Operaţiuni de lucru aerian

A. Operatiuni specializate desfașurate incepand cu 21.04.2017 cu aeronave care detin certificat de tip EASA in baza Reg. (UE) nr.965/2012  
 
1. În data de 24.04.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, care introduce prevederi pentru operațiunile specializate (lucru aerian) cu aeronave care dețin certificat de tip EASA, ținând seama de aspectele specifice acestor operațiuni și de riscul aferent. Acest regulament va fi aplicabil în România începând cu data de 21.04.2017.

2. «Operațiune specializată» înseamnă orice operațiune, alta decât transportul aerian comercial, în cadrul căreia aeronava este utilizată pentru activități specializate din domenii precum agricultură, construcții, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate aeriană sau alte operațiuni așa cum sunt definite la SPO.GEN.005, AMC1 SPO.GEN.005 și GM1 SPO.GEN.005.

3. Efectuarea operațiunilor specializate comerciale, cu aeronave complexe motorizate sau altele decât cele complexe motorizate, se va face în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Anexa III Part-ORO, Anexa V Part-SPA (după caz) și Anexa VIII PART-SPO. Astfel operatorii care efectuează acest tip de operațiuni, trebuie să își adapteze sistemul de management, manualul de operațiuni/procedurile și trebuie să își declare activitatea catre AACR.

Un operator aerian trebuie să declare și să aplice în vederea obținerii unei autorizații înaintea începerii unei operațiuni specializate cu risc ridicat:
(a) care este efectuată într-o zonă în care siguranța părților terțe aflate la sol poate fi pusă în pericol în cazul unei situații de urgență, sau
(b) care se încadrează în categoria operațiunilor menționate mai jos:

- operațiuni aeriene care presupun zboruri sub înălțimea minimă de siguranță prevăzută în SERA/RACR-RA/HG nr. 912/2010
- operatiunile aeriene cu elicoptere cu sarcina suspendata
- operațiunile aeriene cu elicoptere cu încărcătura externa/exterioara efectuate deasupra zonelor în care pot fi puse în pericol părți terțe aflate la sol
operațiuni de transport de persoane la exterior (HEC) atunci când elicopterul nu poate efectua cu un motor inoperant menținerea înălțimii in afara efectului de sol
-
 
zboruri efectuate în scopul de a permite altor persoane decât echipajul de zbor să experimenteze zborul de acrobație
- zboruri de calibrare
operațiuni aeriene de însămânțare a norilor.

Operatorul va face evaluare a riscurilor si va stabili proceduri de operare asociate, urmând ca aceste operațiuni să facă obiectul unei autorizări din partea AACR.

La primirea unei cereri de eliberare a unei autorizații pentru efectuarea de operațiuni comerciale specializate transfrontaliere cu risc ridicat, autoritatea competentă a operatorului examinează documentația referitoare la evaluarea riscurilor și procedurile standard de operare (SOP) ale operatorului în colaborare cu autoritatea competentă din locul în care se are în vedere desfășurarea operațiunii. În cazul în care ambele autorități sunt satisfăcute de evaluarea riscurilor și de SOP, autoritatea competentă a operatorului eliberează autorizația.

4. Efectuarea operațiunilor specializate ne-comerciale cu aeronave complexe motorizate se va face în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Anexa III Part-ORO, Anexa V Part-SPA (după caz) și Anexa VIII PART-SPO, astfel operatorii care efectuează acest tip de operațiuni își vor adapta sistemul de management și procedurile și vor declara activitatea către AACR.

5. Efectuarea operațiunilor specializate ne-comerciale cu alte aeronave decât cele complexe motorizate, se va face în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Anexa V Part-SPA (după caz) și Anexa VII PART-NCO.

6. În scopul asigurării unei tranziții corecte și eficiente de la RACR OPS LAAG la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, pentru operațiunile specializate cu aeronave care dețin „certificat de tip EASA”, este necesar ca operatorii sa transmita, până la data de 15.03.2017, declarația, procedurile de operare (Manualul de operațiuni) și evaluarea riscurilor, în funcție de tipurile de operațiuni pe care intenționeaza să le desfășore, în conformitate cu prevederile anexelor aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Începând 21.04.2017, data de aplicarea a Regulamentul (UE) nr. 965/2012, Autorizațiile de Operator Aerian emise în baza RACR OPS LAAG, pentru aeronavele care dețin „certificat de tip EASA”, își încetează valabilitatea și vor fi modificate în consecință.       
            
B. Operaţiuni de lucru aerian (operaţiuni comerciale altele decât operaţiunile de transport aerian public) pentru aeronave de "Anexa II"
Autorizaţia de Operator Aerian pentru operaţiuni de lucru aerian, este documentul care atestă capabilitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de lucru aerian în condiţii de siguranţă a zborului. 
Cerinţele care trebuie a fi îndeplinite pentru obţinerea Autorizaţiei de Operator Aerian, sunt prevăzute de Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", editia 1/2009, publicata în Monitorul Oficial Partea I nr 204 din 31.03.2009.
Emiterea Autorizaţiei de Operator Aerian

Condiţii generale de autorizare

Pentru autorizarea oricărui operator aerian, persoană juridică română şi străină în vederea desfăşurării de operaţiuni civile de lucru aerian cu avioane şi/sau elicoptere, altele decât cele ultrauşoare se aplică prevederile reglementării RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", partea a III-a. 
Reguli generale de autorizare a operatorilor aerieni.

Solicitantul unei Autorizaţii de Operator Aerian trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
(a) să fie persoană juridică română/străină;
(b) să deţină, în baza unui titlu de proprietate sau a unui contract de închiriere, cel puţin o aeronavă care va fi înscrisă în documentul de autorizare şi să nu fie înscrisă/e într-un alt document de autorizare/certificare eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de autoritatea aeronautică a unui alt stat;
(c) Un operator aerian poate opera sub propria Autorizaţie de Operator Aerian şi aeronave înmatriculate în Registrul de înmatriculare a aeronavelor al unui alt stat membru UE, în următoarele condiţii:
(1) Aeronavele să fie deţinute în baza unui titlu de proprietate sau a unui contract de închiriere;
(2) Între Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi autoritatea aeronautică a statului respectiv există o convenţie referitoare la transferul responsabilităţilor privind supravegherea aeronavei.
(d) Pentru obţinerea autorizării, solicitantul persoană juridică trebuie:
1. să aibă o organizare managerială capabilă să exercite controlul operaţional şi supravegherea tuturor operaţiunilor de zbor propuse pentru autorizare sau autorizate în condiţiile stabilite de reglementările aeronautice civile aplicabile ;
2. să aibă desemnat un manager responsabil acceptat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi care să deţină abilitările şi competenţele funcţionale ce asigură că toate operaţiunile de zbor şi activităţile de întreţinere ale aeronavelor pot fi finanţate şi desfăşurate la standardele proprii declarate şi cerute de reglementările aplicabile;
3. să asigure desfăşurarea fiecărui zbor în concordanţă cu prevederile Manualului de Operaţiuni aprobat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
4. să asigure echiparea aeronavelor operate, precum şi calificarea echipajelor, corespunzător cerinţelor pentru zona şi tipul de operaţiune aeriană autorizată;
5. să se conformeze cu cerinţele referitoare la sistemul de întreţinere a aeronavelor operate prevăzute în prezenta reglementare, aplicabile pentru limitele şi condiţiile de operare autorizate;
6. să transmită Autorităţii Aeronautice Civile Române o copie după Manualul de Operaţiuni şi după toate amendamentele la acesta;
7. să asigure şi să menţină facilităţile operaţionale, la baza principală de operare, corespunzătoare zonei şi tipului de operaţiuni propuse/desfăşurate.
8. să dispună de resurse financiare suficiente care să asigure desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene;
9. să convingă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza evaluării efectuate de către aceasta, că dispune de capabilitatea de a efectua operaţiuni aeriene propuse/desfăşurate în condiţii de asigurare a siguranţei zborurilor.
10. să asigure desfăşurarea fiecărui zbor în concordanţă cu prevederile Manualului de Operaţiuni aprobat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
11. să asigure echiparea aeronavelor operate, precum şi calificarea echipajelor, corespunzător cerinţelor pentru zona şi tipul de operaţiune aeriană autorizată;
12. să se conformeze cu cerinţele referitoare la sistemul de întreţinere a aeronavelor operate prevăzute în prezenta reglementare, aplicabile pentru limitele şi condiţiile de operare autorizate;
13. să transmită Autorităţii Aeronautice Civile Române o copie după Manualul de Operaţiuni şi după toate amendamentele la acesta;
14. să asigure şi să menţină facilităţile operaţionale, la baza principală de operare, corespunzătoare zonei şi tipului de operaţiuni propuse/desfăşurate.
15. să dispună de resurse financiare suficiente care să asigure desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene;
16. să convingă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza evaluării efectuate de către aceasta, că dispune de capabilitatea de a efectua operaţiuni aeriene propuse/desfăşurate în condiţii de asigurare a siguranţei zborurilor.

În situatia operaţiunilor efectuate de operatorii aerieni străini pe teritoriul României:
(a) Operatorii aerieni din Uniunea Europeană vor putea obţine o Autorizaţie de Operator Aerian pentru a efectua operaţiuni de lucru aerian pe teritoriul României, cu respectarea cerinţelor prevăzute în RACR-OPS / LAAG "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", în condiţiile în care aceştia îşi vor stabili o bază de operare în România, iar între AACR şi autoritatea aeronautică a statului respectiv, există o convenţie bazată pe standarde comune referitoare la transferul responsabilităţilor privind supravegherea aeronavei;
(b) Operatorii aerieni din Uniunea Europeană care nu intenţionează să obţină o Autorizaţie de Operator Aerian, cât şi operatorii aerieni din afara Uniunii Europene vor putea efectua operaţiuni de lucru aerian pe teritoriul României numai pe baza unei Scrisori de aprobare a unei închirieri în sistem wet, conform prevederilor RACR-OPS 4.165.

Documente necesare pentru emiterea iniţială/modificarea/reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian 
Pentru acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian, solicitantul trebuie să completeze o cerere tip în care să specifice în clar toate informaţiile cerute. Această cerere trebuie însoţită de cel putin următoarele documente:
(1) actele constitutive, cu toate completările şi modificările ulterioare;
(2) documentaţia pentru operarea aeronavelor:
a. Manualul de Operaţiuni sau amendament la acesta;
b. Copia contractului de deţinere a aeronavei/aeronavelor;
c. Copia contractelor sau convenţiilor încheiate de solicitant pentru prestarea serviciilor de navigaţie aeriană;
d. Copia contractelor de asigurare pentru răspundere civilă faţă de terţi, în cazul unor daune provocate acestora si a persoanelor aflate la bord, altele decat echipajul acestora, daca este cazul, pentru fiecare aeronavă utilizată;
e. Copii pentru fiecare aeronavă, a Certificatului de Navigabilitate sau echivalent, Certificatului de Înmatriculare, Autorizaţiei pentru staţie radio de aeronavă emisă de Inspectoratul General al Comunicaţiilor, care va fi valabilă pe perioada solicitării AOA, în cazul operatorului ce deţine aeronave în proprietate şi pe o perioadă cel puţin egală cu perioada valabilităţii contractelor de închiriere în cazul operatorilor care închiriază aeronave;
f. Procedurile de coordonare între solicitant şi administratorul aeroportului şi/sau administraţia serviciilor de trafic aerian locală, inclusiv procedurile privind comunicaţiile sol-sol şi transmisiile de date;
(3) documente referitoare la întreţinerea aeronavei(lor)
(4) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;
(5) dovada plăţii tarifului cuvenit Autorităţii Aeronautice Civile Române pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării.
Modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian se poate face la solicitarea operatorului aerian şi/sau în urma deciziei Autorităţii Aeronautice Civile Române. Aceasta consta în extinderea sau restrângerea condiţiilor de operare, a tipurilor de operaţiuni cuprinse în Anexa la Autorizaţia de Operator Aerian sau în acordarea de autorizări speciale.
De asemenea, modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian poate consta în includerea/excluderea unor aeronave din Anexa la AOA. Decizia privind modificarea AOA se comunică de către AACR, în scris, operatorului aerian.

Reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian
(1) raportul privind activitatea desfăşurată de operator în perioada de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, precum şi prezentarea intenţiilor pentru activitatea viitoare;
(2) raportul de autoevaluare pentru activitatea tehnică şi activitatea operaţională, însoţit, după caz, de programe propuse privind acţiunile corective; acest raport trebuie să conţină şi menţiuni privind:
(a) modul de efectuare (contract cu agenţi autorizaţi sau sistem propriu) a activităţilor, inclusiv de handling şi alimentare cu combustibil a aeronavelor;
(b) lista actualizată a facilităţilor tehnice de handling (dacă desfăşoară aceste activităţi în sistem propriu), inclusiv facilităţile destinate combustibilului de aviaţie;
(c) lista terenurilor permanente şi temporare (dacă este posibil) utilizate, la care se anexează fişele de inspecţie periodică a terenurilor de zbor respective;
(3) declaraţia, sau după caz, dovada achitării de către operatorul aerian a tarifelor de supraveghere;
(4) documentaţia (autorizaţii, convenţii, contracte etc.) care a fost depusă la iniţializare şi care a suferit modificări pe parcursul perioadei de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, dacă este cazul.
Reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian se va face în baza raportului final de evaluare a operatorului aerian, întocmit pe baza rapoartelor direcţiilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi aprobat de Directorul General al AACR.
Raportul final de evaluare privind reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian va fi urmat de emiterea unei noi ediţii a AOA.
Decizia privind reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian se comunică în scris, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, operatorului aerian, precum şi ministerului de resort, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
Detalierea procesului de modificare/reînnoire a Autorizaţiei de Operator Aerian este cuprinsă în Secţiunea 2 a Manualului de proceduri pentru operaţiuni.

Termene 
(1) Cererea şi documentaţia de însoţire pentru acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie să fie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 90 de zile înainitea datei la care se propune începerea operării, iar Manualul de Operatiuni cu cel putin 60 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării. 
(2) Cererea pentru modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înainte de data propusă pentru începerea operării, pentru care se solicită modificarea. 
(3) Cererea pentru reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înaintea expirării perioadei de valabilitate. 
(4) Cu excepţia cazurilor de forta majoră operatorul aerian va comunica Autorităţii Aeronautice Civile Române intenţia sa de schimbare a deţinătorilor posturilor managerilae obligatorii, cu cel putin 10 zile înainte de punerea în aplicare a deciziei. Forţa majoră poate fi invocată de operator în cazul demisiei, decesul titularului, etc.
Termenele menţionate mai sus încep să se deruleze din momentul depunerii întregii documentaţii necesare.
Cerintele legale privind inchirierea aeronavelor (RACR-OPS 4.165).
Operatiunile efectuate de operatorii straini pe teritoriul Romaniei (RACR-OPS 4.177).