Toți împreună, servind aviația civilă

Acordarea/revalidarea/modificarea/reinnoirea autorizatiilor de examinatori se efectueaza de catre AACR cu respectarea prevederilor EU nr.1178/2011, subpartea K si AMC-FCL subpartea K.
Pentru autorizarea fiecarui examinator, AACR emite cate un singur document, anexat licentei de pilot, numit „Autorizatie de examinator” care poate include specificatii privind roluri multiple in cazul in care examinatorul indeplineste conditiile de calificare si experienta necesare autorizarii pentru mai multe dintre categoriile prevazute de EU nr.1178/2011, subpartea K.
Suplimentar, detinatorului unei autorizatii de examinator i se poate acorda, pe acelasi document, in conditiile indeplinirii cerintelor specificate in cadrul AMC-FCL 1.025 si autorizatia de examinator superior.
Este necesar ca examinatorii sa detina licenta si calificarile / autorizarile cel putin egale cu licenta, respectiv calificarile / autorizarile pentru care sunt autorizati sa efectueze verificarea in zbor.
Titularii unui certificat de examinator nu desfasoara teste de indemanare, verificari ale competentei sau evaluari ale competentei unui solicitant care se afla in responsabilitatea AACR, cu exceptia cazului in care:
    (a) au informat autoritatea competenta in responsabilitatea caruia se afla solicitantul in legatura cu intentia de a desfasura teste de indemanare, verificari ale competentei și evaluari ale competentei și in legatura cu sfera privilegiilor lor de examinatori;
    (b) au fost informati de catre AACR cu privire la procedurile administrative nationale, cerintele privind protectia datelor cu caracter personal, raspundere, asigurarea impotriva accidentelor și taxe.
Desemnarea examinatorilor pentru efectuarea testelor de indemanare sau verificarilor de competenta se efectueaza de catre AACR, astfel:
            (a) la solicitarea operatorilor aerieni romani, pentru pilotii acestora;
            (b) la solicitarea organizatiilor de pregatire - ATO - pentru absolventii cursurilor de pregatire aprobate;
            (c) la solicitarea unor persoane fizice;
            (d) la solicitarea detinatorilor de licente  romanesti care isi desfasoara activitatea in cadrul unor companii din alte state contractante OACI.
Desemnarea examinatorilor ce detin autorizatie eliberata de un alt Stat Membru, se efectueaza numai dupa ce AACR asigura informarea acestora cu privire la procedurile administrative nationale, cerintele privind protectia datelor cu caracter personal, raspundere, asigurarea impotriva accidentelor si taxe.
in vederea desemnarii examinatorului, solicitantul completeaza si transmite catre AACR formularul corespunzator. Lipsa desemnarii AACR conduce la anularea examinarii practice.
Formularele autorizatiilor de examinatori / examinatori superior sunt prezentate in cadrul PIAC CPN
Conditiile si procedura pentru reinnoirea autorizatiilor de examinatori sunt identice cu cele pentru autorizarea initiala a acestora cu diferenta ca solicitantul va parcurge un curs de pregatire teoretica recurenta organizat de catre AACR, sau, cu acordul prealabil al AACR, de catre un ATO.
Termenul de valabilitate al autorizatiilor de examinatori este de maximum:
            (a) 36 luni de la data promovarii examinarii teoretice, in cazul autorizarii initiale si a reinnoirii autorizatiei de examinator;
            (b) 36 de luni de la data expirarii autorizatiei de examinator detinute, in cazul revalidarii autorizatiei de examinator.
Modelele de Cerere pentru obtinerea/revalidarea/modificarea/reinnoirea autorizatiei de examinator sunt prezentate in cadrul Anexelor la PIAC CPN.
in scopul procesarii cererilor pentru obtinerea/revalidarea/modificarea/reinnoirea autorizatiei de examinator, AACR va utiliza formularele de evaluare prezentate in cadrul PIAC CPN.
Autorizarea Initiala
Cererea pentru obtinerea autorizatiei de examinator, insotita de documente oficiale doveditoare a experientei de zbor relevante detinute, se transmite catre AACR tinand cont de urmatoarele criterii:
(a) detinerea de catre solicitant a licentei emise de catre AACR conform partii FCL si indeplinirea conditiilor minime de experienta ale solicitantului in conformitate cu prevederile partii FCL, subpartea K;
(b) nivelul de competenta demonstrat de solicitant in activitatea anterioara, care trebuie sa fie compatibil cu exercitarea privilegiilor acordate examinatorului;
(c) solicitantul sa nu fie sau sa fi fost implicat (in ultimii trei ani) in cercetari cu caracter administrativ, civil sau penal pentru fapte legate de drepturile conferite de licenta, calificarile si autorizatiile pe care le poseda;
(d) informatii privind:
(i)  numarul pilotilor calificati pe acelasi tip cu solicitantul, in cazul  operatorilor aerieni;
(ii)  numarul mediu, anual, al absolventilor cursurilor aprobate, in cazul   organizatiilor de pregatire pentru zbor (ATO).
Pentru evaluarea cererii de revalidare a autorizatiei de examinator, persoanele responsabile din cadrul compartimentului responsabil au urmatoarele atributii:
(a)  verifica daca formularul de cerere a fost completat in mod corespunzator;
(b) verifica indeplinirea conditiilor minime aplicabile categoriei de examinatori, prin completarea rubricilor DA/NU din partea 1 a formularului de evaluare;
(c) completeaza rubrica “Verificat compartiment responsabil” din partea 3 a formularului de evaluare.
in cazul in care solicitantul indeplineste conditiile pentru obtinerea autorizarii sale ca examinator, compartimentul responsabil analizeaza daca este necesar ca solicitantul sa efectueze un curs de pregatire teoretica initiala pentru examinatori, efectuata la un ATO autorizat corespunzator conform AMC FCL 1.015, sub supravegherea AACR.
Dupa finalizarea cursului de pregatire, solicitantul va sustine o evaluare teoretica in cadrul AACR si un test de acceptabilitate sub supravegherea unui inspector AACR sau a unui examinator superior, nominalizati pentru acest scop.
Testul de acceptabilitate pe care solicitantul unei autorizatii de examinator il efectueaza in pozitia de examinator include briefing-ul, testul propriu-zis, acordarea calificativului pentru examinat, debriefing-ul si completarea documentatiei.
in timpul zborului care constituie testul de acceptabilitate, inspectorul AACR sau examinatorul superior informeaza solicitantul asupra modului in care urmeaza sa se desfasoare testul, apoi urmareste si evalueaza testul propriu-zis.
Pentru aeronavele cu doar doua locuri reprezentand posturile de pilotaj se admite ca examinatorul principal autorizat evaluator sa indeplineasca totodata rolul persoanei examinate de catre examinatorul – solicitant.
Rezultatele testului, sub aspectul evaluarii examinatorului – solicitant, se consemneaza de catre examinatorul autorizat/examinatorul principal autorizat pe formularul “Test de acceptabilitate pentru examinatori”.
Rezultatele testului de indemanare, sub aspectul evaluarii candidatului examinat de catre examinatorul – solicitant, se consemneaza de catre examinatorul – solicitant, in cazul in care acesta din urma a fost declarat „ADMIS” in cadrul testului de acceptabilitate, pe formularul corespunzator din cadrul prezentei proceduri, pe care va fi consemnata participarea si semnatura inspectorului AACR sau examinatorului superior desemnat.
Formularul testului de acceptabilitate pentru examinatori se depune la AACR in original, prin grija inspectorului AACR sau examinatorului superior desemnat.
in cazul nepromovarii testului acceptabilitate pentru examinatori, acesta se poate repeta o singura data intr-un interval de 30 zile.
in cazul reexaminarii mentionate in cadrul art. (11) de mai sus, se completeaza un nou formular. Formularul testului de acceptabilitate continand rezultatele in urma reexaminarii se depune la AACR in original, prin inspectorului AACR sau examinatorului superior desemnat.
Examinatorul autorizat/examinatorul principal autorizat poarta intreaga raspundere privind desfasurarea testului de acceptabilitate pentru examinatori, precum si pentru calificativele acordate atat examinatorului – solicitant cat si candidatului examinat de catre examinatorul – solicitant.
Revalidarea autorizatiei de examinator
Cererea pentru revalidarea autorizatiei de examinator se transmite AACR, impreuna cu un raport de activitate al solicitantului cu privire la activitatea desfasurata ca examinator.
in vederea revalidarii autorizatiei, examinatorul va efectua, in perioada de 90 zile anterioara datei de expirare a valabilitatii autorizatiei de examinator detinute, un curs de pregatire teoretica recurenta organizat de catre AACR, sau, cu acordul prealabil al AACR, de catre un ATO. in acest ultim caz, solicitantul transmite AACR, in copie, programa de instruire a cursului efectuat.
in vederea revalidarii autorizatiei, examinatorul trebuie indeplineasca cerintele specificate in FCL 1.025 (b). Unul dintre testele de indemanare sau de verificare a competentei efectuate de catre examinator in ultimul an al perioadei de valabilitate a autorizatiei trebuie sa se fi desfasurat sub supravegherea unui inspector al AACR sau a unui examinator superior desemnat de AACR pentru acest scop.
Cursul de pregatire teoretica recurenta pentru examinatori
(a) Cursul de pregatire teoretica recurenta se organizeaza de catre AACR sau, cu acordul prealabil al AACR, de catre un ATO. in acest ultim caz, solicitantul transmite AACR, in copie, programa de instruire a cursului efectuat.
(b) Tematica si durata cursului organizat de catre AACR sunt prezentate in PIAC CPN.
(c) Cursul de pregatire teoretica recurenta se finalizeaza prin examinare teoretica.
(d) Solicitantul se considera “ADMIS” daca obtine cel putin 75% din punctajul alocat intrebarilor care compun testul de examinare.
(e) in cazul nepromovarii examinarii teoretice, solicitantul are dreptul la o singura reexaminare.
(f) in urma promovarii examinarii teoretice, AACR elibereaza solicitantului un Atestat de absolvire a cursului pentru examinatori conform modelului din PIAC CPN.
(g) O copie a Atestatului de absolvire se ataseaza, dupa caz, de catre solicitant la cererea de revalidare a autorizatiei de examinator.
Imputerniciri speciale
in cazul introducerii unei aeronave noi in statele membre sau in flota unui operator, daca indeplinirea cerintelor din prezenta subparte nu este posibila, AACR poate elibera un certificat specific care acorda privilegii pentru desfasurarea testelor de indemanare si a verificarilor competentei. Un astfel de certificat se limiteaza la testele de indemanare si la verificarile competentei necesare pentru introducerea noului tip de aeronava, iar valabilitatea sa nu poate depasi, in niciun caz, 1 an.
AACR va elibera aceste certificate detinatorilor de licente de pilot avand experienta pe clase/tipuri similare, ce detin autorizatie de examinator.
Titularii unui certificat eliberat in conformitate cu primul paragraf de mai sus care doresc sa solicite eliberarea unui certificat de examinator trebuie sa indeplineasca conditiile indispensabile si cerintele pentru revalidare pentru respectiva categorie de examinatori.
Certificatul eliberat de AACR in acest scop este prezentat in PIAC CPN.
Examinatori superiori
Autorizarea ca examinator superior se acorda in baza AMC FCL 1.020 in scopul efectuarii testelor de acceptabilitate in vederea obtinerii, revalidarii sau reinnoirii autorizatiilor de examinator.
Examinatorii principali sunt desemnati din examinatorilor autorizati ce isi desfasoara activitatea in cadrul operatorilor aerieni sau a organizatiilor de pregatire ATO. in situatii speciale, justificate, autorizarea ca examinator superior se poate acorda si unor persoane fizice, ce detin autorizatii de examinatori eliberate de AACR.
inscrierea privilegiilor ca examinator superior se efectueaza pe autorizatia de examinator eliberata de AACR.
Privilegiile examinatorilor
Detinatorii unei autorizari de examinator, au, in functie de tipul autorizatiei, urmatoarele privilegii, daca nu exista limitari specificate in autorizatie:
(a) Teste de indemanare pentru eliberarea de licente,
(b) Teste de indemanare si verificari de competenta pentru obtinerea, revalidarea sau reinnoirea calificarilor de clasa/tip,
(c) Teste de indemanare si verificari de competenta pentru obtinerea, revalidarea sau reinnoirea calificarilor instrumentale,
(d) Teste de indemanare si verificari de competenta pentru obtinerea, revalidarea sau reinnoirea calificarilor de instructori,
(e) inscrie pe licența solicitantului noua data la care expira calificarea, daca este autorizat in mod expres in acest sens de AACR.
Responsabilitatile examinatorilor
Examinatorii trebuie sa:
(a) se asigure ca se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fara bariere lingvistice;
(b)  se asigure ca solicitantul indeplineste toate cerintele privind calificarea, pregatirea și experienta prevazute in prezenta parte pentru eliberarea, revalidarea sau reinnoirea licentei, a calificarii sau a certificatului pentru care se sustin testul de indemnare, verificarea competentei sau evaluarea competentei;
(c) explice solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete, inexacte sau false in ceea ce priveste pregatirea și experienta de zbor.
Dupa incheierea testului de indemanare sau a verificarii competentei, examinatorul:
(a) aduce la cunostinta solicitantului rezultatul testului. in eventualitatea unei promovari partiale sau a unui esec, examinatorul aduce la cunostinta solicitantului faptul ca acesta nu isi poate exercita privilegiile asociate calificarii pana la promovarea integrala a examenului. Examinatorul detaliaza orice cerinta suplimentara de pregatire si explica dreptul solicitantului de a face contestatie;
(b) in eventualitatea unei promovari a verificarii competentei sau a evaluarii competentei pentru revalidare sau reinnoire, inscrie pe licenta sau certificatul solicitantului noua data la care expira calificarea sau certificatul, daca este autorizat in mod expres in acest sens de AACR;
(c) furnizeaza solicitantului un raport semnat referitor la testul de indemanare sau la verificarea competentei si inainteaza, in termen de maxim 15 zile lucratoare, copii ale raportului autoritatii competente care a eliberat licenta solicitantului și autoritatii competente care a eliberat certificatul de examinator. Raportul trebuie sa contina:
(i)   o declaratie conform careia examinatorul a primit de la solicitant informatii cu privire la pregatirea si experienta acestuia si a constatat ca pregatirea și experienta respecta cerintele aplicabile din prezenta parte;
(ii)  confirmarea faptului ca au fost executate toate manevrele si exercitiile necesare, precum si detalii cu privire la examenul teoretic oral, daca este cazul. in cazul in care la unul dintre aceste elemente s-a inregistrat un esec, examinatorul noteaza motivele acestei evaluari;
(iii) rezultatul testului, al verificarii sau evaluarii competentei.
(d) Examinatorii pastreaza, pentru o perioada de 5 ani, dosare cu detaliile tuturor testelor de indemanare, verificarilor competenței și evaluarilor competentei efectuate si cu rezultatele acestora.
(e) Examinatorii vor prezenta ori de cate ori se solicita de AACR sau la revalidarea autorizatiei de examinator, toate dosarele si rapoartele, precum si orice alte informatii, in functie de necesitatile de supraveghere.
Monitorizarea examinatorilor de zbor
Scopul monitorizarii este de a standardiza/armoniza metoda de sustinere a testelor in zbor precum si metoda de evaluare a performantelor candidatului.
Examinatorii de zbor vor participa la o pregatire recurenta la fiecare trei ani.
De asemenea, fiecare examinator autorizat este monitorizat, anual, in intervalul de valabilitate de 3 ani a autorizatiei, suplimentar fata de testul de acceptabilitate, in vederea revalidarii autorizatiei. Monitorizarea este efectuata de un inspector apartinand AACR. Situatiile particulare urmeaza sa fie decise de catre AACR, de la caz la caz.
Monitorizarea pentru cazuri speciale a unui examinator de zbor poate fi decisa doar atunci cand exista motive intemeiate:
(a) procentul de promovabilitate nu se incadreaza, din punct de vedere statistic, in media la nivel national;
(b) durata testelor a fost prea mare sau prea mica fata de GM1 FCL 1.015;
(c)  concluziile/remarcile pe parcursul testului nu sunt relevante sau sunt in contradictie cu rezultatul final;
(d) a fost intocmita o plangere publica referitoare la competenta sau comportamentul examinatorului de zbor in timpul unui test in zbor/SIM;
(e) executarea necorespunzatoare a activitatilor desfasurate in calitate de examinator si/sau demonstrarea unui nivel de competenta nesatisfacator fata de privilegiile acordate de autorizatia de examinator.
In cazul in care monitorizarea pentru cazuri speciale indica o deficienta a metodelor de testare sau o neconformare cu standardele, examinatorul trebuie sa initieze o procedura de remediere/corectare a acestor deficiente. Aceste actiuni trebuie inregistrate in dosarul examinatorului de zbor.
Conflictul de interese
Pentru a evita conflictele de interese, indirecte sau nemijlocite, examinatorii de zbor trebuie sa respecte regulile descrise in prezenta procedura.
“Conflictul de interese” se defineste ca o situatie de incompatibilitate in care se afla examinatorul de zbor ce are un interes personal care ii poate influenta impartialitatea si obiectivitatea in activitatile de evaluare, monitorizare si raportare specifice.
Nu se pot efectua teste de indemanare sau evaluari ale competentei pentru persoanele care solicita eliberarea unei licente, calificari sau a unui certificat, in conditiile in care examinatorii:
(b) le-au asigurat instruire practica pentru licenta, calificarea sau certificatul pentru care se sustine testul de indemanare sau se efectueaza evaluarea competentei;
(c) daca s-au ocupat de recomandarea pentru testul de indemanare, in conformitate cu punctul FCL.030 litera (b);
(d) obiectivitatea lor ar putea fi afectata.

Ultima actualizare: 14/07/2021, 11:05:30
Recensământul populației și locuințelor 2021