Siguranta

Direcția Siguranță

Începând cu data de 22.04.2013, ca urmare a Hotărârii Nr. 4 din 11.02.2013 a Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română (R.A. AACR), prin care a fost modificată organigrama R.A. AACR a fost înființată Direcția Siguranță (DSG).
Activitatea DSG are la bază atribuții specifice siguranței aviației civile (SA), care decurg din prevederile legislației în vigoare aplicabile R.A. AACR (Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 405/ 1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române; OMTCT nr. 1185/ 2006 privind desemnarea R.A. AACR ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național; HG nr. 76/ 11.02.2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii).
DSG îndeplinește la nivel național următoarele funcții generice de:
 • evaluarea Siguranței Aeronautice;
 • coordonarea implementării Programului Național de Siguranță în Aviația Civilă (PNSAC);
 • stabilire și punere în aplicare a programului de inspecție la platformă a aeronavelor străine (SAFA);
 • supervizare a performanțelor furnizorilor de servicii de navigație aeriană;
 • statistică aeronautică și prognoză în domeniul aviației civile.
DSG şi-a asumat misiunea de a iniţia,  dezvolta,  promova şi menţine o cultură privind siguranța în domeniul aviației civile din România, în scopul reducerii apariției situațiilor ce ar putea sta la baza producerii evenimentelor de aviație civilă.
Pentru a-şi îndeplini această misiune şi în vederea dezvoltării activităților specifice, în perioada 2013 – 2017, DSG are ca puncte principale de referință următoarele elemente:
 • implementarea și îmbunătățirea continuă a PNSAC;
 • dezvoltarea şi documentarea iniţiativelor de siguranță şi a politicilor de standardizare;
 • abordarea sistematică a siguranței în baza metodologiei proactive şi predictive;
 • monitorizarea tendințelor şi indicatorilor privind siguranța, prin analize de siguranță, precum şi a implementării programelor care au incidență asupra îmbunătățirii nivelului de siguranță minim acceptat (Acceptable Level of Safety – ALoS);
 • identificarea zonelor de conflict/ cu grad mare de risc (zone fierbinți) din aviația civilă;
 • stabilirea principiilor de risc care rezultă din PNSAC şi din prevederile conţinute în cadrul manualelor de documentare a SMS implementat de către agenţii aeronautici;
 • asigurarea instruirii consistente şi coerente a personalului DSG și cel al agențiilor aeronautici civili  în domeniul siguranței;
 • dezvoltarea activităţilor de monitorizare pentru creşterea capabilităţii resurselor umane de a se adapta şi dezvolta într-un mediu dinamic care evoluează în ritm accelerat;
 • reorientarea către utilizarea eficientă a resurselor umane prin implicarea în proiecte de cooperare la nivel naţional, european şi internaţional;
 • atingerea şi menţinerea standardelor de performanţă stabilite şi impuse de Comisia Europeană (CE)/ Agenția Europeană de Siguranță a Aviație (AESA) şi de către Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) la nivel internațional.
DSG își dorește ca prin implicarea tuturor părților interesate să acționeze permanent pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a nivelului de siguranță a aviației civile din România. Pentru atingerea acestor obiective sunt luate în considerare următoarele aspecte:
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni de bună calitate, astfel încât acestea să conducă la dezvoltarea unei culturi de siguranţă în rândul agenţilor aeronautici civili aflaţi în zona de competenţe a R.A. AACR şi totodată, să reflecte implicarea DSG;
 • promovarea respectului şi transparenţei prin tratamentul egal al tuturor agenţilor aeronautici civili şi prin menţinerea unei comunicări eficiente şi permanente cu toţi factorii implicaţi în menţinerea standardelor de SA în România;
 • menţinerea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor DSG, care trebuie să fie trataţi cu respect şi fără discriminare;
 • evoluţia şi consolidarea DSG având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
 • alinierea la valorile şi atributele comportamentale asumate la nivelul R.A. AACR.