Operaţiuni de transport aerian public

Certificarea iniţială

Modul de desfăşurare a procesului de certificare a unui operator aerian este descris în cadrul procedurilor PIAC OPS.

Certificarea operatorului aerian reprezintă constatarea îndeplinirii de către un operator aerian a condiţiilor prevăzute de reglementările aeronautice civile române, în vederea eliberării unui Certificat de Operator Aerian (COA).
Prin Certificat de Operator Aerian înţelegem documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian public.
Cerinţele necesare a fi îndeplinite pentru obţinerea Certificatului de Operator Aerian sunt descrise în Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Emiterea Certificatului de Operator Aerian

Condiţii generale de certificare
Solicitantul unui Certificat de Operator Aerian trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
(1) să aibă activităţile localizate, sau eventual, sediul înregistrat în România;
(2) sa nu deţină un document de autorizare ca operator aerian emis de o autoritate aeronautica străină;
(3) aeronava/aeronavele care urmează sa fie operate sub documentul propriu de autorizare sa fie înmatriculate in România;
(4) să demonstreze Autorităţii Aeronautice Civile Române că este capabil să desfăşoare operaţiunile de transport aerian public în condiţii de siguranţă a zborului.

Documente necesare
Cererea tip va fi completata în limba româna si va fi însoţită de întreaga documentaţie suport, care include:
(1) documentaţia pentru operarea aeronavelor:
- Manualul de Operaţiuni amendat conform cerinţelor Autorităţii Aeronautice Civile Române;
- Copia contractelor sau convenţiilor încheiate între solicitant si agenţii aeronautici autorizaţi pentru prestarea serviciilor de navigaţie aeriana, dispatch, handling, catering, alimentare cu carburant si pentru alte facilităţi aeroportuare sau a manualelor operaţionale pentru prestare de servicii în regim propriu, după caz;
- Copie după contractele de proprietate/închiriere aeronave;
- Copia contractelor de asigurare pentru încărcătura comerciala şi pentru răspundere civilă faţă de terţi, în cazul unor daune provocate acestora, pentru fiecare aeronavă utilizată;
(2) actele constitutive, cu toate completările si modificările ulterioare;
(3) o scrisoare de bonitate de la banca la care are deschis contul, însoţita de extrasul de cont;
(4) studii de marketing pentru activitatea propusa;
(5) dovada plăţii tarifului cuvenit Autorităţii Aeronautice Civile Române pentru activitatea de evaluare în vederea certificării;
(6) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o alta persoană;
(7) documentaţia pentru autorizarea sistemului de întreţinere:
- Memoriul de prezentare al managementului întreţinerii aeronavelor (MME), în care se poate face referire la capitolele corespunzătoare din Memoriul de prezentare a activităţii de întreţinere (MOE), daca întreţinerea se face de către operator;
- Programul/programele de întreţinere a aeronavei/aeronavelor ce urmează sa fie operate de către solicitant;
- Specimenul Jurnalului tehnic al aeronavei ce se intenţionează a fi utilizat pentru aeronavele care vor fi operate de către solicitant;
- Copii ale contractelor încheiate de solicitant cu organizaţii autorizate/acceptate de Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru întreţinerea aeronavelor civile, din care să rezulte conformarea cu cerinţele Part-145;
(8) copia contractelor sau convenţiilor încheiate de solicitant cu agenţi aeronautici autorizaţi pentru activităţi aeroportuare, după caz, sau a procedurilor de handling în sistem propriu, inclusiv procedurile de transport, recepţie, depozitare si alimentare cu combustibil a aeronavelor în sistem propriu.

Modificarea Certificatului de Operator Aerian
Cererea pentru modificarea Certificatului de Operator Aerian trebuie prezentata în forma ceruta de Autoritatea Aeronautica Civila Româna prin chestionarul formular completat si transmis la AACR, anexându-se documentele doveditoare ale plăţii tarifului corespunzător prevăzut de OMLPTL nr. 1944/2001.
Cererea trebuie însoţită de extrase din Manualul de Operaţiuni care includ amendamentele propuse şi de orice alte documente ce susţin cererea (amendament la AFM, MEL, dovezile pregătirii echipajelor, etc.), în concordanta cu modificarea solicitata.

Termene
Cererea iniţială şi documentaţia necesara pentru emiterea Certificatului de Operator Aerian trebuie sa fie depuse la Autoritatea Aeronautica Civila Româna cu cel puţin 90 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării, excepţie făcând Manualul de Operaţiuni care poate fi depus cu cel puţin 60 de zile înainte de data menţionata.
Cererea pentru modificarea Certificatului de Operator Aerian se depune la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea operării, pentru care se solicita modificarea.
Cererea pentru prelungirea Certificatului de Operator Aerian se depune la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a documentului de autorizare.
În conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice în vigoare, aceste termene încep sa curgă din momentul depunerii întregii documentaţii necesare pentru emiterea/modificarea/reînnoirea Certificatului de Operator Aerian.
Exceptând cazurile de forţă majoră, operatorul aerian va comunica Autorităţii Aeronautice Civile Române intenţia de schimbare a deţinătorilor posturilor cu responsabilităţi pentru operaţiunile de zbor, sistemul de întreţinere a aeronavelor, sistemul de asigurare a calităţii, pregătirea si antrenarea echipajelor si operaţiunile la sol, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care aceste modificări devin efective.

  1. Supravegherea continuă

    TBD

  2. Constatări şi acţiuni corective

    TBD