Toți împreună, servind aviația civilă

Organizațiile de proiectare proceduri de zbor instrumental pot să furnizeze servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental în FIR București dacă sunt autorizate de către AACR, cu excepția cazurilor în care reglementările emise la nivelul Uniunii Europene nu dispun altfel. 

Pentru autorizarea ca furnizor de servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental în FIR București, organizația de proiectare depune la sediul AACR:
a) cerere prin care solicită autorizarea pentru a furniza servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental în FIR București. Cererea cuprinde următoarele informații:
   (1) numele și adresa solicitantului;
   (2) numele și datele de contact ale:
        (i) conducătorului organizației;
        (ii) persoanei (persoanelor) desemnate de organizația de proiectare ca punct (puncte) de contact pentru comunicarea cu AACR. 
   (3) declarația de conformitate cu cerințele prezentei reglementări care este semnată de managerul responsabil, aceasta indicând respectarea permanentă a cerințelor de către organizația de proiectare.
b) documentația de autorizare necesară dovedirii îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări;
c) dovada plății tarifului aferent autorizării.
 
Documentația de autorizare cuprinde:
a) Manualul Calității organizației de proiectare care trebuie să se conformeze cel puțin cerințelor:
   1. Doc. OACI 9906 „Manualul OACI pentru asigurarea calității în proiectarea procedurilor de zbor”, vol. 1, Appendix A;
   2. Doc OACI 8168 “Proceduri de navigație aeriană - Operarea aeronavelor”, vol. 2, ediția în vigoare, vol. 1, Part I, Section 2, Chapter 4.
b) proceduri care să demonstreze conformarea cu cerințele detaliate conform capitolului IV a RACR-CPPZI;
c) documente care atestă asigurarea resurselor hardware și software, precum și competența personalului;
d) lista cu tipurile de proceduri de zbor instrumental pentru care solicită autorizarea AACR (tipurile de proceduri de zbor instrumental acceptate sunt în conformitate cu prevederile Doc. OACI 8168, „Proceduri de navigație aeriană - Operarea aeronavelor”, vol. 2, ediția în vigoare).

AACR în cursul procesului de autorizare poate solicita organizației de proiectare proceduri de zbor instrumental să pună la dispoziția sa și alte documente care să expliciteze eventualele aspecte insuficient de clare din documentația de autorizare.

Organizația de proiectare proceduri de zbor instrumental poartă răspunderea pentru integralitatea și corectitudinea informațiilor/datelor cuprinse în documentația depusă la AACR în vederea autorizării.

Actele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi depuse la AACR însoțite de traducerea legalizată.

Durata procesului de analiză a documentației pentru autorizare de către AACR, este de maximum  45 de zile de la data depunerii la sediul AACR a cererii însoțită de documentația necesară.

Durata procesului de autorizare se prelungește cu intervalele de timp în care organizația de proiectare care solicită autorizarea se conformează cerințelor suplimentare formulate de AACR (completarea documentației prezentată inițial, implementarea unor măsuri corective, etc.).

Ultima actualizare: 05/10/2020, 01:54:28
Recensământul populației și locuințelor 2021