Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

O aeronavă civilă poate desfășura activități de zbor în spațiul aerian național dacă deține un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile Convenției de la Chicago (art. 20, alin. (1) din Codul aerian, ediția martie 2020).

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile (art. 4, alin. (1) din Codul aerian, ediția martie 2020), poate stabili, în baza unor ordine de ministru, categorii și/sau tipuri de aeronave ultraușoare motorizate care pot desfășura activități de zbor în spațiul aerian național fără a deține un certificat de înmatriculare, în baza unui certificat de identificare sau fără a deține un astfel de certificat (art. 20, alin. (5) din Codul aerian, ediția martie 2020).

Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a elaborat și publicat:

1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1338/2016 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR IA “Înmatricularea aeronavelor civile”, act normativ prin care se stabilesc condițiile privind înmatricularea aeronavelor civile, cu excepția aeronavelor de stat, a aeronavelor ultraușoare (așa cum sunt definite acestea în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007), aeronave fără pilot la bord destinate utilizării în categoriile “deschis” sau “specific” (așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 2019/947) precum și baloanele meteo și cele libere nepilotate;
2. Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind “modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din Roânia”, act normativ prin care se stabilesc condițiile privind identificarea aeronavelor ultraușoare motorizate precum și a celor nemotorizate.

 

2. pentru implementarea prevederilor OMTCT nr. 630/2007, în ceea ce privește aeronavele ultraușoare motorizate (implementarea prevederilor reglementărilor RACR – LPAN și a RACR – CCO ULM), atribuțiile autorității competente au fost delegate către Aeroclubul României. Acesta își desfășoară activitatea în condițiile specifice stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru evaluarea și autorizarea sa de către AACR (a se vedea art. 7, alin. (1) din OMTCT nr. 630/2007);
3. pentru implementarea prevederilor OMTCT nr. 630/2007, în ceea ce privește aeronavele ultraușoare nemotorizate (implementarea prevederilor reglementărilor RACR – LPAN AUN și a RACR-CCO AUN), în conformitate cu prevederile RACR – AAUN, AACR a autorizat Asociația de Zbor Liber din România (AZLR), delegând astfel atribuțiile autorității de certificare, prevăzute în reglementările RACR – LPAN AUN și RACR – CCO AUN.
În scopul implementării prevederilor actelor normative mai sus menționate Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a desemnat, direct sau în urma unui proces de autorizare, o serie de “autorități competente” astfel:
1. pentru implementarea prevederilor RACR IA, AACR a fost desemnată “autoritate competentă” (a se vedea art. 1.4, alin. (1) din anexa la OMT nr. 1338/2016);

 

Detalii cu privire la procesul de înmatriculare a aeronavelor civile:

1. înmatricularea aeronavelor ce intră sub incidența prevederilor RACR IA “Înmatricularea aeronavelor civile”
  1. rezervarea însemnelor de înmatriculare  
   

Procesul de rezervare se desfășoară online, astfel:

- se completează formularul cod F-PI-AW-IAC-219;

- se achită o taxă de 45 Euro + TVA (plata se face în lei la cursul BNR din ziua plății); 

 
  2. emiterea certificatului de înmatriculare și înscrierea aeronavei în Registrul Unic de Identificare a Aeronavelor Civile din România  
   

Procesul de emitere a certificatului de înmatriculare se desfășoară online, astfel:

- se completează formularul cod F-PI-AW-IAC-220;

- se scanează și se anexează titlul de proprietate, titlul de deținere precum și acordul proprietarului în vederea înmatriculării (după caz se scanează și se anexează unul sau mai multe dintre următoarele documente: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, proces verbal de predare-primire, “Bill of Sale” etc.);

- se scanează și se anexează documente din care să rezulte faptul că aeronava este în “stare de navigabilitate” (după caz se scanează și se anexează unul dintre următoarele documente: certificat de navigabilitate în termen de valabilitate, certificat de navigabilitate și ARC în termen de valabilitate, certificat de navigabilitate de export emis cu cel mult 6 luni înainte de data la care se solicită emiterea certificatului de înmatriculare);

- se scanează și se anexează documente din care să rezulte situația anterioară a aeronavei (după caz se scanează și se anexează unul dintre următoarele documente: certificat de radiere sau certificat de neînmatriculare);

- se scanează și se anexează schema de vopsire a aeronavei și de dispunere a însemnelor de înmatriculare (schema se realizează după regulile desenului tehnic, având în vedere prevederile Capitolului 5 “Însemnele de înmatriculare”, din RACR IA);

- se achită o taxă de 90 Euro + TVA (în cazul solicitărilor de emitere a certificatelor de înmatriculare pentru aeronave cu MTOW ≤ 5700 kg) și de 180 Euro + TVA (în cazul solicitărilor de emitere a certificatelor de înmatriculare pentru aeronave cu MTOW > 5700 kg) - (plata se face în lei la cursul BNR din ziua plății);

  3. modificarea datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC)  
   

Titularul unui certificat de înmatriculare emis de AACR solicită modificarea acestuia în cazul în care se modifică proprietarul/deținătorul aeronavei, reședința permanentă sau sediul social al acestora (a se vedea art. 2.4, alin. (1) din anexa la OMT nr. 1338/2016).

Titularul certificatului informează AACR cu privire la modificarea schemei de vopsire sau a schemei de dispunere a însemnelor, solicitând avizul AACR pentru noile scheme.

Procesul de modificare a informațiilor menționate în RUIAC precum și de emitere a unei noi ediții a certificatului de înmatriculare se desfășoară online, astfel:

- se completează formularul cod F-PI-AW-IAC-221;

- se scanează și se anexează documentele ce susțin cererea formulată (astfel se se scanează și se anexează, după caz, certificate emise de Registrul Comerțului, hotărâri judecătorești, etc.);

- se achită o taxă de 45 Euro + TVA (plata se face în lei la cursul BNR din ziua plății);

  4. radierea unei aeronave din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC)  
   

Procesul de emitere a certificatului de radiere pentru o aeronavă se desfășoară online, astfel:

- se completează formularul cod F-PI-AW-IAC-222;

- se scanează și se anexează certificatul de înmatriculare emis de AACR pentru aeronava respectivă;

- se scanează și se anexează acordul proprietarului și, dacă este cazul, împuternicirea pentru emiterea certificatului de radiere;

- se scanează și se anexează acordul titularului sarcinii/sarcinilor constituite asupra aeronavei respective, dacă este cazul;

- se achită o taxă de 90 Euro + TVA (plata se face în lei la cursul BNR din ziua plății);

  5. eliberarea de duplicate ale unor certificate emise de AACR  
   

Procesul de emitere a duplicatelor se desfășoară online, astfel:

- se completează formularul cod F-PI-AW-IAC-223;

- se scanează și se anexează dovada efectuării formalităților de publicitate ce sunt necesare în cazul pierderii unor înscrisuri oficiale sau a unor alte documente care să justifice solicitarea transmisă;

- se achită o taxă de 45 Euro + TVA (plata se face în lei la cursul BNR din ziua plății);

2. informații detaliate cu privire la procesul de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate precum și costurile conexe sunt disponibile pe pagina de internet a Aeroclubului României;
       
3. informații detaliate cu privire la procesul identificare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate precum și costurile conexe sunt disponibile pe pagina de internet a Asociației de Zbor Liber din România / Asociatia Club FlyWay.

 

Pentru completă informare menționăm următoarele:
1. termenul estimat pentru emiterea unui certificat de înmatriculare/radiere este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării (formular standard de cerere și documentație conexă), în condițiile în care documentația este completă.
  În cazul în care documentația nu este completă, AACR va notifica solicitantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei solicitări;
2. solicitantul va avea în vedere prevederile art. 6.1 “Depunerea docuemntelro la AACR” din RACR IA atunci când formulează o solicitare;
3. în cazul în care solicitările sunt transmise AACR în format digital, ridicarea certificatelor de la sediul AACR este condiționată de prezentarea tuturor documentelor ce necesită să fie depuse la AACR în original (exemplu: certificat de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, proces verbal de predare-primire etc.)
Ultima actualizare: 31/01/2024, 01:37:25