Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1.  Verificarea standard a antecedentelor - următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”

      Ghid pentru efectuarea verificării standard a antecedentelor:

 

2.  Verificarea aprofundata a antecedentelor (VAA):

 • Solicitările de VAA se primesc de AACR exclusiv din partea unei Entități Autorizate (EA) in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 272/9.508/172/2022/M.23 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 8 februarie 2023 - Ordin pentru aprobarea Normelor VAA;
 • În scopul obținerii calității de Entitate autorizată să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor (EA), entitățile prevăzute la art. 2, coroborat cu art. 7, alin. (2) din Normele VAA, vor transmite către AACR o solicitare de autorizare - model de solicitare Autorizare pentru EA;
 • Împreună cu această solicitare, EA va transmite și documentele menționate la art. 3 din Normele VAA. Prin excepție, entitățile precizate la art. 4 din Normele VAA nu vor transmite programul de securitate aeronautică;

Notă:

- În cazul entităților menționate la art. 4 din Normele VAA, AACR va evalua conținutul acestora din perspectiva măsurilor de securitate specifice procesului de verificare a antecedentelor (se vor avea în vedere ghidul privind verificarea antecedentelor pus la dispoziție anterior de AACR, precum și prevederile Normelor VAA). După caz, va fi solicitată amendarea programelor respective.  spectivei entități și va notifica în scris entitatea cu privire la autorizarea acesteia;

- Toate celelalte entități care aplică pentru autorizare vor avea în vedere ca în programul propriu de securitate să includă asumarea măsurilor descrise la art. 24, alin. (2), litera (a) și art. 25 din Normele VAA.     

 • După notificarea primită din partea AACR, entitatea autorizată - EA va putea transmite către AACR/DSA solicitări pentru efectuarea VAA, cu respectarea condițiilor impuse de Capitolul III al  Normelor VAA, astfel:

a) scrisoarea de solicitare a efectuarii VAA, pentru persoanele care au aplicat pentru o astfel de verificare - model scrisoare de Solicitare a efectuarii VAA;

b) documentul mai sus amintit va fi însoțit de toate datele și informațiile prevăzute de art. 13 din Normele VAA, respectiv un formular completat și transmis în format electronic, distinct pentru fiecare aplicant. Formularele vor fi atașate solicitării individual (unul câte unul – format pdf, nu toate formularele aferente unei solicitări colate într-un singur fișier) - model de Formular VAA - la transmiterea solicitărilor pentru efectuarea VAA, se va utiliza exclusiv acest model de formular;

c) pentru reducerea timpilor de procesare a solicitărilor, scrisoarea de solicitare de la punctul a) și formularele de la punctul b), vor fi însoțite și de un tabel centralizator în format excel, în care se vor insera o parte din datele prevăzute de Anexa la Normele VAA – Date necesare a fi transmise pentru persoanele care fac obiectul VAA, fără ca acest tabel să înlocuiască necesitatea transmiterii formularelor de la punctul b) - model Tabel VAA

În tabelul excel numele persoanelor pentru care se solicită efectuarea VAA vor fi introduse exact cum este menționat în actul de identitate/pașaport al aplicantului (pentru aceasta se vor utiliza: diacritice, cratime, etc., după caz).

 

 

3. Lista entitati autorizate (EA) pentru VAA

 

 

4. MECANISMUL DE REVIZUIRE PERMANENTĂ A VERIFICĂRII ANTECEDENTELOR

MECANISMUL DE REVIZUIRE PERMANENTĂ A VERIFICĂRII ANTECEDENTELOR

(pct. 11.1.7 lit. a din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare)

 

 1. Verificarea antecedentelor face obiectul unui mecanism de revizuire permanentă.

Procesul se aplică atât pentru verificarea standard cât și pentru verificarea aprofundată.

 

 1. Revizuirea permanentă a procesului de verificare standard a antecedentelor în cadrul unei entități urmărește verificarea, în mod continuu, a cerințelor de la punctul 11.1.4 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare. Procesul de revizuire începe de la momentul la care persoana a trecut cu succes verificarea standard inițială.

Notă:

 1. În cadrul procesului de revizuire permanentă pentru persoanele care necesită doar verificarea standard a antecedentelor, angajatorul va solicita cazierul judiciar menționat la punctul 11.1.4 lit. b) din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998 o dată la fiecare 12 luni de la trecerea cu succes a verificării standard.
 2. În cadrul procesului de revizuire permanentă angajatorul / entitatea autorizată (EA) va asigura justificarea/acoperirea/clarificarea întreruperilor de activitate (eventualelor lacune, pentru perioade mai mari de 28 de zile consecutive), pentru îndeplinirea cerinței de la punctul 11.1.4 lit. c) din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998.

Exemplu: pe perioada angajării persoana are o perioadă mai mare de 28 de zile (consecutive), de concediu fără plată sau alte tipuri de întrerupere ale contractului individual de muncă

III.        Revizuirea permanentă a procesului de verificare aprofundată a antecedentelor în cadrul unei entități urmărește verificarea, în mod continuu, a cerințelor de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, cu modificările și completările ulterioare. Revizuirea permanentă se realizeză în conformitate cu Normele VAA - Normele privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019, din 15.03.2022 aprobate prin Ordinul comun nr. 272/9.508/172/2022/M.23/2023 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 8 februarie 2023).

Procesul de revizuire permanentă începe de la momentul la care AACR a emis avizul pozitiv.

Notă:

 1. În vederea asigurării procesului de revizuire permanentă, entitățile autorizate (EA) care gestionează respectivele avize transmit anual, până la data de 31 martie, dar nu mai devreme de 15 martie, o situație a avizelor pentru care doresc menținerea în mecanismul de revizuire permanentă. Se au în vedere toate avizele pozitive transmise de AACR către entitate până la acel moment. (se includ avizele emise de la data de 1 aprilie a anului anterior până la data transmiterii situației avizelor pentru care se dorește menținerea în mecanismul de revizuire permanentă). Toate avizele pozitive emise de AACR între data primirii situației din partea entității și data de 31 martie, vor fi incluse automat în procesul de revizuire permanentă pentru următorul an.
 2. Prin excepție, pentru anul 2023, entitățile angajatoare ale persoanelor care dețin avize, vor transmite, în nume propriu, situația menționată la punctul 1. Ulterior, procesul menționat la punctul 1 se va derula exclusiv prin entități autorizate (EA).
 3. Solicitările privind procesul de revizuire permanentă se vor transmite în baza următorului model scrisoare de solicitare mentinere în mecanismul permanent.
 4. În lipsa unei solicitări de includere în mecanismul de revizuire permanentă, avizele pozitive vor expira la un an de la momentul emiterii.
 5. După finalizarea procesului menționat la art. 24, alin. 2 lit. b) – d) din Normele VAA, AACR va notifica entitatea care a solicitat menținerea în mecanismul de revizuire permanentă, conform prevederilor lit. e) ale art. 24, alin. 2
Last update: 08/08/2023, 11:00:01