Toți împreună, servind aviația civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă Română are statutul juridic de regie autonomă de interes public naţional, funcţionând sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în calitate de autoritate publică centrală, fiind-i aplicabile prevederile Legii nr. 544/2000 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în conformitate cu care este obligată să asigure accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop.

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite şi să obţină, liber şi neîngrădit, de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu respectarea prevederilor legale, informaţiile de interes public care rezultă din activităţile Autorităţii Aeronautice Civile Române.

Prevederile legale de referinţă care permit persoanei interesate accesul la informaţiile de interes public sunt următoarele:
- Declaraţia universală a drepturilor omului – art.19;
- Constituţia României – art. 31;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- Legea nr. 188/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează:
- Prin publicare pe pagina de internet proprie;
- Prin consultare, la sediul AACR, în punctele de informare-documentare

Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative AACR pune la dispoziţia persoanei interesate Formulare tip 1, 2, întocmite în conformitate cu dispoziţiile Normei metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Autorităţii Aeronautice Civile Române, în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite RA-AACR informaţii de interes public având ca subiect domeniile de activitate aflate în responsabilitatea RA-AACR trebuie să se adreseze în scris Directorului General al RA-AACR / Purtătorului de cuvânt al RA-AACR (PC).

Pentru a obţine informaţii/copii ale documentelor de interes public, solicitantul completează Formularul 1 a prezentului ghid, pus la dispoziţie de registratura RA-AACR sau descărcat de pe pagina web RA-AACR (www.caa.ro).

Cererea poate fi depusă de solicitant la registratura RA-AACR sau poate fi transmisă prin poşta electronică în atenţia Directorului General al RA-AACR sau în atenţia PC la adresele de e-mail: dir.gen@caa.ro şi/sau informatii.publice@caa.ro.

Serviciile de copiere a documentelor solicitate în format scris se taxează conform tarifelor percepute de RA-AACR. (www.caa.ro).

În situaţia în care solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit din partea RA-AACR, acesta poate depune o reclamaţie completată pe Formularul 2 a prezentului Ghid, pus la dispoziţie de Registratura RA-AACR sau descărcat de pe pagina web RA-AACR (www.caa.ro).

În situaţia în care solicitantul nu a primit răspuns în termen legal, solicitantul poate depune o reclamaţie completată pe Formularul 3 a prezentului ghid, pus la dispoziţie de Registratura RA-AACR sau descărcat de pe pagina web RA-AACR (www.caa.ro). În situaţia în care spaţiul prevăzut pe Formularele 1, 2 ,3, nu este suficient, se va utiliza pagina suplimentară, respectiv Formularul 4la prezentul Ghid.

Reclamaţia administrativă împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat de RA-AACR pentru aplicarea prevederilor legale privind furnizarea informaţiilor de interes public (Purtătorului de cuvânt al RA-AACR) se depune la sediul AACR în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă, de către persoana lezată, conform Formularului 2.

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite, în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative, răspunsul solicitantului care se consideră lezat utilizând Formularul 5 la prezentul Ghid. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic. În cazul alterării informaţiilor transmise în format electronic, din cauze independente de voinţa sa, Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu îşi asumă responsabilitatea

În formularea răspunsurilor la solicitările privind furnizarea de informaţii de interes public, Autoritatea Aeronautică Civilă Română utilizează Formularul 6 la prezentul Ghid.

Furnizarea informaţiilor de interes public mijloacelor de informare în masă are loc cu aprobarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/200, Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe web site-ul propriu, următoarele informaţii de interes public:

A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea AACR: Hotărârea de Guvern nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

B. Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al AACR

C. Numele şi prenumele directorilor AACR

D. Datele de contact ale AACR:

Regia Autonomă AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
Adresa poştală: Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 38-40, sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.21.208.15.08
FAX: +40.21.208.15.72, +40.21.233.40.62
AFTN: LRBBYAYA
SITA: BUHTOYA
Pagina web RA-AACR: www.caa.ro.
E-mail: Director General: dir.gen@caa.ro
Persoană de contact responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:
Mihaela GHEORGHE – Purtător de cuvânt ; e-mail: informatii.publice@caa.ro.

E. Sursele financiare: venituri proprii realizate prin prestare de servicii specifice, conform prevederilor legale în vigoare.
Bugetul de venituri şi cheltuieli : aprobat prin Hotărâre de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial
Bilanţul contabil : www.mfinante.ro

F. Programele şi strategiile proprii

G. Lista cuprinzând documentele de interes public:
1) Lista Reglementărilor Aeronautice Civile Române (RACR) în vigoare
2) Procedurile şi Instrucţiunile de Aeronautică Civilă (PIAC) în vigoare,
3) Directivele de aeronautică civilă în vigoare
4) Circularele de aeronautică civilă în vigoare (nu includ circularele de informare aeronautică).
5) Lista agenţilor aeronautici civili autorizaţi/certificaţi:
5.1. Operatori aerieni certificaţi
5.2. Operatori aerieni autorizaţi
5.3. Organizaţii de producţie autorizate in conformitate cu PART 21
5.4. Organizaţii de instruire autorizate in conformitate cu RACR-NDT
5.5. Organizaţii autorizate in conformitate cu RACR-C1 pentru distribuţia produselor aeronautice
5.6. Laboratoare de testări specializate autorizate in conformitate cu prevederile RACR-B4
5.7. Organizaţii de instruire autorizate in conformitate cu PART 147
5.8. Managementul continuităţii navigabilităţii (Part M, Subpartea G)
5.9. Organizaţii de întreţinere autorizate in conformitate cu PART 145
5.10. Organizaţii de întreţinere autorizate in conformitate cu RACR-AZAC
5.11. Organizaţii de întreţinere (Part M, Subpartea F)
5.12. Organizaţii din domeniul aeroportuar care efectuează următoarele activităţi:
a) Cod AAH / AAB - Ansamblu de activităţi de handling aeroportuar / Catering si aprovizionare cu materiale de catering la bordul aeronavelor
b) Cod AAP - Proiectare, asistenta tehnica si consultanta de specialitate privind construcţia de obiective noi pentru infrastructura aviaţiei civile, construcţia de facilităţi destinate depozitarii combustibililor
c) Cod AAE - Proiectare, fabricaţie si montaj echipamente si sisteme aeroportuare de comunicaţii, navigaţie aeriana, supraveghere si meteorologie aeronautica
d) Cod AAS - Lucrări speciale pentru aeronautica civila (studii, determinări, atestări, evaluări), pentru producerea de date si informaţii utilizabile in domeniul aeronautic civil
e) Cod AAZ - Alte activităţi, supuse respectării unor cerinţe aeronautice specifice
f) Cod AAD - Distribuire materii prime, materiale, echipamente, (auto)vehicule speciale, instalaţii si sisteme cu specific aeroportuar sau conex, destinate si utilizate in categoriile de activităţi menţionate mai sus sau pentru întreţinerea si funcţionarea a
g) Cod AAC - Construcţii, reparaţii, întreţinere si/sau modernizări la obiective de infrastructura a aviaţiei civile si facilităţi destinate depozitarii combustibililor, alimentarii combustibililor la aeronave, comunicaţiilor, navigaţiei aeriene,
5.13. Furnizori de servicii de navigaţie aeriană pentru trafic aerian general
5.14. Lista agenţilor autorizaţi de AACR pentru executarea de măsurători topografice
6) Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată
7) Lista companiilor aeriene ale căror zboruri sunt interzise în Europa
8) Declaraţia de avere a Directorului General
9) Declaraţia de interese a Directorului General
10) Anunţuri concursuri de angajare, cerinţe, bibliografie şi condiţii de organizare
11) Comunicate de presă
12) Date statistice potrivit prevederilor legale aplicabile
13) Documentele din aria coordonator CMA, aflate în conexiune directă cu Programul Universal de Auditare a Siguranţei Aeronautice – Monitorizarea Continuă a Siguranţei (USOAP-CMA), documente care prezintă strategia şi obiectivele României, respectiv AACR, în spiritul şi litera Standardelor şi Practicilor Recomandate (SARPs) conţinute în cadrul Anexelor ICAO la Convenţia de la Chicago în ceea ce priveşte asigurarea unui management consistent, coerent, adecvat şi documentat privind siguranţa şi aspectele specifice rezultate din atribuţiile şi sarcinile unei autorităţi aeronautice responsabile cu supervizarea siguranţei zborului;
14) Autorizaţii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice, cu reacţie, care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a Capitolul 3 Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională;
15) Alte informaţii cu caracter public pe care Autoritatea Aeronautică Civilă Română le produce şi/sau gestionează potrivit legii sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, la cerere.

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
1. Autorizaţii Organizaţii de producţie, piese şi echipamente in conformitate cu PART 21
2. Autorizaţii Organizaţii de instruire in conformitate cu RACR-NDT
3. Autorizaţii personal care efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă
4. Autorizaţii sudori de aviaţie
5. Autorizaţii şcoli de întreţinere şi a cursurilor non 147
6. Autorizaţii Organizaţii pentru distribuţia produselor aeronautice in conformitate cu RACR-C1
7. Autorizaţii Laboratoare de testări specializate în conformitate cu prevederile RACR-B4
8. Autorizaţii Organizaţii de instruire în conformitate cu Part 147
9. Autorizaţii pentru Managementul continuităţii navigabilităţii (Part M, Subpartea G)
10. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere în conformitate cu Part 145
11. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere în conformitate cu RACR-AZAC
12. Autorizaţii Organizaţii de întreţinere (Part M, Subpartea F)
13. Certificate de navigabilitate
14. Certificate de navigabilitate de export
15. Permise de zbor
16. Certificate de evaluare a navigabilităţii
17. Certificate de zgomot
18. Autorizaţii pentru activităţi de handling aeroportuar / catering si aprovizionare cu materiale de catering la bordul aeronavelor
19. Autorizaţii Proiectare, asistenta tehnica si consultanta de specialitate privind construcţia de obiective noi pentru infrastructura aviaţiei civile, construcţia de facilităţi destinate depozitarii combustibililor – Cod AAP
20. Autorizaţii Proiectare, fabricaţie si montaj echipamente si sisteme aeroportuare de comunicaţii, navigaţie aeriana, supraveghere si meteorologie aeronautică – Cod AAE
21. Autorizaţii Lucrări speciale pentru aeronautica civilă (studii, determinări, atestări, evaluări), pentru producerea de date si informaţii utilizabile in domeniul aeronautic civil – cod AAS
22. Autorizaţii Alte activităţi, supuse respectării unor cerinţe aeronautice specifice – cod AAZ
23. Autorizaţii Distribuire materii prime, materiale, echipamente, (auto)vehicule speciale, instalaţii si sisteme cu specific aeroportuar sau conex, destinate si utilizate in categoriile de activităţi menţionate mai sus sau pentru întreţinerea si funcţionarea – cod AAD
24. Autorizaţii Construcţii, reparaţii, întreţinere si/sau modernizări la obiective de infrastructura a aviaţiei civile si facilităţi destinate depozitarii combustibililor, alimentarii combustibililor la aeronave, comunicaţiilor, navigaţiei aeriene, supraveghere – cod AAC
25. Autorizaţii agenţi aeronautici pentru executarea de măsurători topografice
26. Certificate emise de AACR în calitate de Autoritate Naţională de Supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană pentru trafic aerian general
27. Certificate operatori aerieni
28. Autorizaţii de operatori aerieni
29. Scrisori de închiriere aeronave
30. Certificate de calificare FSTD
31. Certificate de înmatriculare a aeronavelor în Registrul unic de înmatriculări a aeronavelor civile din România
32. Licenţe personal aeronautic civil (Registrul licenţe)
33. Autorizaţii organizaţii de pregătire personal aeronautic navigant civil
34. Autorizaţii asociate licenţelor
35. Băncile de date pentru examinările teoretice
36. Certificate medicale
37. Rapoarte de inspecţie/audit
38. Autorizaţii pentru transport aerian de bunuri periculoase
39. Procese verbale de contravenţii
40. Documentele din aria coordonator CMA,
41. Autorizaţii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice, cu reacţie, care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a Capitolul 3 Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională;
42. Autorizaţii pentru zboruri încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, executate prin curse neregulate, cu aeronave civile înmatriculate în state non-UE (cu aterizare pe teritoriul României)
43. Autorizaţii pentru zboruri tehnice executate cu aeronave civile înmatriculate în alte state
44. Autorizaţii pentru zboruri cu aeronave civile înmatriculate în alte state care transportă trupe, tehnică de luptă, armament, muniţie, explozivi, materiale radioactive şi alte materiale periculoase (cu sau fără aterizare pe teritoriul României)
45. Autorizaţii pentru zboruri cu aeronave civile înmatriculate în alte state executate parţial sau în totalitate în afara rutelor ATS publicate
46. Autorizaţii pentru zboruri de poziţionare/depoziţionare cu aeronave civile înmatriculate în alte state care urmează să execute în spaţiul aerian naţional operaţiuni de lucru aerian
47. Dosarele achiziţiilor publice
48. Contracte
49. Baza de cost
50. Facturi fiscale
51. Ordine de compensare
52. Documente financiar contabile
53. Rapoarte de audit intern
54. Planul de audit public intern

Ultima actualizare: 30/07/2020, 10:31:31