Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

AIP România,
GEN 1.2-3:

3. Transport aerian neregulat
3.1 Zboruri charter comerciale
3.1.1 (1) Autorizarea pentru zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, efectuate prin curse neregulate, executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, având punctul de origine şi/sau de destinaţie pe teritoriul României, se acordă în numele MTI de către AACR, cu respectarea prevederilor acordurilor internaţionale la care statul român este parte.
3.1.1 (2) Prin excepţie de la prevederile alineatului 3.1.1(1), zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public efectuate prin curse neregulate executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, pe rute care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având punctul de origine şi/sau de destinaţie pe teritoriul României, pot fi efectuate de transportatorii aerieni din statele Uniunii Europene numai pe baza unei notificări depusă la:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)
Șoseaua București-Ploiești nr. 38-40, sector 1, cod 013695, București ROMÂNIA
TEL: + 40- (0) 21-2081508
FAX: + 40- (0) 21-2081572 + 40- (0) 21-2334062
e-mail: overflight@caa.ro 

Notificarea va include programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum şi tipul şi înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate.
Transportatorii aerieni prevăzuţi la alineatul precedent trebuie să facă dovada - la cerere - a îndeplinirii cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile zborurilor respective.
3.1.2 Dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, efectuate prin curse neregulate spre/dinspre România, este în mod normal acordat operatorilor aeronavelor din cele două ţări interesate, respectiv ţara de origine şi de destinaţie a traficului.
3.1.3 Cu excepţia aeronavelor având masa maximă la decolare mai mică de 5700 kg sau a celor cu mai puţin de 10 locuri pentru pasageri, operatorii din state terţe pot primi autorizarea să efectueze astfel de zboruri în măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat terţ confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români şi pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, stabiliţi în România.
3.1.4 În cazul în care acordurile internaţionale la care statul român este parte nu prevăd altfel, cererea pentru obţinerea autorizaţiei se transmite:
a) în cazul unei serii de cel mult 3 (trei) zboruri într-un interval de 14 (patrusprezece) zile, cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data primului zbor;
b) în cazul seriilor de 4 (patru) sau mai multe zboruri într-un interval de 14 (patrusprezece) zile, cu cel puţin 7 (şapte) zile lucrătoare înainte de data primului zbor.
3.1.5 Cererea, al cărei formular tip este prevăzut în pagina GEN 1.2-12, se adresează la:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)
Serviciul Survol
Sos. București-Ploiești nr. 38-40, Sector 1, Cod 013695, București
TEL: + 40- (0) 21-2081500
FAX: + 40- (0) 21-2081583
AFTN: LRBBYRYR
SITA: BUHTOYA
e-mail: overflight@caa.ro 

3.1.6 Înainte de solicitarea autorizaţiei, operatorul aeronavei are obligaţia de a solicita şi de a obţine de la aeroporturile implicate sloturile de aterizare/decolare.

AIP România,
GEN 1.2-4:

3.1.7 După obţinerea autorizaţiei, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, conţinutul şi condiţiile prevăzute de standardele internaţionale aplicabile.
3.1.8 Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor, după obţinerea autorizaţiei, respectiv introducerea unor zboruri adiţionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată la AACR de operatorul aeronavei cu cel puţin 2 (două) zile înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării.
3.1.9 Autorizarea va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primeşte nici un răspuns din partea AACR cu 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului.
3.1.10 Cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 5 (Alte categorii de zboruri internaţionale), zborurile neregulate internaţionale, efectuate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, care tranzitează spaţiul aerian naţional fără escală sau cu escală tehnică, sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a depus un plan de zbor pe o rută ATS publicată, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave,
iar, în cazul escalei, aceasta se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale.

3.2 Zboruri ambulanţă şi zboruri guvernamentale
3.2 Zborurile internaţionale executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, încadrate în categoria operaţiunilor de ambulanţă aeriană sau intervenţie medicală de urgenţă, a operaţiunilor de căutare-salvare sau intervenţii în zone calamitate, precum şi zborurile cu aeronave civile având la bord delegaţii oficiale guvernamentale sau prezidenţiale se încadrează în categoria operaţiunilor de transport aerian public şi, în cazul unei escale pe teritoriul României, necesită obţinerea unei autorizări.
3.2.1 Cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de ambulanţă aeriană sau intervenţie medicală de urgenţă, a operaţiunilor de căutare-salvare sau intervenţii în zone calamitate, se adresează la AACR cu cel puţin 30 (trezeci) de minute înainte de începerea zborului.
3.2.2 Cererea pentru obţinerea aprobării pentru zborurile cu aeronave civile avînd la bord delegaţii oficiale guvernamentale sau prezidenţiale se transmite, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe din România, la AACR cu cel puţin 2 (două) zile înainte de începerea zborului.

3.3 Documentele cerute pentru efectuarea zborurilor
3.3.1 Cerinţele sunt aceleaşi ca şi în cazul transportului aerian regulat.

4. Aviaţie generală şi lucru aerian
4.1 Zborurile internaţionale încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală care tranzitează spaţiul aerian naţional cu sau fără escală tehnică sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a depus un plan de zbor, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave, iar escala se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale.
4.2 Zborurile internaţionale încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală, cu aterizare/decolare pe/de pe teritoriul României, sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a depus un plan de zbor, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave şi, dacă prima aterizare şi ultima decolare se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale sau deschise traficului internaţional,
certificate conform reglementărilor în vigoare şi publicate în AIP ROMANIA.
4.3 Zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de lucru aerian efectuate cu aeronave înmatriculate în alt stat în spaţiul aerian al României, pe rute ATS publicate, necesită obţinerea unei autorizaţii.

AIP România,
GEN 1.2-5:

5. Alte categorii de zboruri
5.1 Pentru efectuarea unui zbor tehnic în spaţiul aerian naţional cu o aeronavă civilă înmatriculată în alt stat este necesară obţinerea unei autorizări. Cererea se transmite la AACR, la adresa mai sus-menţionată, cu cel puţin 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de data efectuării zborului şi va avea anexată autorizaţia care să ateste navigabilitatea aeronavei, emisă de autoritatea de înmatriculare a aeronavei.
5.2 Pentru efectuarea de zboruri interne şi internaţionale cu aeronave civile, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, care transportă trupe, armament, muniţie, explozivi, materiale radioactive şi alte materiale periculoase este necesară obţinerea unei autorizări. Această autorizare poate fi acordată de MTI sau, în numele MTI, de către AACR, în funcţie de caz, numai după obţinerea unui aviz din partea MApN.
5.3 Cererea pentru obţinerea autorizării şi a avizului prevăzut la paragraful 5.2, se transmite la AACR cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data zborului şi va trebui să conţină informaţiile şi documentele relevante specificate în formularul-tip prevăzut în pagina GEN 1.2-12.
5.4 Autorizaţia de zbor pentru aeronave civile înmatriculate în alt stat, care transportă bunuri periculoase va fi acordată de AACR, în numele MTI.
5.5 În conformitate cu Ordinul MTCT nr. 2066 din 09.11.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23/11/2006, se interzice executarea în spaţiul aerian naţional a zborurilor având drept scop transportul bunurilor periculoase care, conform documentelor emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în circumstanţe normale, sunt interzise la transportul aerian.
5.6 AACR va putea acorda derogări de la prevederile paragrafului 5.5. de mai sus numai în cazul transporturilor justificate printr-un interes public major, cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.
5.7 În cazul transportului de materiale periculoase, cererea va conţine şi informaţii referitoare la natura încărcăturii, conform ediţiei curente a documentului Doc 9284 al OACI.
5.8 De asemenea, la cerere se va anexa, în copie, certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă a operatorului care să ateste dreptul acestuia de a transporta materiale periculoase.
5.9 Nu vor fi aprobate articolele şi substanţele identificate în Instrucţiunile Tehnice (Doc. OACI 9248) după nume sau descriere ca fiind interzise transportului aerian, în orice circumstanţe şi indiferent de tipul aeronavelor.
5.10 În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul aeronavei va transmite la AACR şi o copie a autorizaţiei emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare – (CNCAN).
5.11 Datele de contact ale CNCAN sunt următoarele:

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

B-dul Libertății Nr. 14, sector 5
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Fax: + 40- (0) 21-3173887
Tel: + 40- (0) 21-3160572

5.12 Cu condiţia respectării termenului de transmitere a cererii prevăzut la 5.3 de mai sus, operatorilor care transportă, prin curse aeriene regulate cargo sau de pasageri, numai bunuri periculoase permise în condiţii normale la transportul aerian şi încadrate, conform Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, în clasele 2, 3 (mai putin explozibili desensibilizaţi în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379), 4, 5, 6 (mai puţin substanţe infecţioase Diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900), 8 sau 9, li se pot emite, la cerere, autorizaţii, respectiv avize generale, valabile pentru perioade limitate de timp/sezoane de operare, cu respectarea de către operatorul aeronavei a următoarelor cerinţe: 
a) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizaţie şi aviz, a următoarelor documente, în limba engleză sau română:
- copie de pe certificatul de operator aerian şi de pe specificaţiile de operare anexate acestuia;
- copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase;
b) notificarea către A.A.C.R. cu 3 ore înainte de decolare a detaliilor cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, instrucţiunile de împachetare aplicate, tipul coletului, greutatea unui colet, numărul coletelor; notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Naţionale, Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi aeroportului de destinaţie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor.

AIP România,
GEN 1.2-6:

5.13 Prin excepţie de la prevederile paragrafelor 5.3, 5.7 şi 5.8, zborurile din categoria urgenţe medicale, precum şi zborurile interne şi internaţionale ale operatorilor aerieni deţinători ai unei licenţe valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, efectuate cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase permise în condiţii normale la transportul aerian şi încadrate, conform Doc. 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, în clasele 2,3 – mai puţin explozibili desensibilizaţi în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379 -, 4, 5, 6 - mai puţin substanţe infecţioase diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900 -, 8 sau 9, se consideră autorizate dacă pentru fiecare zbor operatorul aerian a notificat A.A.C.R., înainte de executarea zborului, programul de zbor, tipul / înmatricularea aeronavei utilizate, precum şi detalii cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, cantitatea; aeronava va avea la bord o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă a operatorului aerian, care să ateste dreptul şi capacitatea acestuia de a transporta bunuri periculoase. A.A.C.R. va transmite imediat notificarea completă către Mnisterul Apărării Naţionale / Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice, Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA şi aeroportul de destinaţie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor.
5.14 În cazul zborurilor cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României efectuate cu aeronave civile care transportă trupe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase nu se aplică prevederile prevăzute la paragraful 3.1 „Zboruri charter comerciale”.

Ultima actualizare: 23/09/2020, 07:50:15