Toți împreună, servind aviația civilă

A. Certificarea iniţială
Modul de desfăşurare a procesului de certificare a unui operator aerian care doreşte să efectueze operaţiuni de lucru aerian este descris în Partea SPO/LA, Secţiunea 2, a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.
Procesul de emitere a documentului de certificare cuprinde următoarele etape:
(1) Etapa de informare;
(2) Etapa de inițiere a procesului de certificare;
(3) Etapa de evaluare a documentației;
(4) Etapa de demonstrații operaționale și inspecții;
(5) Etapa de emitere a documentului de certificare.
 
(1) Etapa de informare
Solicitantul care intenționează să efectueze operațiuni de lucru aerian, înaintea depunerii cererii tip pentru obținerea Autorizaţiei de Operator Aerian, poate să înainteze la AACR o informare privind intenția efectuării acestor tipuri de operațiuni.
Întrevederea are loc între echipa de certificare din AACR și persoanele propuse pentru deținerea de funcții manageriale ale solicitantului și are ca scop obținerea de către solicitant de informații complete cu privire la operațiunile pentru care poate fi certificat, datele pe care urmează să le furnizeze și procedurile care vor fi urmate.
 
(2) Etapa de inițiere a procesului de certificare
Solicitarea de acordare a documentului de certificare se face prin depunerea unei cereri tip cu cel puțin 90 zile înaintea datei propuse de începere a operării.
Cererea este însoțită de o documentație suport specificată în PIAC-OPS, Partea SPO/LA, Capitolul 1, pct 1.3.
 
(3) Etapa de evaluare a documentației;
Etapă care este desfăşurată în totalitate în cadrul AACR, fiind analizată documentația suport cererii de emitere a AOA, şi la finalul căreia operatorul este informat cu privire la conformarea conținutului documentelor depuse cu cerinţele aplicabile.
 
(4) Etapa de demonstrații operaționale și inspecții;
AACR evaluează abilitatea solicitantului de a asigura operarea în siguranță a aeronavei şi constă în verificări la fața locului (după caz, la sediu, la bazele de operare, la facilitățile de pregătire) pentru a se constata modul în care se intenţionează implementarea celor declarate în documentația depusă de solicitant.
AACR solicită demonstrații operaționale pentru a se convinge că solicitantul are abilitatea de a se conforma cu cerințele și procedurile de siguranță a zborului aplicabile. Aceste demonstrații operaționale reprezintă simularea activității pentru care solicită certificarea și vor fi desfășurate în prezența membrilor din echipa de certificare însărcinați cu evaluarea eficienței politicilor, procedurilor, instrucțiunilor și metodelor declarate în documentația aprobată/acceptată.
 
(5) Etapa de emitere a documentului de certificare.
Durata totală a întregului proces de certificare nu depășește 6 luni de la data depunerii inițiale a cereri tip pentru acordarea documentului de certificare.
În cazul în care solicitantul nu face dovada conformării cu legislația aplicabilă în vederea obținerii documentului de certificare în termenul de 6 luni, AACR transmite solicitantului o notificare de refuz a acordării documentului de certificare solicitat.
În cazul în care se constată conformarea cu toate cerințele legislației aplicabile AACR emite documentul de certificare.

B. Modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian
Solicitarea de modificare a Autorizaţiei de Operator se face prin depunerea unei cereri tip la AACR. Cererea este însoțită de o documentație suport aferentă, anexându-se şi documentele doveditoare ale plăţii tarifului corespunzător modificării solicitate.
 
C. Reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian
Deținătorul unei Autorizații de Operator Aerian (AOA) emise pentru o perioadă definită de timp care dorește să continue operarea după expirarea valabilității acestuia, trebuie să solicite reînnoirea documentului de certificare.
Cererea este însoțită de o documentație suport aferentă, anexându-se şi documentele doveditoare ale plăţii tarifului corespunzător modificării solicitate
 
Termene
Cererea şi documentaţia de însoţire pentru acordarea AOA trebuie să fie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 90 de zile înainitea datei la care se propune începerea operării, iar Manualul de Operatiuni cu cel putin 60 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării.
Cererea pentru modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înainte de data propusă pentru începerea operării, pentru care se solicită modificarea.
Cererea pentru reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Termenele menţionate mai sus încep să se deruleze din momentul depunerii întregii documentaţii necesare.

D. Supravegherea continuă
După eliberarea AOA, AACR evaluează și monitorizează continuu deținătorii acestora prin inspecții/audituri de supraveghere, în scopul desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță conform prevederilor legislației aplicabile.
AACR nu se limitează la obiectivele unei misiuni de audit/inspecție în sensul prevederilor prezentei proceduri, poate extinde perioada de audit/inspecție, poate modifica frecvența și calendarul auditurilor/inspecțiilor programate în funcție de informațiile și elementele de care dispune în procesul continuu de supraveghere a siguranței pe care îl efectuează sau în funcție de natura și/sau amploarea operațiunilor operatorului aerian și schimbările la acestea.
În cazul în care pe durata inspecțiilor de supraveghere se constată deficiențe cu implicări multiple între departamentele operatorului aerian, inspecțiile se pot transforma în auditarea întregului sistem al operatorului aerian.
Auditurile de supraveghere se vor efectua o dată pe an, de obicei la 6 luni de la auditul de reînnoire, în baza planificării anuale corespunzătoare, aceasta fiind întocmită în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor.
Activitatea de supraveghere desfășurată la operatorii aerieni deținători de AOA este completată, în funcție de activitatea fiecărui operator aerian, cu audituri neplanificate.

E. Constatări şi acţiuni corective
AACR dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță, astfel:
  • o constatare de nivel 1 se emite atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.
  • o constatare de nivel 2 se emite atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.
Când este emisă o neconformitate, AACR comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Planul de măsuri corective trebuie formulat astfel încât să permită identificarea cauzei neconformităţii, corecţia acesteia şi acţiunea corectivă precum şi perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunii corective propuse.
În cazul constatărilor de nivel 1, AACR ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.
În cazul constatărilor de nivel 2, AACR:
  • acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, AACR poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, acceptat în prealabil; și
  • evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.
În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de AACR, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile aferente acestui tip de neconformitate.
Ultima actualizare: 03/09/2020, 01:39:50
Recensământul populației și locuințelor 2021