All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie Generala

Generală, aplicabilă AACR

1. Acorduri/Conventii

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Acord international - Acordul „DANUBE FAB” Acordul pentru stabilirea DANUBE FAB şi Acordurile subsecvente încheiate între NSA-uri şi, respectiv, între ANSP-uri.
2. Conventie Internaţională - Convenţia EUROCONTROL Convenţie internaţională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960
Anexa 1: Statutul agenţiei Eurocontrol din 13.12.1960
Protocolul armonizând Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări din 27.06.1997 *) 
Protocolul referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, din 08.10.2002 *) 

3.

Conventie Internaţională - Convenţia de la Chicago

Conventia privind aviatia civila internationala semnata la Chicago in 07.12.1944

 

2. Legislaţie europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului din 30.06.2020 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2153 al Comisiei din 16.12.2019 privind taxele și sumele de bani percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 319/2014
3. Decizia (UE) 2019/2036 a Consiliului din 25.11.2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în legătură cu amendamentul 17 la anexa 17 (Securitate) la Convenția privind aviația civilă internațională
4. Regulamentul delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18.07.2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață
5. Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11.12.2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare)
►M1: Rectificare la Directiva (UE) 2018/1972 din 27.12.19
6. Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului
7. Decizia (UE) 2017/190 a Comisiei din 01.02.2017 de autorizare a Franței să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în ceea ce privește instalarea componentelor [notificată cu numărul
8. Decizia (UE) 2016/2357 a Comisiei din 19.12.2016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora
9. Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30.05.2016  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește un instrument internațional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI și care vizează punerea în aplicare, începând cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională
►M1: Decizia (UE) 2020/768 a Consiliului din 9.06.2020
10. Decizia (UE) 2015/2394 a Consiliului din 08.12.2015 privind poziția care urmează să fie luată de statele membre în numele Uniunii în ceea ce privește deciziile care urmează să fie adoptate de Comisia permanentă a Eurocontrol privind rolurile și sarcinile Eurocontrol și serviciile centralizate
11. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29.06.2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în
mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și
al Consiliului
12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/670 a Comisiei din 27.04.2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 
13. Decizia nr. 545/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 08.12.2014 de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 14 septembrie 2014 
14. Decizia nr. 303/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 15.07.2014 prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE
15. Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 06.05.2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2
16. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 03.04.2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor
(CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
17. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
18. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
19. Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 (15.12.2012)
►M2: Regulamentul (UE) nr. 206/2014 din 04.03.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 743/2014 din 09.07.2014
►M4: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2018/2066 din 19.12.2018
20. Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE
►M1: Regulamentul (CE) nr. 376/2014 din 03.04.2014
►M2: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 996/2010 (08.08.2017)
21. Regulamentul (CE) nr. 748/2009 al Comisiei
din 5.08.2009 (consolidat)
privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave
►M1: Regulamentul (UE) nr. 82/2010 al Comisiei din 28.01.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr. 115/2011 al Comisiei din 2.02.2011
►M3: Regulamentul (UE) nr. 394/2011 al Comisiei din 20.04.2011
►M4: Regulamentul (UE) nr. 100/2012 al Comisiei din 3.02.2012
►M5: Regulamentul (UE) nr. 109/2013 al Comisiei din 29.01.2013
►M6: Regulamentul (UE) nr. 815/2013 al Comisiei din 27.08.2013
►M7: Regulamentul (UE) nr. 100/2014 al Comisiei din 5.02.2014
►M8: Regulamentul (UE) 2015/180 al Comisiei din 9.02.2015
►M9: Regulamentul (UE) 2016/282 al Comisiei din 26.02.2016
►M10: Regulamentul (UE) 2017/294 al Comisiei din 20.02.2017
►M11: Regulamentul (UE) 2018/336 al Comisiei din 8.03.2018
►M12: Regulamentul (UE) 2019/226 al Comisiei din 6.02.2019
►M13: Regulamentul (UE) 2020/535 al Comisiei din 08.04.2020
22. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programe statistice ale Comunităților Europene
23. Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.03.2009 privind tarifele de aeroport
24. Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 05.07.2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului
►M1: Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1107/2006
25. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat)
privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010
 
26. Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13.10.2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului
►M1: Directiva 2004/101/CE din 27.10.2004
►M2: Directiva 2008/101/CE din 19.11.2008
►M3: Regulamentul (CE) nr. 219/2009 din 11.03.2009
►M4: Directiva 2009/29/CE din 23.04.2009
►M5: Decizia nr. 1359/2013/UE din 17.12.2013
►M6: Regulamentul (UE) nr. 421/2014 din 16.04.2014
►M7: Decizia (UE) 2015/1814 din 06.10.2015
►M8: Regulamentul (UE) 2017/2392 din 13.12.2017
►M9: Directiva (UE) 2018/410 din 14.03.2018
27. Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.02.2003 (consolidat) ►M1: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31.07.2003
►M2: Regulamentul (CE) nr.546/2005 al Comisiei din 08.04.2005
►M3: Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009
►M4: Regulamentul (UE) nr. 519/2013 al Comisiei din 21.02.2013
►M5: Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13.05.2013
 

3. Legislație națională
3.1. Codul Aerian, Ordine ale Ministrului Transporturilor, Legi și Hotărâri de Guvern

 

Nr. Crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. OMTIC nr. 875/10.04.2020 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 875/2020 pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, din 10.04.2020
2. OM nr. 7/04.04.2020 Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
3. Legea nr. 21/2020 Legea nr. 21/18.03.2020 cu privire Codul aerian
Codul aerian al României din 2020 (în vigoare 19.06.2020)
4. OMT nr. 1155/09.08.2019 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1155/2019 pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de aplicare a dispoziţiilor de salvgardare şi flexibilitate prevăzute de art. 70 şi 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului 
5. OMT nr. 1464/29.11.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor  privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
6. OMT nr. 743/23.08.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010
7. HG nr. 21 din 14.01.2015 Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, consolidata la 22.02.2016
8. OMT nr.7/10.01.2014 (consolidat) Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea OMTI nr.894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
►M1: OMT nr. 1045/16.07.2019
9. OMT nr.125/1378/04.11.2013 Ordinul Ministrului Transporturilor privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități, publicat în M.Of.nr.52 din 22.01.2014
10. OMTI nr. 1305 din 27.08.2012 (consolidat) Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, versiune consolidată la 19 septembrie 2012
►M1: Ordinul nr. 1444/16.10.2014
►M2: Ordinul nr. 361/05.05.2016
►M3: Ordinul nr. 22/10.01.2017
►M4: Ordinul nr. 770/13.07.2017
►M5: Ordinul nr. 1580/30.10.2017
►M7: Ordinul nr. 1779/19.11.2018
►M8: Ordinul nr. 512/14.02.2019
►M9: Ordinul nr.1044/16.07.2019
►M10: Ordinul nr. 54/28.01.2020
11. OMTI nr.1089/26.06.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian
12. OMTI nr.744/23.09.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport
►M1: Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.2178/2012 din 29.11.2012
13. HG nr.455/04.05.2011 Hotărârea Guvernului privind tarifele de aeroport
14. OMT nr. 791 din 05.10.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului
15. Legea nr. 226/05.06.2009
 
Legea privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare
►M1: Legea nr. 211/11.11.2010
16. OUG nr. 202/04.12.2008 Ordonanţa de urgenţă privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
17. OMTCT nr. 630 din 19.04.2007 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
18. OMTCT nr. 2066 din 09.11.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
19. OMTCT nr. 1185 din 12.07.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional
20. Legea nr. 257 din 22.05.2001 Legea privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
21. HG nr. 405 din 12.08.1993 (consolidata) Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române
►M1: Hotărârea nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române din 21.08.2013
22. HG nr. 74 din 26.01.1991 Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA, republicată la 20.07.2009


3.2. RACR - Reglementări Aeronautice Civile Române
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 488/24.03.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", Ediţia 04/2015
RACR-TABP, Ediţia 04/2015 Reglementarea aeronautică civilă română ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”


3.3. PIAC - Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. PIAC-FIN Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: „Evaluarea adecvării resurselor financiare a organizațiilor supuse supervizării siguranței zborului”, ediția 1/2018, aprobate prin Decizia Directorului General al Autoității Aeronautice Civile Române nr. D702/31.07.2018
2. PIAC-AD-STA din 23.09.2016, Ed. 1/2016 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.
3. PIAC-RAMP
Efectuarea inspecțiilor la platformă
Personalul de inspecție la platformă
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Efectuarea inspecțiilor la platformă; Personalul de inspecție la platformă, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D981/18.12.2014.
4. PIAC-REG, Ed.2/2020 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Emiterea reglementărilor aeronautice, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D956/23.03.2020
5. PIAC-TA-STA, Ed. 2/2012 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr.D869/02.10.2012.
6. PIAC-AD-PMR, Ed. 01/2011 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Monitorizarea asistenței realizată pe aeroport pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr.D1222/20.12.2011
7. PIAC-UM, Ed.1/2009 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă - Unităţi de măsură aplicabile activităţilor desfăşurate în aviaţia civilă, ediţia 01/2009, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D165/02.03.2009.


3.4. Circulare

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. CSIG: DG-BLI Circulara Operațională CSIG: DG-BLI având ca subiect interzicerea temporară a transportului cargo pe aeronavele de pasageri a bateriilor cu litiu-ion (inclusiv bateriile cu litiu-ion-polimer), cod UN 3480.
Prezenta Circulară de siguranță a fost emisă ca urmare a aprobării Amendamentului 4 la documentul OACI Doc 9284 - AN/905 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" , care intră în vigoare la data de 01.04.2016.