Toți împreună, servind aviația civilă

Prevederile Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", ed. 01/2009, se aplică operatorilor aerieni, persoane fizice sau juridice române sau străine, care efectuează operaţiuni de aviaţie generală cu avioane şi/sau elicoptere, altele decât avioane şi/sau elicoptere ultrauşoare şi care nu deţin certificat de tip EASA, în spaţiul aerian al României.

Operaţiunile de aviaţie generală sunt acele operaţiuni efectuate de operatorii aerieni, persoane fizice sau juridice române cu:

 • aeronave complexe motorizate sau
 • aeronave necomplexe motorizate

Conform RACR-OPS 2.175, aeronave complexe motorizate înseamnă:

Avioane:

 • cu o masă maximă certificată la decolare de peste 5700 kg; sau
 • care au fost certificate pentru o configuraţie maximă a locurilor pentru pasageri de peste nouăsprezece; sau
 • care au fost certificate pentru a fi operate cu un echipaj minim format din cel puţin doi piloţi; sau
 • echipate cu unul sau mai multe motoare turboreactoare sau cu mai mult de un motor turbopropulsor

Elicoptere:

 • cu o masă maximă certificată la decolare de peste 3175 kg; sau;
 • care au fost certificate pentru o configuraţie maximă a locurilor pentru pasageri de peste nouă; sau
 • care au fost certificate pentru a fi operate cu un echipaj minim format din cel puţin doi piloţi.
 • Aeronave cu motor basculant.

Aeronavele necomplexe sunt celelate aeronave care nu se încadreaza la pct. A, mai puţin cele ultrausoare.
Modul de desfăşurare a autorizării operaţiunilor de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate care nu deţin certificat de tip EASA şi includerea operatorului aerian în programul de supraveghere este descris în Partea NCC-NCO/GA, Secţiunea 2, a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.
 
1. Operatiuni de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate
 
A. Informarea AACR
Operatorul aerian care intenționează să efectueze operațiuni de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate poate să solicite o întrevedere cu reprezentanții AACR în vederea obținerii informațiilor necesare, prin transmiterea la AACR a unei informări privind intenția efectuării acestor tipuri de operațiuni.
Întrevederea are loc între o echipa stabilită intern în AACR și managerul responsabil al operatorului.
Cu ocazia acestei întâlniri, operatorul primește informații cu privire la reglementările, directivele, circularele și procedurile pe care trebuie să le cunoască și să le aplice. La cererea solicitantului, AACR îi pune la dispoziție un pachet de informații necesar a fi implementate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate.
 
B. Autorizarea operațiunilor de aviație generală cu aeronave complexe motorizate
În cazul în care un operator aerian intenționează să desfășoare activități de aviație generală cu aeronave complexe motorizate, în urma finalizării etapei de informare, poate cere autorizarea în acest sens, în baza prevederilor RACR-OPS LAAG.
Solicitarea de autorizarea se face prin depunerea de către proprietarul aeronavei, la registratura AACR, a unei cereri tip, cu cel puțin 30 zile înaintea datei propuse de începere a operării.
Cererea tip se completează în limba română sau limba engleză și este însoțită de o documentație suport care include cel puțin:
 • nominalizarea făcută de proprietarul aeronavei a persoanei responsabile cu respectarea prevederilor aplicabile și cu desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene de aviație generala și documentația suport, dacă nu a fost obținută, în prealabil, o acceptare în acest sens, Manualul de Proceduri elaborat în vederea desfășurării operațiunilor de aviație generală,
 • orice document necesar operării unei aeronave pentru care nu a fost obținută o aprobare prealabilă (ex: Manual de zbor, MEL, etc.).
 • copia contractelor de asigurare pentru răspundere civilă față de terți,
 • dovada efectuării pregătirii personalului implicat în operare necesară obținerii aprobărilor specifice, dacă este cazul.
Procesul de obținere a aprobărilor specifice, dacă se solicită, se desfășoară conform prevederilor Cap. 2 din Partea GEN a PIAC-OPS.
Autorizarea operațiunilor de aviație generală cu aeronave complexe motorizate constă în:
 1. acceptarea persoanei propuse de proprietarul aeronavei ca fiind responsabilă cu respectarea prevederilor aplicabile și cu desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene, și
 2. aprobarea Manualului de Proceduri.
Scrisoarea de autorizare va rămâne validă atât timp cât operatorul aerian se conformează cu prevederile RACR-OPS LAAG.
 
C. Supravegherea continuă
După eliberarea scrisorii de autorizare, AACR evaluează și monitorizează continuu deținătorii acestora prin inspecții/audituri de supraveghere, în scopul desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță conform prevederilor legislației aplicabile.
În cazul în care pe durata inspecțiilor de supraveghere se constată deficiențe cu implicări multiple între departamentele operatorului aerian, inspecțiile se pot transforma în auditarea întregului sistem de management al operatorului aerian. Totodată, când sunt identificate deficiențe financiare, AACR poate adopta și alte măsuri de supraveghere inclusiv solicitarea unui audit financiar.
AACR va aplica un ciclu de planificare a supravegherii operatorilor aerieni români o dată la 24 de luni.
Totuși, dacă AACR constată faptul că performanța în materie de siguranță a operatorului aerian a scăzut sau dacă au fost emise regulamente/amendamente la regulamentele aplicabile care necesită a fi implementate de către operatorii aerieni români, se pot efectua audituri/inspecții la operatorii aerieni în cauză ori de câte ori se consideră a fi necesar, caz în care auditurile/inspecțiile respective vor fi neplanificate.
 
D. Constatări şi acţiuni corective
AACR dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță, astfel:
 • o constatare de nivel 1 se emite atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.
 • o constatare de nivel 2 se emite atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.

Când este emisă o neconformitate, AACR comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Planul de măsuri corective trebuie formulat astfel încât să permită identificarea cauzei neconformităţii, corecţia acesteia şi acţiunea corectivă precum şi perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunii corective propuse.
În cazul constatărilor de nivel 1, AACR ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.

În cazul constatărilor de nivel 2, AACR:
 • acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, AACR poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, acceptat în prealabil; și
 • evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.

În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de AACR, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile aferente acestui tip de neconformitate.
 
2. Operatiuni de aviaţie generală cu aeronave necomplexe motorizate
 
În cazul operării cu alte aeronave decât cele complexe motorizate, responsabilitatea desfăşurării în siguranţă a peraţiunilor aeriene de aviaţie generală, precum şi a respectării prevederilor aplicabile îi revine în totalitate pilotului comandant al aeronavei.
Ultima actualizare: 26/04/2021, 08:34:31
Recensământul populației și locuințelor 2021