All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Securitatea expedierilor cargo
Informatii privind certificarea ca agent abilitat cargo

Aprobarea agenţilor abilitaţi cargo/poştali se face de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 300/2008, a Regulamentului (UE) nr. 1998/2015 şi a Deciziei (CE) nr. (2015) 8005;
  1. Agenţii abilitaţi cargo/poştali trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 6.3 din Regulamentul (UE) nr. 1998/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Pentru ca un operator economic să fie autorizat de AACR ca agent abilitat cargo/poştal este necesară parcurgerea următoarei proceduri:
a. operatorul economic trebuie să solicite AACR autorizarea ca agent abilitat cargo/poştal. Solicitarea va fi însoţită de Expozeul (Memoriu) scris de prezentare a organizaţiei. Alternativ, solicitantul poate să pună la dispoziţia AACR raportul evaluării efectuate de autorităţile vamale în vederea obţinerii statutului de operator economic autorizat (AEO) al punctelor de lucru indicate;

b. AACR va comunica solicitantului, în urma analizei datelor conţinute în Expozeu sau raportul AEO, dacă este eligibil pentru a obţine statutul de agent abilitat cargo/poştal;
c. după comunicarea eligibilităţii, solicitantul va întocmi şi transmite la AACR programul de securitate prevăzut la pct. 6.3.1.2 lit. (a) din Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1998/2015 al Comisiei. Un model de program de securitate este disponibil la AACR şi poate fi pus la dispoziţia solicitantului la cerere;

c. AACR va efectua, ulterior, o verificare la faţa locului a punctelor de lucru indicate, pentru a evalua dacă solicitantul respectă cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 şi din actele de punere în aplicare a acestuia (Regulamentul (UE) nr. 1998/2015 şi Decizia (CE) (2015) 8005. Atunci când este cazul, o evaluare efectuată de autorităţile vamale în vederea obţinerii statutului de operator economic autorizat (AEO) a punctelor de lucru indicate se consideră o verificare la faţa locului a respectivelor puncte, mai puţin prevederile cerinţelor stabilite în cap.6.2 ale reglementărilor europene susmenţionate;

d. în cazul în care AACR se declară satisfăcută cu informaţiile de la literele (a) – (d), aceasta va autoriza solicitantul ca agent abilitat cargo/poştal pentru locaţiile specificate prin acordarea unui cod unic de identificare şi înscrierea în „Baza de date a Uniunii privind securitatea lanțului de aprovizionare” a datelor de identificare.
Menţionăm că, după parcurgerea etapei de la pct. (b), operatorul economic poate solicita punerea la dispoziţie în baza principiului nevoii de a cunoaşte a anexei la Decizia (CE) (2015) 8005, document care nu este public, unei persoane desemnate, care să semneze pentru primirea părţilor ce privesc cerinţele pentru expedierile de marfă din Decizia (CE) (2015) 8005.

Ataşat poate fi descărcat Modelul de Solicitare, cu precizarea că, în ceea ce priveşte Expozeul (Memoriu) scris de prezentare a organizaţiei, acesta trebuie să conţină, în principal, datele care au stat la baza obţinerii statutului de operator economic autorizat (AEO), dar trebuie să includă şi informaţii, cum ar fi: categoriile de produse care urmează a fi transportate aerian, dacă operatorul economic a mai utilizat anterior transportul aerian pentru aceste produse şi prin intermediul căror agenţi cargo, frecvenţa şi cantităţile estimate a fi transportate şi aeroportul prin care urmează a fi efectuate expedierile de produse, o descriere a măsurilor legate de controlul accesului la spaţiile de producţie, ambalare şi depozitare, date cu privire la recrutarea şi pregătirea personalului în conformitate cu cerinţele capitolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 1998/2015.