Toți împreună, servind aviația civilă

Certificarea aerodromurilor/heliporturilor conform legislației naționale
 
Evaluarea şi autorizarea aerodromurilor civile se execută de către AACR în scopul constatării şi atestării capacităţii administratorului aerodromului respectiv şi a personalului de care dispune de a îndeplini cerinţele tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului şi de protecţie a mediului potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi acordurilor sau convenţiilor internaţionale la care România este parte.
 
Administratorii aerodromurilor trebuie să urmărească îndeplinirea prevederilor RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH aplicabile prin acele mijloace de conformare, recomandări sau îndrumări prevăzute în aceste reglementări  având ca referenţial documente ICAO, dar şi utilizând materiale de îndrumare specifice. În acest sens, administratorii aerodromurilor trebuie să depună la AACR o dată cu documentaţia suport pentru autorizare, autoevaluarea conformării cu standardele şi practicile recomandate conform RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH în vigoare.
 
Devierea de la standardele ICAO şi de la mijloacele acceptabile de conformare poate fi permisă numai în condiţiile în care administratorii aerodromurilor implicaţi justifică şi argumentează AACR, fără echivoc, necesitatea diferenţei/devierii faţă de standardul şi/sau practicile recomandate în cauză, obţinând, cu avizul AACR, aprobarea din partea MT, emitentul reglementărilor RACR.
 
Astfel, pentru standardele care nu sunt respectate, până la data auditului de autorizare sau de prelungire/modificare a certificatului de autorizare, administratorii aerodromurilor vor solicita şi vor obţine, după caz, în condiţiile prevăzute mai sus, aprobarea din partea MT pentru devierea de la standardele nerespectate, care, după evaluare, va fi specificată de către AACR în Anexa la Certificatul de autorizare.
 
Solicitarea pentru certificarea aerodromului, formulată în scris de către administratorii de aerodrom, trebuie susţinută de o analiză a efectelor asupra siguranţei operaţiunilor şi de un plan de măsuri/acţiuni adecvate pentru respectarea nivelului de siguranţă impus de reglementările aeronautice aplicabile.
 
Corespunzător, administratorii aerodromurilor trebuie să ia in considerare toate prevederile din RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH şi în funcţie de particularităţile aerodromurilor respective (caracteristici fizice, tipuri de operaţiuni şi servicii, etc.), să identifice şi să implementeze toate recomandările aplicabile. În aceste condiţii, recomandările în cauză devin criterii de certificare şi trebuie tratate ca cerinţe obligatorii.
 
Formulare:
* Cerere pentru solicitarea certificării aerodromurilor la nivel național – Anexa 3/PIAC-AD-AADC

Scopul și organizarea procesului de supraveghere la nivel național
 
Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile are scopul de a verifica dacă:  

  1. se menţin cel puţin condiţiile existente la acordarea autorizării; 
  2. se respectă cerinţele specifice menţionate în anexa la certificatul de autorizare; 
  3. se respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa activităţilor de aerodrom şi a traficului aerian, precum şi calitatea serviciilor prestate. 
     

Supravegherea aerodromurilor se efectuează pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare. 
 
AACR execută activitatea de supraveghere prin inspecţii/audituri de aerodrom periodice.  
 
Ciclul de planificare a supravegherii, programul de supraveghere aferent, precum şi revizuirea acestuia sunt stabilite de AACR în funcţie de următoarele elemente: 

  1. constatările/concluziile auditurilor anterioare; 
  2. identificarea unor neconformităţi cu factor de risc major asupra siguranţei; 
  3. producerea unor evenimente cu impact negativ asupra siguranţei; 
  4. timpul de răspuns al administratorului de aerodrom de a pune în aplicare planul de acţiuni corective rezultat în urma auditului anterior. 


Procesul de supraveghere menţionat se desfăşoară în conformitate cu standardele şi procedurile AACR. 

Ultima actualizare: 02/09/2020, 09:03:04
Recensământul populației și locuințelor 2021