Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Reclamație administrativă în cazul neprimirii în termenul legal a unui răspuns privind accesul la informațiile de interes public solicitate

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:

  • Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat;
  • Împotriva refuzului prevăzut la alineatul anterior se poate depune reclamaţie la Directorul General al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezată;
  • Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Model formular de reclamație administrativă(F3)

Reclamație administrativă - în cazul neprimirii în termenul legal a unui răspuns privind accesul la informațiile de interes public solicitate (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)

Plângere în instanță (secția de contencios-administrativ)

În cazul în care o persoană se considera vătămată în drepturile sale privind liberul acces la informațiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul Autorității Aeronautice Civile Române (AACR).

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor de comunicare a informațiilor de interes public, după cum urmează:

Comunicarea în scris

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

  1. a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  2. b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
  3. c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
  4. d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

Comunicarea verbală

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea verbală a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

  1. a) angajații din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate;
  2. b) în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus, la "Comunicarea în scris" a informațiilor de interes public solicitate;
  3. c) informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Precizări suplimentare

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării, în condițiile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Când ultima zi a unui termen care într-o zi nelucrătoare, termenul de prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Last update: 03/03/2021, 11:01:05