All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
RPAS/UAV/Drone
Aeronave civile fără pilot la bord – comercializarea și utilizarea în activități de zbor
 
Aeronavele fără pilot la bord, indiferent de masa şi configuraţia lor (aripă fixă sau rotativă) sunt asimilate „aeronavelor” (a se vedea definiţia termenilor „aeronavă” şi „aeronavă fără pilot la bord” menţionaţi în Codul Aerian (alin. 3.7 şi 3.81, art. 3, Secţiunea II „Termeni şi definiţii”, Capitolul I „Prevederi generale”) care, în fapt, sunt o traducere a definiţiilor ICAO).

Decizie de a trata aeronavele fără pilot la bord ca o nouă categorie de „aeronave civile” nu este o decizie exclusivă a României, semnificative în acest sens fiind
 1. RIGA DECLARATION ON REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (drones) "FRAMING THE FUTURE OF AVIATION"Riga – 06 March 2015; sau
 2. A-NPA 2015-10 „Introduction of a regulatory framework for the operation of drones” (document ce detaliază politica EASA în domeniul aeronavelor fără pilot la bord);
 3. EASA Technical opinion 2015-12-18 "Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft".
Prin Legea nr. 98/2014 pentru „modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil”, definiţiile din Capitolul I „Prevederi generale”, Secţiunea II „Termeni şi definiţii” a Codului aerian au fost completate prin introducerea unei definiţii privind „aeronava fără pilot la bord” (a se vedea art. 3, alin. 3.81) categorie de aeronavă civilă în care, conform definiţiei, sunt incluse şi aeronave utilizate în scop recreativ sau sportiv - „aeromodelele”.

Conform prevederilor art. 8 al OMT nr. 8/2014 pentru „stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord”, începând cu data de 30 ianuarie 2016, acest act normativ şi-a încetat aplicabilitatea. Subliniem faptul că prin încetarea aplicabilităţii OMT nr. 8/2014 nu s-a produs un „vid legislativ” în domeniul planificării şi desfăşurării activităţilor de zbor cu aeronave fără pilot la bord.

În baza prevederilor Regulamentului (EC) nr. 2016/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în atribuţiile AACR intră certificarea/autorizarea aeronavelor/personalului în cazul aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150kg. Cadrul legislativ aplicabil activităţilor de zbor în care sunt implicate aceste aeronave este:
 1. Codul aerian
 2. HG 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” (cu modificările şi completările ulterioare);
 3. RACR IA “Înmatricularea aeronavelor civile”;
 4. RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”;
 5. RACR OPS LAAG “Lucru aerian şi aviaţie generală”;
 6. DN 14-02-001 “Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fără pilot (UAV)” Ediţia 1 /Ediţia 2 .
 
Nr. crt. Documente  
1.  Certificat de identificare
 (cerere emitere certificat de identificare aici / modele de scheme de dispunere a însemnelor de identificare aici, pct. 21)
 Costuri: 90 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua plății (certificatul nu are termen de valabilitate)
 • RACR IA "Înmatricularea aeronavelorcivile"
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
 
2.  Modificarea certificatului de identificare
 (cererea de modificare a certificatului de identificare aici)
 Costuri: 45 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua plății
 • RACR IA "Înmatricularea aeronavelor civile"
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
 
3.  Permis de zbor național pentru aeronavele cu masa maximă la decolare cuprinsă între 15 şi 150 kg
 (cerere emitere permis de zbor național aici / mai multe detalii cu privire la documentele necesare a fi transmise AACR anexat cererii aici - pag. 16, art. RACR AZAC.615)
 Costuri:
 
540 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua plății (certificatul are termen de valabilitate 1 an de zile) la emiterea inițială;
 300 Euro +  
TVA la cursul oficial BNR din ziua plății, în cazul prelungirii valabilității;
 
 
 
 
 
 • RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile"
 
4. Asigurare, conform legii, pentru daune produse terților 
 (pentru aeronave cu masa maximă la decolare peste 20 kg)
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru această activitate
 
 
 • EC nr. 785/ 2004
 
5.  Autorizări privind operarea
 - 
autorizarea zborurilor sub înălțimea minimă de siguranță
 - autorizarea MApN în scopul de a efectua activități de filmare/fotografiere aeriană
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru aceaste activități
 
 
 
 • HG nr. 912 / 2010
 
6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 „privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii aerieni care intenţionează să desfăşoare zboruri VFR în spaţiul aerian aferent Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (în spaţiu aerian de clasă G), inclusiv aterizări/decolări în zonele permise de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, trebuie să solicite Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” eliberarea unui permis de survol.Solicitarea de emitere a permisului de survol se poate transmite prin poştă, fax sau mail, va cuprinde datele mai sus menţionate şi va avea anexată dovada de plată a tarifului de 50 de lei, conform prevederilor Ordinul Ministrului Mediului nr. 610 / 19 mai 2009 „privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice”, cu completările şi modificările ulterioare.
 
 Costuri: AACR nu percepe tarife pentru această activitate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Legea nr. 82/1993
 
 
 
În cazul în care vă sunt necesare informaţii suplimentare cu privire la subiecte specifice domeniului aeronavelor fără pilot la bord, puteţi accesa ghidul AACR , să ne contactaţi la unul din următoarele numere de telefon 021/2081567, 021/2081529, 021/2081574 sau la adresele de e-mail drone@caa.ro şi zsis@caa.ro .

IDENTIFICARE RPAS/UAV/Drone

Conform prevederilor cadrului legal naţional menţionat la Generalităţi, desfăşurarea de activităţi de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în condiţii de legalitate, este condiţionată de:
identificarea aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg (în baza prevederilor OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4) pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA “Înmatricularea aeronavelor civile”, ediţia 01/2016. 
Subliniem faptul că operatorii/proprietarii aeronavelor civile fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mica sau egală cu 500 grame nu mai au obligaţie de a deţine un certificat de identificare emis de AACR - a se vedea OMT nr. 1338/25.10.2016, alin. (2), art. 4).

DOMENIUL DE NAVIGABILITATE
 (AIR)

Desfăşurarea de activităţi de zbor cu aeronave fără pilot la bord, în condiţii de legalitate, este condiţionată de:
certificarea de navigabilitate (permis de zbor naţional – PZN) în cazul aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare peste 15 kg (conform prevederilor Capitolului 6 “Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)” al RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, ediţia 01/2007).
 
De asemenea având în vedere faptul că aeronavele fără pilot la bord sunt asimilate aeronavelor civili și, în consecință, componentele și/sau echipementele acestora sunt considerate „produse aeronautice”, în conformitate cu prevederile Codului aerian şi cu cele ale RACR DPA “Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, agenţii comerciali ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi au ca scop comercializarea de aeronave fără pilot la bord, componente şi/sau echipamente specifice acestora, trebuie să fie autorizaţi de AACR.
Mai multe detalii cu privire la etapele procesului de autorizare puteţi găsi aici.
Formulare specifice procesului de autorizare: Formular cerere autorizare (F-PIAC-AW-DPA-03); Autorizare personal (F-PIAC-AW-DPA-02);  Memoriu de prezentare (ghid de elaborare / G-MPD).

DOMENIUL OPERAŢIUNI ZBOR (OPS)
Autorizarea zborurilor sub înălţimea minimă de siguranţă pentru aeronavele civile motorizate fără pilot la bord

În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 "pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord", prevederile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 "pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional" sunt aplicabile şi au caracter obligatoriu tuturor operatorilor de aeronave civile motorizate fără pilot la bord.

Astfel, pentru conformarea cu prevederile Art. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 912/2010, amenată şi modifiată, în ceea ce priveşte zborul efectuat sub înălţimea de siguranţă, operatorii de aeronave civile motorizate fără pilot la bord trebuie să înainteze la AACR o cerere împreună cu documentaţia suport, enumerată în conţinutul acesteia.

ATTN: Autorizaţia pentru efectuarea de zboruri sub înălţimea de siguranţă nu exonerează solicitantul de obţinerea tuturor aprobărilor şi/sau autorizărilor suplimentare necesare conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 912/2010, amendată şi modifiată.

NOTĂ:
Transmiteţi, în formă scanată, cererea completată împreună cu documentele suport prin e-mail la AACR utilizând adresa zsis@caa.ro cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea zborului sau a seriei de zboruri (dimensiunea totală maximă acceptată pentru documentele anexate este de 10MB). Răspunsul AACR va fi transmis prin e-mail şi/sau fax, la adresa, respectiv numărul de fax, comunicate de solicitant.
Coordonatele/hărţile/schiţele asociate trebuie să fie cât mai detaliate putând fi determinate/realizate utilizând orice aplicaţie disponibilă (ex: Google Earth, Google Maps, etc.). Acestea trebuie să prezinte limitele geografice de operare, direcţiile utilizate şi orice alte informaţii necesare determinării gradului de asigurare a siguranţei zborului.
Autorizare a activităţilor de filmare / fotografiere aeriană
 
Cererea de autorizare a activităților de filmare / fotografiere aeriană se transmite la MApN (formular de cerere). Pentru mai multe informații sunați la telefon +4 021 4106390 sau fax +4 021 4102695. 
 
În scopul unei complete informări subliniem următoarele:
 1. prin dispariția OMT nr. 8/2014 operatorii aeronavelor fără pilot la bord nu mai sunt obligați să solicite segregarea zonei în care își desfășoară activitățile de zbor. Autorizarea activităților de zbor este efectuată telefonic prin contactarea Centrului de Operațiuni Aeriene / Ministerul Apărării Naționale (COAP/MApN).
  Date de contact: 
  telefon: +40 21 315 0105
  fax: +40 21 3158647
  e-mail: fdex@roaf.ro
  Date ce urmează a fi comunicate COAP/MApN telefonic: data zborului, tipul aeronavei, identificarea aeronavei (YR-DXXXX), numele operatorului aeronavei, zona de zbor (zonă definită printr-un punct și o rază sau punct perimetrale – latitudine și longitudine furnizate de Google Map de exemplu), înălțimea de zbor și perioadă în care se desfășoară activitatea (ora de începere și ore de terminare).
 2. conform prevederilor HG nr. 912/2010, cu completările și modificările ulterioare este interzisă/interzis: 
 • decolarea/aterizarea aeronavelor civile, în consecință și a aeronavelor fără pilot la bord, în zonele de intravilan;
 • zborul deasupra (survolul) zonelor dens populate și a mulțimilor de oameni.