All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Siguranta Cadru Legislativ
Siguranță
1. Reglementări europene
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.03.2009

privind tarifele de aeroport

2.

Regulamentul (UE) nr.376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 03.04.2014 

privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr.996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr.1321/2007 și (CE) 1330/2007 ale Comisiei 
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29.06.2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
 

3.

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20.10.2010

privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogarea a Directivei 94/56/CE

4.

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24.09.2008

privind reguli comune de operare a serviciilor aeriene în cadrul Comunității
►M1: Publicarea, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), a deciziilor statelor membre de a acorda, suspenda sau revoca licențe de operare
►M2: Rectificare la publicarea, în conformitate cu articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), a deciziilor statelor membre de a acorda, suspenda sau revoca licențe de operare

5.

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat)

privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010

6.

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005 (consolidat)

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
►M1: Regulamentul (UE) nr.596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009

7.

Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat)

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1:  Regulamentul (UE) nr. 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017

8.

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programe statistice ale Comunităților Europene

9.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1035/2011 din 17.10.2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.482/2008 și (UE) nr.691/2010

10.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea

11.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană
12. Regulamentul (UE) nr.73/2010 din 26.01.2010 (consolidat) de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european
13.

Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Decizia Comisiei nr. 121/2011 din 21.02.2011 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul UE și a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru anii 2012-2014
15. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 132/2014 din 11.03.2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019
16. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29.04.2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15.07.2016
17. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr.2015/670 din 27.04.2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013
18. Decizia nr. 185/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 12 octombrie 2016  de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019) [2017/134]


2.Legislație națională
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Legea nr. 226/05.06.2009

privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare
 

2.

HG nr.912/25.08.2010

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate

3.

HG nr.455/04.05.2011

Hotărârea Guvernului privind tarifele de aeroport

4.

OMTI nr.1089/26.06.2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian

5.

OMT nr.7/10.01.2014

Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea OMTI nr.894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor

6.

OMTI nr.313/06.12.2006

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație, în ceea ce privește tariful național unitar de rută

7.

OMTI nr.1560/25.10.2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, în ceea ce privește tariful de navigație aeriană terminală

8.

OMTCT nr.75/27.11.2011 

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Locuinței privind măsuri pentru aplicarea art.20 din Regulamentul (UE) nr.691/2010 al Comisiei din 29.07.2010 de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr.2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană

9.

OMTI nr.744/23.09.2011

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport
►M1: Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.2178/2012 din 29.11.2012 privind modificarea și completarea OMTI nr.744/2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport

10.

OMT nr.1378/04.11.2013

Ordinul Ministrului Transporturilor privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități, publicat în M.Of.nr.52 din 22.01.2014

11.

OMT nr.1309/08.09.2014

Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.139/2014 al Comisiei din 12.02.2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

12.

OMTI nr.15/07.01.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel național privind raportarea evenimentelor de aviație civilă

13.

OMT 600/20.07.2016

Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC

RACR - REAC Reglementare Aeronautică Civilă Română privind raportarea evenimentelor de aviație civilă
14. OMT nr. 154/07.04.1997 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind procedura de emitere a avizelor la documentațiile tehnice pentru construcții și amenajări în zonele cu servituți aeronautice RACR - PMA1
15. OMT nr.1448/16.10.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex, RACR - AD - AACDA
RACR - AD - AACDA din 16.10.2014 Reglementare Aeronautică Civilă Romănă - Autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex
16.

OMT nr. 640/11.05.2015

Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015

RACR-AD-PETA, Ediţia 2/2015

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor"
17. OMT nr. 1312/16.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014
RACR-AD-PETH din 16.09.2014, Ediția 3/2014 Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor
18. OMT nr.544/18.11.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - Măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, ediția curentă
19. OMTI nr.922/18.11.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - CNS Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere - Vol.I: Mijloace de radionavigație;
20. OMT nr.669/19.05.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS, Serviciul de informare aeronautică
RACR - AIS din 19.05.2008, Ediția 2/2008 Reglementare Aeronautică Civilă Română - Serviciul de informare aeronautică
21. OMT nr.673/20.05.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA. Hărți aeronautice
RACR - HA din 20.05.2008, Ediția 2/2008 Reglementare Aeronautică Civilă Română - Hărți aeronautice
22. OMT nr. 1182/27.09.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Programului național de siguranță în aviația civilă și pentru numirea directorului general al Autorității Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea și monitorizarea funcționării Programului național de siguranță în aviația civilă 

Programul național de siguranță în aviația civilă din 27.09.2016
23. OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
24. OMT nr.735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
►M1:Ordinul nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015
Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
25. OMT nr.1135/19.10.2015 Ordinul nr. 1135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
 
3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC - TA - STA din 02.10.2012, Ediția 2/2012

Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr.D869/02.10.2012

2.

PIAC-AD-STA din 23.09.2016, ediţia 1/2016

Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.

3.

PIAC-AD-SCOBST, Ediţia 04/2016

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SCOBST, Supravegherea şi controlul obstacolelor, ediţia 04/2016, ediţia 04/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1110 / 20.12.2016

4. PIAC- AD - PMR din 20.12.2011, Ediția 01/2011 Monitorizarea asistenței realizată pe aeroport pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

4. Directive aeronautice
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

DA:2 din 23.10.2008

Marcarea și balizarea luminoasă a turbinelor eoliene și a parcurilor de turbine eoliene


5. Circulare aeronautice
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

CSIG: REAC/001

Circulara aeronautică referitoare la Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă

2. CSIG: DG-BLI Circulara Operațională CSIG: DG-BLI având ca subiect interzicerea temporară a transportului cargo pe aeronavele de pasageri a bateriilor cu litiu-ion (inclusiv bateriile cu litiu-ion-polimer), cod UN 3480.
Prezenta Circulară de siguranță a fost emisă ca urmare a aprobării Amendamentului 4 la documentul OACI Doc 9284 - AN/905 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" , care intră în vigoare la data de 01.04.2016.