Toți împreună, servind aviația civilă

Reglementările cu aplicabilitate sau cu incidență pentru securitatea cibernetică a aviației civile sunt următoarele:

I. Legislație internațională

Nr. crt.

Tipul și codul actului normativ

Titlul actului normativ

1. 

Convenția de la Chicago a Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO)

Anexa 17 – Securitatea aeronautică

Anexa 8 – Navigabilitatea aeronavelor

Anexa 10 – Comunicații aeronautice

Anexa 19 – Managementul siguranței

Anexa 15 – Servicii informatice aeronautice.

2. 

Manualul de securitate ICAO

Doc 8973 (ediția 11, septembrie 2019)

3. 

Manualul de securitate ATM al ICAO

Doc 9985

4. 

Rezoluția ICAO A40-10

privind adresarea securității cibernetice în aviația civilă (octombrie 2019)

5.  

Strategia internațională de securitate cibernetică în aviația civilă

elaborată de ICAO și aprobată în cadrul Adunării 40 a ICAO, din 2019

6.  

Declarația de la Dubai

dată de ICAO în urma întâlnirii din 4-6 aprilie 2017 la Dubai, privind securitatea cibernetică a aviației civile;

7.  

Comunicatul ICAO de la București

dat în urma Summit-ului ICAO din 9 mai 2018 de la București, privind recomandări pentru securitatea cibernetică în aviația civilă internațională

8.  

Rezoluțiile, deciziile și documentele ICAO emise în baza Adunării 40 a ICAO

din 2019, (dintre care, relevanță prezintă A40-WP/26, A40-WP/28, A40-WP/172, A40-WP/221, A40-WP/219, A40-WP/243, A40-WP/283, A40-WP/295)

 

II. Legislație europeană

Nr. crt.

Tipul și codul actului normativ

Titlul actului normativ

9.

Regulamentul (UE) 2019/881

privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)

10. 

Regulamentul (UE) 2019/796

privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

11. 

Regulamentul (UE) 2019/1583

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune din domeniul securității aviației în ceea ce privește măsurile de securitate cibernetică

12. 

Regulamentul (UE) 2020/910

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 și (UE) 2019/1583 în ceea ce privește redesemnarea companiilor aeriene, a operatorilor și a entităților care furnizează controale de securitate pentru mărfurile și poșta care sosesc din țări terțe, precum și amânarea anumitor cerințe de reglementare în domeniul securității cibernetice, al verificării antecedentelor, al standardelor privind sistemele de detectare a explozivilor și al echipamentelor de detectare a urmelor de explozibili, ca urmare a pandemiei de COVID-19

13.

Regulamentul (UE) 2018/1139

privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

14. 

Regulamentul (UE) 2017/373

de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/ servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011

15. 

Regulamentul (UE) 2019/947

privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

16. 

Directiva (UE) 2016/1148

privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune

17.

Directiva (UE) 2018/1972

de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, stabilește un cadru armonizat pentru reglementarea rețelelor de comunicații electronice, a serviciilor de comunicații electronice, a facilităților asociate și a serviciilor asociate, precum și a anumitor aspecte privind echipamentele terminale

18.   

Planul European pentru Siguranța Aviației 2019-2023 al EASA

EASA-EPAS 2019-2023

19.    

Strategia europeană de securitate cibernetică în aviația civilă

versiunea 01/ septembrie 2019, elaborată de EASA

20.   

Documentul ECAC Doc 30

al Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), ediția 13, cu amendamentele ulterioare

21. 

Declarația de la București

dată în urma Summit-ului EASA privind Securitatea Cibernetică în Aviația Civilă (8-9 Noiembrie 2016)

22. 

Declarația de la Cracovia

dată în urma Întâlnirii de nivel înalt a EASA privind securitatea cibernetică în aviația civilă (8-9 noiembrie 2017)

 

III. Legislație națională

III.1. Legi, Hotărâri și Ordonanțe de Guvern, Ordine ale Ministrului Transporturilor

Nr. crt.

Tipul și codul actului normativ

Titlul actului normativ

23. 

Legea nr. 362/2018 (consolidată)

privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

►M1: OG nr. 2/30.01.2019
►M2: OUG nr. 76/13.12.2019
►M3: OUG nr.4-16.01.2020

24. 

Hotărârea de Guvern nr. 494/2011

privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO

25. 

Hotărârea de Guvern nr. 271/2013

pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică

26.  

Hotărârea de Guvern nr. 1193/2012

privind aprobarea Programului Național de Securitate Aeronautică

27.   

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1079/2018

pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile (PNPSAC)

28.  

Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 46/2020

Pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

29.   

Planul Național de Siguranță a Aviației Civile 2019-2023

elaborat conform Regulamentului (UE) nr. 2018/1139 și al OMT nr. 1182/2016

 

III.2. Reglementări Aeronautice Civile Române - RACR, Proceduri și Instrucțiuni de Aviație Civilă - PIAC

Nr. crt.

Tipul și codul actului normativ

Titlul actului normativ

30.   

PIAC-PPSCy – Ed. 1/2019

Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă privind pregătirea personalului din aviația civilă în domeniul securității cibernetice”, ediția 1/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D670/19.06.2019

 

Ultima actualizare: 16/02/2021, 02:10:31
Recensământul populației și locuințelor 2021