat de AACR sau într-un alt stat membru EU (de exemplu, pentru a obţine un nivel superior, din motive personale etc.)
  3. Pentru deținătorii de licențe EASA, în cazul revalidării sau reînnoirii nivelului de competenţă lingvistică, AACR recunoaște evaluarea efectuată într-un stat membru UE, doar în cazul în care între nivelul de competenţă lingvistică obţinut într-un alt stat membru UE şi nivelul obţinut în cadrul AACR nu există diferenţe majore (de 2 nivele de competenţă).
  4. Certificatele de competenţă lingvistică de nivel 6 se recunosc de către AACR doar în urma unei evaluări suplimentare în cadrul AACR care să ateste deţinerea acestui nivel.
  5. În vederea recunoaşterii certificatului, solicitantul trebuie să transmită la adresa de email registratura@caa.ro o cerere de recunoaştere a nivelului obţinut însoţită de următoarele documente, în copie:

(a) certificatul emis în urma evaluării;

(b) certificatul organismului de evaluare unde s-a efectuat evaluarea.

  1. În urma transmiterii cererii de recunoaştere, AACR verifică integralitatea şi validitatea documentelor prin solicitarea confirmării din partea centrului de testare şi a autorităţii competente din cadrul statului membru EU unde a fost efectuată evaluarea.

Tariful aplicabil pentru recunoașterea certificatelor de competență lingvistică este 20 euro plus TVA, conform OMTI 1305/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ultima actualizare: 29/07/2022, 06:05:52
Recensământul populației și locuințelor 2021