Legislatie generala

LEGISLAŢIE

Generală, aplicabilă AACR

1. Legislaţie internaţională (alta decât cea europeană)

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

0.

1.

2.

1.

Conventie Internaţională - Convenţia de la Chicago

Conventia privind aviatia civila internationala semnata la Chicago in 07.12.1944

2.

Conventie Internaţională - Convenţia EUROCONTROL

Convenţie internaţională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960
Anexa 1: Statutul agenţiei Eurocontrol din 13.12.1960

3.

Acord international - Acordul „DANUBE FAB”

Acordul pentru stabilirea DANUBE FAB şi Acordurile subsecvente încheiate între NSA-uri şi, respectiv, între ANSP-uri.

 

2. Legislaţie europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 216 din 20 februarie 2008 (consolidat) 

privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/34/CE
►M1:Regulamentul (CE) nr. 690/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 
►M2:Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 octombrie 2009
►M3:Regulamentul (UE) nr. 6/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 
►M4:Regulamentul (UE) nr. 2016/4 al Comisiei din 6 ianuarie 2016 

2.

Directiva  Parlamentului European şi a Consiliului 2003/42/CE din 13 iunie 2003

privind raportarea evenimentelor din aviatia civila

3.

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010

privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE
►M1: Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei

4. Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014   privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007
5. Comunicarea Comisiei privind situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014 Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014
6. de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 din 15.07.2016
7. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
8. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
9. Decizia nr. 303/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 15.07.2014  prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] 
10. Decizia nr. 545/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 08.12.2014  de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 14 septembrie 2014 
 
11. Decizia (UE) 2015/2394 a Consiliului din 08.12.2015 privind poziția care urmează să fie luată de statele membre în numele Uniunii în ceea ce privește deciziile care urmează să fie adoptate de Comisia permanentă a Eurocontrol privind rolurile și sarcinile Eurocontrol și serviciile centralizate
12. Decizia (UE) 2016/2357 a Comisiei din 19.12.2016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora
13. Decizia (UE) 2017/190 a Comisiei din 1 februarie 2017 de autorizare a Franței să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în ceea ce privește instalarea componentelor [notificată cu numărul

 

3. Legislație națională

Nr. Crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 (consolidat)

privind Codul aerian civil, republicată, consolidata la 19.02.2016

2.

Legea nr. 257 din 22 mai 2001

privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Românie

3.

 

Hotărârea Guvernului nr. 405 din 12 august 1993

privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române
►M1: Hotararea nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane

4. Hotărârea Guvernului nr.455/04.05.2011 privind tarifele de aeroport

5.

 

Hotărârea Guvernului nr. 74 din 26 ianuarie 1991

privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA, republicată la 20.07.2009
►M1: Hotararea nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane

6.

 

Hotărârea Guvernului nr. 912 din 25 august 2010

pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
Anexa 1
Anexa 2

7.

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1185 din 12 iulie 2006

privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional

8.

Ordinul ministrului transporturilor nr. 791 din 5 octombrie 2010

privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului

9.

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630 19 aprilie 2007

privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

10.

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1305 din 27.08.2012

privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, versiune consolidată la 19 septembrie 2012
►M1: Ordinul nr. 361/05.05.2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
►M2: Ordinul nr. 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind       aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
►M3: Ordinul nr. 1444/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

11.

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2066 din 9 noiembrie 2006

privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

12. Hotărârea Guvernului nr. 21 din 14 ianuarie 201 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, consolidata la 22.02.2016
13. Ordinul ministrului transporturilor nr. 599 din 20.07.2016  privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE
14. Ordinul nr. 743/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010
15. Ordinul nr. 1464/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 

4. RACR - Reglementări aeronautice civile române

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 21 din 12.01.2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
►M1: Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 25/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
►M2: Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1534/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
►M3: Ordinul Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 276/2010 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
A. RACR-RA, Ediţia 02/2006 (versiune consolidată)

2.

Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", Ediţia 04/2015

A.

RACR-TABP, Ediţia 04/2015

Reglementare aeronautică civilă română ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”


5. PIAC - Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-TABP, Ed. 1/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Transportul aerian de bunuri periculoase, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D254/09.05.2014
2. PIAC-RAMP
Efectuarea inspecțiilor la platformă
Personalul de inspecție la platformă
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Efectuarea inspecțiilor la platformă; Personalul de inspecție la platformă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D981/18.12.2014.
3. PIAC-REG, Ed.1/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Elaborarea și emiterea reglementărilor aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D956/12.12.2014
4. PIAC-MCQ, Ed.1, AMD.1 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Auditul pentru monitorizarea conformării, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D127/13.02.2018