All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Serviciul Protectia Navigatiei Aeriene

AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE AFERENTE OBIECTIVELOR DIN
ZONE CU SERVITUȚI AERONAUTICE CIVILE SAU DIN ALTE ZONE ÎN CARE POT CONSTITUI OBSTACOLE PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ

Principalele documente și date/ informații necesare la obținerea avizului:

A. În conformitate cu prevederile următoarelor reglementărilor aeronautice:

RACR – AVZ ediţia 1/ 2015 în vigoare de la 18.06.2015, aprobată prin OMT nr. 731 din 08.06.2015 privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian României (înlocuiește RACR-PMA-1),
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 435 din 18.06.2015.;

 

RACR - ZSAC ediţia 1/ 2015 în vigoare de la 24.06.2015, aprobată prin OMT nr. 735 din 09.06.2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 24.06.2015, modificată și completată cu OMT nr. 33 din 16.01.2017.

Pentru emiterea avizelor la documentații tehnice aferente obiectivelor din zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian României, persoanele fizice și juridice care au calitatea de titular/ beneficiar trebuie să depună la Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) o cerere (va conține: datele complete de identificare ale titularului/ beneficiarului, destinația obiectivului, persoana de contact cu nr. de telefon/ email -pentru beneficiar persoană fizică: copie C.I./ B.I.,pentru beneficiar persoană juridică: copie certificat înregistrare) prin care solicită eliberarea avizului de specialitate, însoțită de documentația tehnică aferentă.

Documentaţia tehnică anexată cererii însoțită de certificatul de urbanism în termen de valabilitate va cuprinde:


1. Piese scrise care trebuie să conţină: 

• memoriu tehnic pentru faza la care se solicită avizul (PAC, POE ș.a.), regulamentul de urbanism (PUG/ PUZ ș.a.) întocmit de specialist cu drept de semnătură; 

• memoriu tehnic cu detalii despre amplasamentul ales: adresa şi elemente de identificare în teren, precum și coordonatele geografice, cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului de pe amplasament (aceste mărimi trebuie exprimate în sistemul WGS-84 şi determinate de agenţi geodezi autorizaţi de AACR), distanţele faţă de obiectivele de aviaţie civilă din zona aeroportului, heliportului, mijlocului de radionavigaţie, etc.; 

• dimensiunile obiectivului, cu precizarea înălţimii sale maxime, precum şi înălţimea maximă a utilajelor de ridicat şi execuţie utilizate la realizarea obiectivului; 

• soluţii constructive preconizate: materiale de construcţie pentru învelitori la acoperişuri, faţade/ pereţi exteriori, împrejmuiri, sistemul de încălzire şi de iluminat exterior, racordarea la reţelele utilitare din zonă şi la drumul de acces, etc.;

• alte caracteristici privind utilizarea obiectivului, după caz: surse de perturbaţii electromagnetice (echipamente electrice de forţă), emanaţii de fum sau de ceaţă artificială, activităţi de lansare baloane sau surse de atragere a păsărilor, etc.; 

• pentru linii electrice aeriene: traseele cablurilor, înălţimea şi modul de realizare a stâlpilor de traversare a cursurilor mari de apă, a drumurilor naţionale şi a căilor ferate, etc.; 

• pentru echipamente şi/ sau sisteme de telecomunicaţii, radio-tv, radio-relee, etc.: frecvenţe de lucru, puteri de emisie, diagrame de directivitate, tipul de polarizare şi înălţimea maximă a antenelor (inclusiv înălţimea focarului faţă de sol), precum şi restricţiile impuse de funcţionarea echipamentului;


2. Piese desenate, după cum urmează:

• plan de situaţie privind amplasamentul obiectivului pe teren, respectiv plan de încadrare în teritoriu/ zonă pentru documentații de urbanism (scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1: 5. 000) - se recomandă redactare și în format *KMZ pentru o identificare facilă a hărților aeronautice;

• plan de situaţie privind poziţia obiectivului în amplasament, respectiv plan de reglementări urbanistice pentru documentații de urbanism (scara 1:2000, 1:1.000 sau 1:500);

• secţiuni caracteristice sau pofile transversale ale obiectivului, cotate corespunzător, prin care se evidenţiază înălțimea maximă.


Observaţii:  

- În funcţie de specificul fiecărui amplasament/ obiectiv, AACR poate solicita date / informaţii suplimentare necesare unei analize corecte a cererii de referinţă.

- Informaţii referitoare la marcarea şi balizarea luminoasă a turbinelor eoliene şi a parcurilor de turbine eoliene, pot fi găsite în directiva aeroportuară DA: 2 - Marcarea și balizarea luminoasa a turbinelor eoliene și a parcurilor de turbine eoliene

- Documentaţiile prezentate la AACR trebuie să fie întocmite conform cerinţelor reglementărilor şi normelor tehnice aplicabile inclusiv elementele de identificare corespunzătoare: antet oficial (unde este cazul), semnături autorizate, ştampile autentice, nr. de înregistrare, etc. În cazul în care AACR va impune restricţii constructive, beneficiarul/ titularul obiectivului va reface şi prezenta o altă documentaţie conformă cu rezultatele analizei efectuate.

- Datele/ informaţiile furnizate trebuie să fie corecte, complete şi actuale, iar responsabilitatea autenticităţii datelor/ informaţiilor conţinute în documentaţiile tehnice prezentate revine în exclusivitate solicitantului, respectiv titularului/ beneficiarului obiectivului.


B. Analiza din punct de vedere aeronautic a documentaţiei prezentate şi emiterea avizului de specialitate constituie servicii prestate de AACR pentru solicitant/ beneficiar şi, potrivit prevederilor OMTI nr. 1305/ 2012 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de AACR cu modificările și completările ulterioare, se tarifează în funcţie de amplasamentul obiectivului şi de complexitatea analizei/ avizului.

C. Tariful, exprimat în EURO, la care se adaugă TVA, se plăteşte în LEI la cursul oficial de schimb din ziua efectuării plății, astfel: 

(i) ordin de plată - IBAN RO 15 RNCB 0307005024210001 BCR București Agenția Aviației; 

(ii) filă CEC cu limită de sumă; 

(iii) numerar/ card.

Tariful minim de 100 Euro + TVA, se plăteşte la depunerea cererii, în cazul stabilirii unui alt tarif rezultat în urma analizei efectuate de AACR, solicitantul/ beneficiarul va achita diferenţa corespunzătoare de tarif.

Înregistrarea cererii şi declanşarea procesului de analiză a documentaţiei tehnice sunt condiţionate de plata prealabilă a avansului.

Eliberarea avizului AACR este condiţionată de efectuarea plăţii diferenţei de tarif.

 
D. Avizul AACR se emite în 30 zile de la data înregistrării cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentației tehnice (perioada de emitere se prelungeşte cu durata derulării corespondenţei pentru obţinerea datelor/ informaţiilor suplimentare, operării modificărilor în actualizarea documentelor de informare aeronautică, etc.).  
Programul de lucru cu publicul este de Luni până Joi în intervalul orar 10:00 - 15:00, inclusiv pentru informații suplimentare la Tel/Fax: +4021 208 15 76, referitor la emiterea avizelor AACR.

Serviciul Servituți Aeronautice
Șos. București - Ploieşti nr. 38-40, Bucureşti, Sector 1, RO 013695, tel. +40212081576