All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
RPAS/UAV/Drone
Aeronave civile fara pilot la bord – conditii privind comercializarea aeronavelor precum și planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor
 
Aeronavele fără pilot, indiferent de masa şi configuraţia lor (aripă fixă sau rotativă) sunt o nouă categorie de „aeronave” (a se vedea definitţile termenilor „aeronavă” şi „aeronavă fără pilot la bord” menţionaţi în Codul Aerian (alin. 3.7 şi 3.81, art. 3, Secţiunea II „Termeni şi definitşi”, Capitolul I „Prevederi generale”) care, în fapt, sunt o traducere a definiţiilor ICAO).

Decizie de a trata aeronavele fără pilot la bord ca o nouă categorie de „aeronave civile” nu este o decizie exclusivă a României, semnificative în acest sens fiind
 1. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) - Doc 10019 AN/507;
 2. Unmanned Aircraft Systems (UAS) - Cir 328 AN/190;
 3. RIGA DECLARATION ON REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (drones) "Framing the future of aviation"  (Riga – 06 March 2015);
 4. WARSAW DECLARATION "Drones as a leverage for jobs and new business opportunities" (Warsaw – 24 November 2016);
 5. DRONES HELSINKI DECLARATION  (Helsinki – 22 November 2017);
 6. DRONE AMSTERDAM DECLARATION (Amsterdam  28 November 2018);
 7. Regulamentul nr. 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind "normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului";
 8. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe;
 9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.
Prin Legea nr. 98/2014 pentru „modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil”, definiţiile din Capitolul I „Prevederi generale”, Secţiunea II „Termeni şi definiţii” a Codului aerian au fost completate prin introducerea unei definiţii privind „aeronavă fără pilot la bord” (a se vedea art. 3, alin. 3.81categorie de aeronavă civilă în care, conform definiţiei, sunt incluse şi aeronavele fără pilot utilizate în scop recreativ sau sportiv - „aeromodelele”.

Actele normative europene/naționale aplicabile în cazul desfășurării de activități de zbor cu aeronave fără pilot la bord în spațiul aerian național (lista nu este însă una exhaustivă) vă sunt prezentate mai jos:
 1. Regulation (EC) no 785/2004 of the European Parliament and of the Council on insurance requirements for air carriers and aircraft operators;
 2. Codul aerian
 3. Legea nr. 5 / 06.03.2000 privind aprobarea "Planului de amenajare a teritoriului naţional", Secţiunea III "Zone protejate";
 4. Hotărârea de Guvern nr. 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” (cu modificările și completarile ulterioare);
 5. RACR IA “Înmatricularea aeronavelor civile”;
 6. RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”;
 7. RACR OPS LAAG “Lucru aerian și aviație generală”;
 8. DN 14-02-001 “Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fără pilot (UAV)” Ediția 1 /Editia 2

În baza prevederilor actelor normative mai sus menţionate, desfăşurarea, în condiţii de legalitate,  a activităţilor de zbor cu aeronave fără pilot este condiţionată de deţinerea, în termen de valabilitate, a următoarelor aprobări / avize / autorizații / certificate: 
 
Nr. crt. Documente  
1.  Certificat de identificare
(cerere emitere certificat de identificare aici / modele de scheme de dispunere a însemnelor de identificare aici, pct. 21)
Costuri: 90 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii (certificatul nu are termen de valabilitate).
Tariful de mai sus se achită la depunerea cererii după emiterea facturii. Eliberarea documentului de către AACR este condiţionată de efectuarea plăţii.
 • RACR IA "Înmatricularea aeronavelor civile"
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
 
2.  Modificarea certificatului de identificare
(cererea de modificare a certificatului de identificare aici)
 Costuri: 45 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii.
Tariful de mai sus se achită la depunerea cererii după emiterea facturii. Eliberarea documentului de către AACR este condiţionată de efectuarea plăţii.

 
 • RACR IA "Înmatricularea aeronavelor civile"
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
 
3.
Permis de zbor național pentru aeronavele cu masa maximă la decolare cuprinsă între 15 şi 150 kg
(cerere emitere permis de zbor național aici / mai multe detalii cu privire la documentele necesare a fi transmise AACR anexat cererii aici - pag. 16, art. RACR AZAC.615)
 Costuri:
 
540 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii (certificatul are termen de valabilitate 1 an de zile) la emiterea inițială;
 300 Euro +  TVA la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii, în cazul prelungirii valabilității;
Tariful de mai sus se achită la depunerea cererii după emiterea facturii. Eliberarea documentului de către AACR este condiţionată de efectuarea plăţii.

 
 
 
 
 
 
 • RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile"
 
4.
Asigurare, conform legii, pentru daune produse terților 
(pentru aeronave cu masa maximă la decolare peste 20 kg)
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru această activitate
 
 
 • EC nr. 785/ 2004
 
5. Autorizări privind planificarea și desfășurarea activităților de zbor
 - 
autorizarea zborurilor sub înălțimea minimă de siguranță
 - autorizarea MApN în scopul de a efectua activități de filmare/fotografiere aeriană
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru aceaste activități
 
 
 
 • HG nr. 912 / 2010
 
6.
Autorizări privind planificarea și desfășurarea activităților de zbor în ariile naturale protejate

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați administrațiile ariilor naturale protejate în care intenționați să desfășurați activități de zbor cu aeronave fără  pilot. Informații cu privire la datele contact:
- Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate;
- Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate.
 
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru această activitate
 
 
 
 • Legea nr. 5/2000
 
 
 
În cazul în care vă sunt necesare informaţii suplimentare cu privire la subiecte specifice domeniului aeronavelor fără pilot la bord, puteţi accesa ghidul AACR , să ne contactaţi la unul din următoarele numere de telefon 021/2081567, 021/2081529, 021/2081574 sau la adresele de e-mail drone@caa.ro şi zsis@caa.ro .

Identificarea aeronavelor fara pilot
Conform prevederilor cadrului legal naţional mai sus menţionat, desfăşurarea de activităţi de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în condiţii de legalitate, este condiţionată de identificarea aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg (în baza prevederilor OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4) pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA “Înmatricularea aeronavelor civile”, ediţia 01/2016. 
Subliniem faptul că operatorii/proprietarii aeronavelor civile fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mica sau egală cu 500 grame nu mai au obligaţia legală de a solicita/deţine un certificat de identificare emis de AACR  (a se vedea OMT nr. 1338/25.10.2016, alin. (2), art. 4)).

Certificarea navigabilitatii aeronavelor fara pilot

Desfăşurarea de activităţi de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în condiţii de legalitate, este condiţionată de certificarea de navigabilitate (permis de zbor naţional – PZN) în cazul aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare peste 15 kg (conform prevederilor Capitolului 6 “Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)” al RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, ediţia 01/2007).

Planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor
Autorizarea zborurilor sub înălţimea minimă de siguranţă pentru aeronavele civile motorizate fără pilot la bord
În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 "pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord", prevederile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 "pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional" sunt aplicabile şi au caracter obligatoriu tuturor operatorilor de aeronave civile motorizate fără pilot la bord.
Astfel, pentru conformarea cu prevederile art. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 912/2010, amenată şi modifiată, în ceea ce priveşte zborul efectuat sub înălţimea de siguranţă, operatorii de aeronave civile motorizate fără pilot la bord trebuie să înainteze la AACR o cerere împreună cu documentaţia suport, enumerată în conţinutul acesteia.

Atentie:
1. Autorizaţia pentru efectuarea de zboruri sub înălţimea de siguranţă nu exonerează solicitantul de obţinerea tuturor aprobărilor şi/sau autorizărilor suplimentare necesare conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 912/2010, amendată şi modificată;
2. Transmiteţi, în formă scanată, cererea completată împreună cu documentele suport prin e-mail la AACR utilizând adresa zsis@caa.ro cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea zborului sau a seriei de zboruri (dimensiunea totală maximă acceptată pentru documentele anexate este de 10MB). Răspunsul AACR va fi transmis prin e-mail şi/sau fax, la adresa, respectiv numărul de fax, comunicate de solicitant;
3. Coordonatele/hărţile/schiţele asociate trebuie să fie cât mai detaliate putând fi determinate / realizate utilizând orice aplicaţie disponibilă (ex: Google Earth, Google Maps, etc.). Acestea trebuie să prezinte limitele geografice de operare, direcţiile utilizate şi orice alte informaţii necesare determinării gradului de asigurare a siguranţei zborului.


Autorizare a activităţilor de filmare / fotografiere aeriană
Etapele necesare obţinerii avizului de filmare/fotografiere aeriană eliberat de MApN
a. Operatorul aerian/utilizatorul de dronă completează şi transmite cererea tip (formular cerere) către Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice / MApN la adresa de e-mail: survol@mapn.ro. Solicitantul are obligatia de a completa toate câmpurile specifice din cerere, asigurându-se că a anexat informaţiile/documentele necesare obţinerii avizului;
b. În cazul în care operatorul aerian/utilizatorul de dronă solicită efectuarea unui zbor/serii de zboruri sub înălţimea minimă de siguranţă, acesta se adresează AACR pentru obţinerea autorizării necesare (formular cerere). Autorizarea AACR va fi transmisă la Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice/MApN ca anexă la cererea tip de la punctul 1);
c. Termenul de adresare a cererii către MApN este de 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare. Acest termen este necesar pentru procesarea cererilor din perspectiva protecţiei informaţiilor clasificate, în conformitate cu Legea 182/2002, modificată şi completată cu Legea 167/2015;
d. Cererile care nu întrunesc condiţiile legale de avizare vor fi respinse, iar pentru cele incomplete MApN va solicita operatorilor aerieni/utilizatorilor de drone informaţiile necesare. În acest caz termenul de 10 zile lucrătoare necesar emiterii avizului de filmare va curge din momentul furnizării informaţiilor complete;
e. MApN va emite şi va transmite operatorilor aerieni/utilizatorilor de drone avizul de filmare solicitat în limita celor 10 zile lucrătoare de la data acceptării cererilor;
f. După obţinerea avizului de filmare, pentru efectuarea fiecărui zbor în parte, operatorii aerieni/utilizatorii de drone vor comunica la Centrul de operaţii aeriene/MApN datele conform precizărilor disponibile aici;

Cererea de autorizare a activităților de filmare / fotografiere aeriană se transmite la MApN (Formular cerere). Pentru mai multe informații sunați la telefon +4 021 4106390 sau fax +4 021 4102695 sau accesați pagina de internet "Aviz filmare/fotografiere aeriană"
  
Autorizarea distribuitorilor 
Având în vedere faptul că aeronavele fără pilot la bord sunt aeronave civili și, în consecință, componentele și/sau echipementele acestora sunt considerate „produse aeronautice”, în conformitate cu prevederile Codului aerian şi cu cele ale RACR DPA “Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, agenţii comerciali ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi au ca scop comercializarea de aeronave fără pilot la bord, componente şi/sau echipamente specifice acestora, trebuie să fie autorizaţi de AACR.
Mai multe detalii cu privire la etapele procesului de autorizare puteţi găsi aici.
Formulare specifice procesului de autorizare: Formular cerere autorizare (F-PIAC-AW-DPA-03); Autorizare personal (F-PIAC-AW-DPA-02);  Memoriu de prezentare (ghid de elaborare / G-MPD).
 

În scopul unei complete informări subliniem următoarele:
1. in prezent operatorii aeronavelor fără pilot la bord nu mai sunt obligați să solicite segregarea spatiului aerian în care își desfasoara activitatile de zbor. Autorizarea activitatilor de zbor este efectuata telefonic prin contactarea Centrului de Operațiuni Aeriene / Ministerul Apărării Naționale (COAP/MApN).
Date de contact: 
telefon: +40 21 315 0105
fax: +40 21 3158647
e-mail: fdex@roaf.ro
Urmatoarele informatii se comunica telefonic COAP/MApN: data zborului, tipul aeronavei, identificarea aeronavei (YR-DXXXX), numele operatorului aeronavei, zona de zbor (zonă definită printr-un punct și o rază sau punct perimetrale – latitudine și longitudine furnizate de Google Map de exemplu), înălțimea de zbor și perioadă în care se desfășoară activitatea (ora de începere și ore de terminare).

2. conform prevederilor HG nr. 912/2010, cu completările și modificările ulterioare este interzisă/interzis: 
​* decolarea / aterizarea aeronavelor civile in zonele de intravilan, în consecință și a aeronavelor fără pilot la bord;
*  survolul zonelor dens populate asa cum acestea sunt definite in HG nr. 912/2010.


Mai multe informaţii cu privire la legislația aplicabilă activităților de zbor cu aeronave fără pilot, legislație existentă în prezent în diferite state de pe glob  găsiţi aici: