Productie

 PRODUCȚIE / PRODUCTION
 
POA Organizații de Producție / POA Productions Organization Approval
Activitatea se desfășoară potrivit Procedurii PI-AW-IAW - ED 1-SEPT-2015
Work is carried out according to procedure PI-AW-IAW - ISSUE 1-SEPT-2015
Pentru POA cu sediul principal de activitate în România pentru care AACR  este desemnată ca Autoritate Competentă în România, Stat Membru al Uniunii Europene, exercitându-şi astfel sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin în stabilirea, implementarea, realizarea şi menţinerea politicilor şi obiectivelor specifice.
Pentru a fi capabilă să demonstreze că are capacitatea şi mijloacele de a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin, precum şi privilegiile aferente autorizării acordate, organizaţia de producţie trebuie să se conformeze cerinţelor tehnice adoptate la nivel european, adică celor cuprinse în reglementarea (EU) nr. 748/2012, Anexa I, Partea 21, precum şi regulamentelor ulterioare de amendare a acesteia, respectiv AMC-urilor şi GM-urile asociate.
For POA with main place of business in Romania, for which RCAA is designated as competent authority in Romania, member state of the European Union, performing its duties and responsibilities for establishing, implementing, achieving and maintaining policies and specific objectives.
To be able to demonstrate that it has the capacity and means to fulfill its obligations and privileges granted by the approval, the production organization shall comply with the technical requirements adopted at European level, contained in regulation (EU) no. 748/2012, Annex I, Part 21 with subsequent amendments and related AMCs and GMs.
AACR gestionează următoarele procese: / RCAA manages the following processes:


       1. Autorizare iniţială POA / POA Initial Approval  

Acordarea, de către AACR, a unei autorizări pentru prima dată.
Granting of an initial approval.
Documente/Formulare / Documents / Forms
Scrisoare de Intenţie în vederea autorizării POA –Formular N/A
Letter of Intent for POA authorization – Form N/A
Self-assessment checklist
EASA FORM 50
EASA FORM 4

        2. Supravegherea Continuă a Organizațiilor de Producție Autorizate
            Continuous surveillance of Production Organizations Approval

Pentru a menţine valabil un Certificat de Autorizare organizaţia de producţie trebuie să facă permanent dovada menținerii condiţiilor de autorizare
In order to maintain a valid Certificate of Approval, the production organization shall constantly prove maintainance of approval conditions
 
Condiţiile de autorizare reprezintă: / Approval conditions:
 
  • conformarea continuă a organizaţiei cu prevederile Părţii-21/G; / continuous complying of the organization with provisions in Part 21 / G
 
  • permiterea accesului AACR pentru efectuarea propriilor investigaţii la organizaţia de producţie, inclusiv la partenerii, subcontractanţii şi furnizorii săi, fie că sunt în Statul deţinătorului, fie că nu. / Ensuring RCAA access  for carrying out its own investigations within production organization, including partners, subcontractors and suppliers, whether located or not in the State holder.
 
  • îndeplinirea de către organizaţie a condiţiilor financiare stipulate în documentele AACR de tarifare în vigoare. / fulfilling the financial conditions stipulated in the existing RCAA fees.
Documente/Formulare / Documents / Forms
Certificat de Punere Autorizată în Serviciu / Certificate of Conformity EASA FORM 1
Declaraţia de Conformitate,/ Declaration of Conformity EASA Form 52,
Certificat de Punere în Serviciu, / Certificate of Conformity EASA Form 53
Emiterea Autorizaţiei de Zbor / Permit to Fly EASA Form 20b
Formularul de Aprobare a Condiţiilor de Zbor EASA Form 18B în domeniul producţiei. / Approval of flight conditions EASA Form 18B For Production /

      3. Modificare a domeniului de autorizare / Changes to the approved production organisation

Extinderea sau restrângerea domeniului de autorizare specificat în certificatul de autorizare. / Extanding or limitation of the terms of approval specified in the approval certificate.

      4. Modificări semnificative ale autorizării POA / Significant changes of POA

Partea-21/G prevede că fiecare modificare în cadrul organizației de producție, clasificată ca semnificativă pentru demonstrarea conformităţii sau navigabilităţii produselor / articolelor (piese şi / sau echipamente), în particular modificările sistemului calităţii, trebuie aprobată de către AACR.
Part-21 / G provides that each change within the production organization, classified as significant for demonstrating the conformity or airworthiness of the products / articles (parts and / or equipment), in particular the quality system changes, shall be approved by RCAA.
În conformitate cu Partea-21 / G, AACR va investiga, după caz, orice modificare semnificativă a autorizării unei organizaţii de producţie, inclusiv o modificare a termenilor autorizării, notificată acesteia și completată pe formularul  EASA Form 51.
In compliance with Part-21 / G, RCAA will investigate, as appropriate, any significant change within production organization approval, including an amendment to the terms of the approval, notified to it and completed on EASA Form 51.
De asemenea, în conformitate cu Partea-21 / G, AACR va stabili condiţiile în care o organizaţie de producţie autorizată poate funcţiona pe durata acestor modificări, în afară de cazul în care valabilitatea certificatului de autorizare trebuie suspendată.
In compliance with Part-21 / G, AACR will establish conditions under which an approved production organization may operate during such changes, except the case when the validity of the approval has to be suspended.
 

Documente/Formulare / Documents / Forms
EASA Form 51
EASA FORM 4
 
       5. Modificări minore ale autorizării POA / Minor Changes

În conformitate cu Partea-21/G, AACR monitorizează prin programul de supraveghere al fiecărei organizaţii de producţie autorizate orice modificare minoră ce se produce în cadrul acesteia, după emiterea autorizării pentru acea organizaţie de producţie. 
In compliance with Part-21 / G, RCAA,  based on surveillance schedule for each approved production organization, monitors any minor change that occurs after the issue of the approval for the production organization.
Modificările minore pot fi definite generic ca fiind acele modificări care nu pot avea impact important asupra conformităţii / navigabilităţii fiecărui produs şi / sau articol (piesă sau echipament), respectiv asupra structurii organizatorice sau termenilor autorizării.
Minor changes can be defined as those changes that cannot have significant impact on conformity / airworthiness of each product and / or article (part or equipment) or on the organizational structure or terms of approval, as the case may be.
 
       6. Alte Reglementări Aeronautice Civile Române aplicabile în cadrul procesului de Producție:
           Other Romanian Civil Aviation Regulations applicable to the production process:

RACR – NDT Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT), în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire personal NDT / Approval of personnel performing non-destructive testing (NDT) in civil aviation and NDT personnel training centers "
RACR – SUD Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă / Approval of welders in civil aviation