Competenta lingvistica

8. COMPETENTA LINGVISTICA / LANGUAGE PROFICIENCY - for the English version please refer to the bottom of the page

Vă informăm că sesiunea planificată în perioada 28-29.04.2016 se va replanifica în perioada 09-11.05.2016

Vă anunțăm că sesiunea planificată în perioada 29-31.05.2017 se anulează, întrucât în perioada menționată, la sediul AACR, se va desfășura un audit de standardizare EASA. 


 Va informam ca incepand cu data de 25.01.2013 RA-AACR a implementat un sistem de evaluare a competentei lingvistice la limba engleza pentru pilotii de avioane si elicoptere. Sistemul de evaluare a competentei lingvistice la limba engleza este elaborat de catre colegiul Anglo-Continental din Marea Britanie si implementat la nivelul  centrului de testare Anglo-Continental infiintat in cadrul RA-AACR.
Pentru detalii suplimentare referitoare la acest sistem de testare si pentru a vizualiza un exemplu de test, va rugam sa accesati urmatorul link: https://www.anglo-continental.com/english-courses/aviation-english/test-of-english-for-aviation-personnel-teap/
De asemenea, puteti sa descarcati si o informare scrisa privind structura testului accesand urmatorul link: TEAP overview
Sesiunile de evaluare a competentei lingvistice sunt planificate anual si date referitoare la acestea se gasesc pe site-ul AACR la urmatorul link
In vederea  inscrierii la o sesiune de examinare a competentei lingvistice la limba engleza, va rugam sa depuneti la Registratura RA-AACR sau sa transmiteti pe adresa de email: cristina.maxim@caa.ro, cu maximum 5 zile lucratoare inainte de inceperea sesiunii, urmatorul formular completat integral: CERERE COMPETENTA LINGVISTICA.
Dupa inregistrarea cererii de examinare, fiecare solicitant va fi informat pe email, in termen de 2 zile inainte de inceperea sesiunii de examinare, cu privire la data si ora la care a fost planificat in vederea sustinerii examenului. Planificarea la examen se face in functie de numarul de cereri primite si avand in vedere faptul ca numarul maxim de examinari pe zi este urmatorul: de luni pana joi: 6 candidati, vineri: 4 candidati
Intrucat evaluarea competentei lingvistice se face in cadrul colegiului Anglo-Continental din Marea Britanie, rezultatul examenului va fi comunicat fiecarui candidat, pe email, in maximum 10 zile calendaristice de la data sustinerii examinarii.
Examinarea competentei lingvistice se tarifeaza in conformitate cu prevederile OMT 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de RA-AACR.
Pentru examinare in regim de urgenta, in afara sesiunilor planificate, taxa de examen perceputa este dubla, in conformitate cu prevederile OMT 1305/2012.
Informatii suplimentare pot fi solicitate in cadrul DS-SCPA-CE la urmatoarea adresa de email: cristina.maxim@caa.ro

Introducere
Ca urmare a amendamentului 164 al Anexei 1 OACI, din data de 5 martie 2008, solicitanții unor licențe, și deținătorii de licențe care utilizează comunicații radio trebuie să demonstreze abilitatea de a vorbi și înțelege limba utilizată în acest tip de comunicații.
În spațiul aerian național, pentru zborurile efectuate după regulile VFR, limba utilizată în comunicațiile radio este limba română.
În spațiul aerian național, pentru zborurile efectuate după instrumente (IFR), limba utilizată este limba engleză. În consecință, titularii unei calificări de zbor instrumental trebuie să demonstreze capacitatea de a folosi limba engleză la un nivel corespunzător cu grila de evaluare OACI din apendicele 2 la Partea FCL.
Piloții trebuie să dețină un nivel de competență lingvistică obținut în urma unei proceduri/metode de evaluare care respectă cerințele din AMC2 FCL 055.
Cu excepția piloților care demonstrează competență lingvistică de nivel 6 (expert), un pilot este reevaluat după cum urmează:
(a)   deținătorii de nivel 4 (operațional) sunt evaluați cel puțin o dată la patru ani; și
(b)   deținătorii de nivel 5 (avansat) sunt evaluați cel puțin o dată la șase ani.
Nivelul minim de competență lingvistică necesar pentru a putea efectua operațiuni aeriene în condiții de siguranță este nivelul 4 (operațional) în conformitate cu apendicele 2 la Partea FCL. Pentru a realiza acest lucru, un pilot va demonstra capacitatea de a:
(a)   comunica eficient atât în situațiile de comunicare exclusiv vocală, cât și atunci când interlocutorul este de față;
(b)   comunica pe teme generale și de natură profesională, cu acuratețe și claritate;
(c)   folosi strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje și pentru a recunoaște și rezolva neînțelegerile într-un context general sau profesional;
(d)   trata cu succes dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiarizat;
               (e) utiliza un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică

Candidații care nu obțin nivelul minim de competență lingvistică (nivelul 4 operațional) în urma evaluării în cadrul AACR se pot înscrie la o nouă sesiune de examinare după minimum o lună de la data susținerii evaluării anterioare.
 
În cazul în care nivelul de competență lingvistică se revalidează în ultimele 90 de zile de valabilitate, acesta se va prelungi de la data expirării. Prelungirea nivelului de competența lingvistică se va face începând cu data la care s-a susținut examinarea, dacă revalidarea are loc înainte ca solicitantul să intre în ultimele 90 de zile de valabilitate.
 
Metoda de evaluare a competenței lingvistice la limba engleză
 
Evaluarea competenței lingvistice utilizată în comunicațiile radio se efectuează la sediul AACR în baza unei metode de evaluare stabilită de o organizație desemnată a furniza AACR servicii de evaluare a competenței lingvistice. Această organizație este recunoscută de către OACI și corespunde cerințelor AMC 1, 2 si 3 la Partea FCL 0.55. Metoda de evaluare și cerințele privind interlocutorii și examinatorii sunt descrise în Manualul de Testare al acestei organizații.
Metoda de evaluare este structurată în 2 părți, iar evaluarea se efectuează în conformitate cu descriptorii lingvistici generali și cu descriptorii lingvistici din grila de evaluare OACI stabiliți în conformitate cu AMC2 FCL 0.55.
Evaluarea competenței lingvistice se desfășoară sub forma unui interviu la care participă un interlocutor și un candidat. Interviul cuprinde următoarele părți:

  1. Exerciții de ascultare (Listening) – testarea nivelului de înțelegere, vocabular și pronunție;
  2. Exerciții de vorbire (Speaking) – testarea nivelului de pronunție, fluența, vocabular, înțelegere, structură și interacțiune.

La finalul interviului interlocutorul înscrie în fișa de evaluare nivelul de competență lingvistică obținut de candidat pe baza descriptorilor lingvistici generali.
Interviul este înregistrat de către interlocutor și transmis organizației care furnizează către AACR servicii de evaluare a competenței lingvistice.
Evaluarea nivelului de competență lingvistică se face de către doi examinatori din cadrul organizației care furnizează AACR servicii de evaluare a competenței lingvistice, în conformitate cu descriptorii lingvistici din grila OACI și pe baza nivelului de competență recomandat de către interlocutor. Nivelul final de competență lingvistică este acordat în urma evaluării conform descriptorilor lingvistici din grila OACI.
În urma evaluării, organizația care furnizează către AACR servicii de evaluare a competenței lingvistice emite fiecărui candidat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susținerii examinării, un certificat de competență lingvistică și un raport de examinare. În baza acestor documente AACR înscrie în licență nivelul de competență lingvistică.
Înregistrările din timpul interviului sunt stocate în format electronic și păstrate atât în cadrul AACR cât și în cadrul organizației care furnizează către servicii de evaluare a competenței lingvistice, pe durata valabilității nivelului de competență lingvistică obținut de fiecare candidat.
Certificatele de competență lingvistică, în original, sunt păstrate în cadrul  compartimentului responsabil cu certificarea personalului și eliberate, sub semnătură, fiecărui candidat în momentul eliberării licenței care conține autorizația de competență lingvistică.

Procedura de contestare a nivelului de competență lingvistică la limba engleză
 
Un candidat are dreptul de a contesta, printr-o cerere scrisă, nivelul de competență lingvistică acordat în urma evaluării. Cererea va fi transmisă către AACR în maximum 3 zile de la comunicarea rezultatului obținut.
În acest caz, interviul înregistrat al candidatului este reevaluat în cadrul organizației care furnizează către AACR servicii de evaluare a competenței lingvistice de către un alt examinator acreditat care nu a fost implicat în examinarea inițială.
Rezultatul contestației se va comunica solicitantului, de către AACR, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.
Contestația se tarifează de către AACR, în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii încheiat între AACR și organizația care îi furnizează servicii de evaluare a competenței lingvistice.

Recunoașterea nivelului de competență lingvistică la limba engleză obținut în altă țară membră UE sau AELS
 
AACR recunoaște evaluarea competenței lingvistice efectuată în cadrul autorităților competente din statele membre UE sau AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția) .
AACR recunoaște evaluarea competenței lingvistice efectuată în cadrul organizațiilor care furnizează servicii de evaluare a competenței lingvistice din țările membre UE și AELS în cazul în care organizația respectivă a fost autorizată în acest sens de către autoritatea competentă din statul respectiv.
În vederea recunoașterii organizației care furnizează servicii de evaluare a competenței lingvistice, AACR solicită organizației, transmiterea documentelor care atestă recunoașterea acestei organizații de către autoritatea competentă a statului din țara membră UE și AELS în care își desfășoară activitatea.

______________________________________________________________________________________________________________


8.LANGUAGE PROFICIENCY

We would like to inform you that starting 25th January 2013 RCAA has implemented an English language proficiency testing system for helicopter and aeroplane pilots developed by Anglo-Continental College in the UK.
For more details regarding this testing system and in order to view a sample test, please visit the following link: https://www.anglo-continental.com/english-courses/aviation-english/test-of-english-for-aviation-personnel-teap/
You can also download a written note on test structure at the following link: TEAP overview


English language proficiency test sittings are scheduled annually. Please visit the following link to view the test sittings for this year: test sittings.
In order to apply for a test you have to submit a filled out application form either at RCAA Register Office or at the following email address: cristina.maxim@caa.ro, 5 days prior to the beginning of each test sitting. You can download the application form here: application form
After submitting the application form, each applicant will receive an email, 2 days prior to the beginning of the test sitting, with details regarding the date and time of the test. Test scheduling is done on a “first come, first served” basis, depending on the number of applications received and given that the maximum number of tests per day is the following: Monday to Thursday: 6 candidates, Friday: 4 candidates
All English language proficiency tests are assessed within Anglo-Continental College in the UK and the final exam result will be emailed to each candidate, within 10 working days from the date of the test.
The fee for each English language proficiency test performed within a scheduled test sitting is established according to the Ministry of Transports Order no. 1305/2012.
The fee for tests outside scheduled test sittings is double in accordance with the Ministry of Transports Order no. 1305/2012.

For additional information, please contact Ms. Cristina Maxim at: cristina.maxim@caa.ro
 
 
Introduction
Following the amendment to ICAO Annex 1, starting 5th March 2008, all licence applicants who use radio communications on board must demonstrate the ability to speak and understand the language used in such communications.
In the national airspace, the language used in radio communications for flights operated under VFR rules is Romanian.
In the national airspace, the language used in radio communications for flights operated under IFR rules is English. Hence, holders of an instrument rating shall demonstrate the ability to use English to a level appropriate to the ICAO rating scale in Appendix 2 to Part-FCL.
Pilots must hold a level of language proficiency obtained following an assessment procedure that meets the requirements of FCL 055 AMC2.
Except for pilots who demonstrate proficiency level 6 (expert), a pilot is assessed as follows:
(a) holders of Level 4 (operational) are assessed once every four years; and
(b) holders of level 5 (advanced) are assessed once every six years.
The minimum level of language proficiency required to perform safe air operations is level 4 (operational) in accordance with Appendix 2 to Part-FCL. To achieve this, a pilot will demonstrate the ability to:
(a) communicate effectively in voice only and in face-to-face situations;
(b) communicate on common, concrete and work-related topics with accuracy and clarity;
(c) use appropriate communicative strategies to exchange messages and to recognize and resolve misunderstandings in a general or professional context;
(d) handle successfully and with relative ease the  linguistic challenges presented by a complication or unexpected turn of events that occurs within the context of a routine work situation or communicative task with which they are otherwise familiar; and
(e) use a dialect or accent which is intelligible to the aeronautical community.

Candidates who do not obtain the minimum level of language proficiency (operational level 4) after the assessment within RCAA can apply for a new test after at least one month from the date of the previous assessment.
 
If the level of language proficiency is revalidated within the last 90 days of validity, the level will be extended from the expiry date. If the level of language proficiency is revalidated before the last 90 days of validity, the level will be extended from the date of the test.
 
English language proficiency assessment method
 
Assessment of language proficiency used in radio communications is carried out within RCAA based on an assessment method established by an organization appointed to provide RCAA language proficiency assessment services. This organization is recognized by ICAO and meets the requirements of AMC 1, 2 and 3 to Part-FCL 0.55. The assessment method and requirements for examiners and interlocutors are described in the Testing Manual of this organization.
The assessment method is divided into two parts, and the assessment is carried out in accordance with holistic descriptors and linguistic descriptors in the ICAO rating scale established in accordance with AMC2 FCL 0.55.
The language proficiency assessment is carried out in the form of an interview involving one candidate and an interlocutor. The interview includes the following parts:
1. Listening  - assesses the level of comprehension, vocabulary and pronunciation;
2. Speaking - assesses the level of pronunciation, fluency, vocabulary, comprehension, structure and interaction.
At the end of the interview the interlocutor inscribes in the daily record sheet the level of language proficiency obtained by the candidate based on the holistic descriptors.
The interview is recorded by the interlocutor and sent to the organization that provides RCAA language proficiency assessment services.
The assessment of the level of language proficiency is made by two examiners within the organization that provides RCAA language proficiency assessment services in accordance with the linguistic descriptors in the ICAO rating scale and based on the level recommended by the interlocutor. The final level of language proficiency is awarded by the two examiners.
Following the assessment, the organization that provides RCAA language proficiency assessment services issues each candidate, within 10 working days from the date of the examination, a certificate of language proficiency and an examination report. Based on these documents RCAA endorses the level of language proficiency in the licence.
The interview recordings are stored electronically and kept both within RCAA and the organization that provides RCAA language proficiency assessment services for the period of validity of each level of language proficiency.
Hard copies of the certificates of language proficiency are kept within RCAA and issued to each candidate, under signature, as required.

Appeal procedure
 
A candidate has the right to appeal the level of language proficiency awarded after assessment. In order to do this, the candidate has to submit a written appeal to the RCAA Register Office, not later than 3 days from the date of the notification of the assessment result.
In this case, the recorded interview of the candidate is reassessed within the organization that provides RCAA language proficiency assessment services by a different accredited examiner than the one who made the first assessment.
The result of the appeal will be notified to the applicant by RCAA, not later than 10 working days from the date when the appeal was filed.
The appeal shall be charged by RCAA, in accordance with the terms of the service contract signed between RCAA and the organization that provides language proficiency assessment services.

Mutual recognition of English language proficiency level obtained in another EU or EFTA member state
 
RCAA recognizes English language proficiency assessments carried out within competent authorities of EU or EFTA Member States (Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland).
RCAA recognizes English language proficiency assessments carried out within organizations that provide language proficiency assessment of EU and EFTA countries only if the organization was authorized to do so by the competent authority of that State.
In order to recognize such organizations RCAA requests the documents proving that such organizations are approved by the competent authority of the respective EU or EFTA member state.