Toți împreună, servind aviația civilă

Certificarea aerodromurilor conform Reg. (UE) 139/2014
 
În contextul unei implementări neuniforme a cerințelor privind siguranța aviației civile în cadrul aeroporturilor comunitare, EASA (European Aviation Safety Agency) a consolidat principiile de siguranță ICAO utilizând instrumente specifice, care au fost dezvoltate în baza normelor comune pentru aviația civilă (inclusiv pentru aerodromuri).

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, modificat și completat, stabilește normele de bază (Basic Regulation - BR). Cerințele esențiale (Essential Requirements - ER) necesar a fi respectate în domeniul aeroportuar în vederea menținerii unui nivel acceptabil de siguranță aeronautică sunt stipulate în Art. 8a și Anexa Va

Parte din regulile de implementare aferente prevederilor Reg. (CE) 216/2008 au fost dezvoltate subsecvent în Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
 
Subsecvent, EASA a adoptat prin Decizie a Directorului Executiv mijloacele acceptabile de conformitate cu Regulamentul (UE) 139/2014 (Decizia nr. 2014/012/R a Directorului Executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014, cu modificările și completările ulterioare), precum și cerințele tehnice pentru proiectarea aerodromurilor (Decizia nr. 2014/013/R a Directorului Executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor (CS-ADR-DSN), cu modificările și completările ulterioare).
 
Pentru punerea în aplicare a Reg. (UE) 139/2014, AACR a dezvoltat un set de Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă (PIAC).

Scopul și organizarea procesului de supraveghere conform Reg. (UE) 139/2014
 
AACR exercită atribuțiile autorității competente desemnate la nivel național în sensul cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014, asigurând astfel și supravegherea  aerodromurilor pentru care a emis certificate europene.
 
Pentru realizarea supravegherii sistemice și adaptarea acesteia la particularitățile fiecărui aerodrom (caracteristici fizice, infrastructură, operațiuni, trafic, etc.), auditurile și inspecțiile AACR în domeniu se constituie în cicluri de planificare a supravegherii (priorități, frecvență, conținut, etc.) și programe de supraveghere anuale subsecvente.
 
AACR organizează procesul de supraveghere (priorități, frecvență, natură,  teme, etc.) în funcție de:
1. riscurile specifice fiecărui aerodrom, asociate cu:

 • respectarea de către operatorul de aerodrom a bazei de certificare și a cerințelor aplicabile;
 • evenimentele potențial periculoase pentru siguranța zborului;
 • modificările importante (infrastructură, operaționale);
 • caracteristicile particulare ale aerodromului (infrastructură, operațiuni, trafic, etc.);


2. managementul riscurilor de către operatorul de aerodrom, relevat prin:

 • natura diferențelor față de cerințele specifice aplicabile;
 • nivelul de maturitate al sistemului de management al siguranței;
 • conformitatea monitorizării modificărilor;
 • controlul riscurilor (identificare, evaluare și reducere). 
   

Ciclul și programele de supraveghere subsecvente, precum și reviziile anuale ale acestora, se stabilesc în funcţie de următoarele elemente (vezi AMC1 ADR.AR.C.010(b) și (c)):

 1. rezultatele certificării şi ale activităţilor de supraveghere anterioare;
 2. capacitatea operatorului de aerodrom/furnizorului de servicii de administrare a platformei de a identifica în mod efectiv pericolele pentru siguranţa aviaţiei şi de a gestiona riscurile asociate;
 3. controlul efectiv asupra tuturor modificărilor aplicabile, în conformitate cu cerinţele ADR.OR.B.040;
 4. absenţa constatărilor de nivel 1;
 5. timpul de răspuns pentru a pune în aplicare măsuri corective solicitate de AACR, în conformitate cu ADR.AR.C.055(d)(2); şi
 6. expunerea la riscuri a aerodromului, derivate din volumul de trafic, tipurile de aeronave sau caracteristicile fizice ale aerodromului.
Ultima actualizare: 23/04/2021, 11:10:19
Recensământul populației și locuințelor 2021