All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Echipaj de cabina
ATESTAREA MEMBRILOR ECHIPAJULUI DE CABINĂ
 
Modul de implementare a cerințelor pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 modificat prin Regulamentul (UE) nr. 290/2012, privind eliberarea atestatelor de membru al echipajului de cabină de către AACR și condițiile privind valabilitatea acestora
 
1. Solicitarea unui atestat de membru al echipajului de cabină
 • Solicitarea eliberării unui atestat de membru al echipajului de cabină, în urma completării corespunzătoare a formularului de cerere CC-S (Anexa 22) de către solicitant, se depune cu minim 10 zile lucrătoare înainte de data planificata a unei sesiuni de examinare teoretică însoțită de documentația aferentă completă, după caz:
 1. certificate/ adeverințe de atestare a pregătirii;
 2. raportul medical eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al CE, Anexa IV Partea MED, subpartea C;
 3. dovada achitării tarifelor aferente obținerii atestatului de membru al echipajului de cabină.
 • Atestatele de membru al echipajului de cabină se eliberează solicitanților în urma promovării examinării teoretice organizate de către AACR, în conformitate cu prevederile capitolul 7 (3), al prezentei proceduri.
 • Atestatele de membru al echipajului de cabină se eliberează de către AACR, în termen de 15 zile lucrătoare de la data declarării promovării examinării.
 • Atestatul de membru al echipajului de cabină CC-A este realizat în forma și modul stabilite de AACR, conform procedurilor descrise în Regulamentul (UE) 1178/2011, paragraful ARA.CC.100 și a modelului prezentat în Apendicele II la ANEXA VI Partea ARA și denumit Formularul AESA 142 Versiunea 1.
 • În cazul expirării valabilității, pentru obținerea unui nou atestat se reia procesul de obținere, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1178/2011, Anexa V.
 Notificări
 • Deținătorul unui atestat de membru al echipajului de cabină este obligat să notifice AACR ori de câte ori operatorul aerian la care activează îi eliberează o nouă listă de calificări, ca urmare a obținerii unei noi calificări de tip.
 • Deținătorul de atestat de membru al echipajului de cabină este obligat să notifice imediat AACR dacă nu și-a exercitat privilegiile asociate timp de cel puțin 60 de luni pe un tip de aeronavă.
2. Conversia licențelor naționale emise în conformitate cu RACR-LPN 5, în atestate emise în conformitate cu cerințele Anexei V din Regulamentul UE 1178/2011
 
Toate licențele însoțitorilor de bord, emise în România, sunt conforme cu RACR-LPN 5 Ediția 2-a, aprobat prin OMTCT nr.1116/2006 și respectă cerințele Regulamentului (CE) NR. 859/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91. În consecință, aceste licențe  sunt considerate a fi pe deplin conforme cu atestatele membrilor echipajelor de cabină echivalente din Regulamentul EU nr.1178/2011, începând cu data de 8 aprilie 2013. Înlocuirea acestora se va efectua la solicitarea deținătorilor.
 3. Acceptarea atestatelor, autorizațiilor și certificatelor emise de autoritățile aeronautice civile ale altor state
 • Atestatele emise de statele membre ale Uniunii Europene
 • Atestatele de membru al echipajului de cabină emise de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute fără alte formalități, nefiind necesar ca documentul de calificare să fie validat pentru a putea fi utilizat pe aeronave înmatriculate în România, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, conform cerințelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.
 • Licențele, atestatele, autorizațiile și/sau certificatele echivalente emise în alte state non-UE pentru membrii echipajelor de cabină, în scopul admiterii acestora în operațiuni de transport aerian comercial la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România, se convertesc în atestate emise de AACR numai în condițiile prevăzute de art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 216/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv în condițiile existenței unui acord încheiat în acest sens între Uniunea Europeană și state terțe, iar în lipsa unui astfel de acord, în baza unui acord bilateral, încheiat între România și statul terț.
 • Conversia atestatelor, autorizațiilor și / sau certificatelor menționate la alineatul (1), se realizează numai în baza unei cereri adresate AACR (formular CC-S – Anexa 22). La cererea de conversie se anexează în copie documentele de certificare / calificare, însoțite de atestarea medicală.
 • Cererea se depune la sediul AACR, de către solicitant, prin completarea în mod corespunzător a formularului CC-S (Anexa 22), însoțit de documentația aferentă completă, după caz:
 1. certificate/ adeverințe de atestare a pregătirii teoretice și practice;
 2. licență națională/ ID operator/ dovezi calificare pe tip de aeronavă;
 3. raportul medical eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al CE, Anexa IV Partea MED, subpartea CC; și
 4. dovada achitării tarifelor aferente obținerii atestatului.
 • Ulterior depunerii la AACR a dovezii cu privire la atestarea pregătirii de diferențe, după caz, în vederea conversiei documentului de certificare deținut, solicitantul trebuie să susțină examinare teoretică.

4. Examinarea în cadrul AACR pentru obținerea atestatului

 • Solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină trebuie să absolve un curs de pregătire inițială pentru a se familiariza cu mediul aviatic și pentru a acumula suficiente cunoștințe generale și competențe de bază necesare executării atribuțiilor și îndeplinirii responsabilităților legate de siguranța pasagerilor și a zborului, în timpul operațiunilor normale, anormale și de urgență.
 • Pentru a demonstra că au obținut nivelul de cunoștințe și de competență, solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină trebuie să susțină un examen teoretic în cadrul AACR, la discipline care să includă toate elementele programului de pregătire potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1178/2011, Apendicele 1 la Part CC, cu excepția pregătirii privind managementul resurselor echipajului (CRM).
 • Examinarea teoretică a solicitanților unui atestat de membru al echipajului de cabină se organizează de către AACR la disciplinele:
 1. Cunoștințe teoretice generale privind aviația și reglementările din domeniul aviației, relațiile cu pasagerii și supravegherea cabinei, pregătirea privind lupta contra incendiului și a fumului, bunuri periculoase și aspecte generale de securitate în aviație – scris 20 întrebări tip grilă
 2. Comunicare (tehnici de comunicare, limbaj și terminologie) – scris (10 întrebări) şi oral;
 3. Aspecte aeromedicale și prim ajutor. Factori Umani – scris 20 întrebări tip grilă.
 • Examinarea practică a solicitanților atestatului de membru al echipajului de cabină constă în evaluarea performanțelor acestora la finalul exercițiilor privind:
 • tehnici pentru supraviețuirea în medii ostile (de exemplu în regiunea polară, în desert, în junglă, pe mare); și
 • tehnici de supraviețuire în apă, care să includă echiparea efectivă cu echipamentul personal de flotabilitate în apă și utilizarea acestuia, utilizarea bărcilor de salvare sau a echipamentelor similare, precum și antrenament practic în apă.
 • Organizația de pregătire finalizează examinarea practică a solicitanților unui atestat de membru al echipajului de cabină prin eliberarea unui document specific.