All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie ATM / ANS
ATM/ANS (NAVIGAȚIE AERIANĂ)

1. Legislație europeană
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2168 a Comisiei din 17.12.2019 privind numirea președintelui, a membrilor și a supleanților acestora în cadrul Consiliului de administrare a rețelei și a membrilor și a supleanților acestora în cadrul Celulei Europene de Coordonare a Crizelor din Aviație pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian pentru a treia perioadă de referință 2020-2024
2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2167 a Comisiei din 17.12.2019 de aprobare a planului strategic al rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european pentru perioada 2020-2029
3. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29.11.2019 privind derogările acordate în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european
4. Decizia (UE) 2019/1912 a Consiliului din 11.11.2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei extinse a Eurocontrol, în ceea ce privește principiile de stabilire a bazelor de cost pentru tarifele de rută și pentru calcularea ratei unitare, precum și în ceea ce privește condițiile de aplicare a sistemului de tarife de rută și condițiile de plată
5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/903 a Comisiei din 29.05.2019 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii aferente rețelei de management al traficului aerian pentru a treia perioadă de referință, care începe la 1 ianuarie 2020 și se încheie la 31 decembrie 2024
6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/709 a Comisiei din 06.05.2019 privind numirea administratorului de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian (ATM) în cadrul cerului unic european
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11.02.2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013
8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/123 al Comisiei din 24.01.2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 al Comisiei
9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1782 a Comisiei din 15.11.2018 de permitere a revizuirii obiectivelor României și Portugaliei în domeniul de performanță-cheie al rentabilității pentru anii 2018 și 2019 pentru serviciile de navigație aeriană, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 390/2013 al Comisiei [notificată cu numărul C(2018) 7486]
10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1048 al Comisiei din 18.07.2018 de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe
11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 01.03.2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia anexei III: —  punctul 5; —  punctul 6: apendicele 3 „FORMATUL ASHTAM” care se aplică de la 05.11.2020.)
►R1: Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 (06.04.2020)
12. Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2296 a Comisiei din 16.12.2016  de creare a grupului independent de experți desemnat ca organism de evaluare a performanțelor cerului unic european
13. Decizia nr. 185/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 12.10.2016  de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019) 
14. Decizia de punere in aplicare (UE) nr. 2016/599 a Comisiei din 15.04.2016 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință
15. Decizia de punere in aplicare (UE) nr.2015/348 a Comisiei din 02.03.2015 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2021 a Comisiei din 17.12.2018
16. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei 
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.17)
17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei din 27.06.2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian
18. Decizia (UE) nr. 132/2014 a Comisiei din 11.03.2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019
19. Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
din 11.12.2013
privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al Comisiei din 28.06.2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei
21. Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei din 03.05.2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian
22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană
23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea
24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei din 16.11.2012 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016
25. Regulamentul (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia —  anexei I, punctul 10 litera (b) care se aplică de la 05.11.2020)
26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 al Comisiei din 22.11.2011 (consolidat) de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al Comisiei din 26.09.2014
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/386 al Comisiei din 06.03.2017
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29.04.2020
27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 al Comisiei din 22.11.2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29.04.2020
28. Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24.02.2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian
29. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei din 25.03.2010 (consolidat) de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr.923/2012 din 26.09.2012
►M2: Regulamentul (UE) nr.2016/1006 din 22.06.2016
30. Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 22.09.2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr.512/2014 din 16.04.2014
31. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26.01.2010 (consolidat) de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european (Se abrogă de la 27.01.2022 prin R2020/469)
32. Regulamentul (CE) nr. 262/2009 al Comisiei din 30.03.2009 (consolidat) de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul Unic European
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016
33. Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16.01.2009 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru Cerul unic european
►M1: Rectificare la Regulamentul 29/2009 din 24.04.2009
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1170 al Comisiei din 08.07.2019 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009
►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/208 al Comisiei din 14 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009
34. Regulamentul (CE) nr. 633/2007 dal Comisiei in 07.11.2007 (consolidat) de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 283/2011 din 22.03.2011
35. Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27.02.2007 (consolidat) privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru managementul traficului aerian (SESAR)
36. Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 06.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
►C1: Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
37. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 04.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al Comisiei din 08.05.2013
►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 02.12.2016
►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/139 al Comisiei din 29.01.2018
38. Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23.12.2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian
39. Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
►M2: Comunicarea Comisiei ref. punerea in aplicare a art.4 (04)
►M3: Comunicarea Comisiei ref. punerea in aplicare a art.4 (05)
►M4: Comunicarea Comisiei ref. punerea in aplicare a art.4 (06)

40.

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
41. Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în Cerul Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
42. Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009


2. Legislație naţională

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. OMT nr. 1042/16.07.2019 Ordinul nr. 1042/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), RACR-WGS-84
RACR-WGS-84, ed. 2019 Reglementarea aeronautică civilă română privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), RACR-WGS-84, din 16.07.2019
2. OMT nr. 511/14.02.2019 Ordinul nr. 511/2019 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 
3. OMT nr. 372/09.05.2016 Ordinul nr. 372/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016
RACR-CNS, vol.II, Editia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - vol II "Proceduri de comunicaţii"
4.

OMT nr. 162/09.03.2016

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", ediţia 2/2016

RACR- CNS vol. IV ediţia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii"
5. OMT nr. 768/23.06.2015 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 3/2015
RACR – AIS, ediţia 3/2015 Reglementare aeronautică civilă română "Serviciul de informare aeronautică.
6. OMT nr. 767/23.06.2015 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015
RACR – HA, ediţia 3/2015 Reglementare aeronautică civilă română "Hărţi aeronautice"
7. OMT nr.735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
►M1:Ordinul nr. 33/16.01.2017
RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
8. OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
9. OMT 1723/30.12.2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 
►M1: Ordinul nr. 1591/2017 din 01.11.2017
►M2: Ordinul nr. 642/2020 din 12.02.2020
RACR-ATS ediţia 3/2014 Reglementare aeronautică civilă română “Serviciile de trafic aerian”
10. OMT nr. 1447/16.10.2014 (consolidat) pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014
►M1: Ordinul nr. 926/2019 din 07.06.2019
RACR – CNS vol. III, ed.2/2014 (consolidată) Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce
11. OMT nr. 1437/14.10.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 2/2014
RACR-CNS vol. V ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice"
12. OMTI nr. 1414/06.10.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 2/2014
RACR-CNS vol. I, Ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie"
13. OMT nr.7/10.01.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea OMTI nr.894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
14. OMT nr. 1328/128/23.10.2013 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti
RACMR MSA-UFSA Reglementare Aeronautică Civil-Militară Română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti
OMTI nr.1560/25.10.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, în ceea ce privește tariful de navigație aeriană terminală
15. OMTI nr.148/22.02.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
16. OMT nr. 1307/ 29.08.2018 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018
RACR-CPPZI, editia 2_2018.pdf Reglementare aeronautică civilă română "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018
17. OMTI nr. 75/27.01.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană
18. OMTI nr.313/20.04.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație, în ceea ce privește tariful național unitar de rută
19. OMT nr. 1553/17.12.2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", ediţia 4/2008
RACR-ASMET, ediţia 4/2008 Reglementare aeronautică civilă română "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile"
20. OMT nr. 11/08.01.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008
RACR-SSNA, ediţia 2/2008 Reglementare aeronautică civilă română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană
21. OMTCT nr. 2489/21.12.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice
22. OMTI nr.313/06.12.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație, în ceea ce privește tariful național unitar de rută
23. OG nr.46/30.07.1998 (consolidată)
Ordonanța Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
►M1:OUG nr.60/2007 din 27.06.2007
►M2:OG nr.18/2012 din 23.08.2012

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. PIAC-ATM/ANS Partea III, ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor asociate, cod PIAC ATM/ANS partea III a, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1211/30.12.2019.
2. PIAC-ATM/ANS Partea IV, ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - Supervizarea furnizorilor ATM/ANS, PIAC-ATM/ANS Partea IV-a „Gestionarea Schimbărilor în Domeniul ATM/ANS”, ediția 1/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1047/30.10.2019.
3. PIAC-ATM/ANS Partea II, ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea furnizorilor ATM/ANS Partea II – Metodologia de audit și inspecție, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D345/11.04.2019
4. PIAC-MFRA, Ed. 02/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Managementul frecvenţelor radio aeronautice, Ediția 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D24/13.01.2017
5. PIAC-LCTA, ediția 5/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 5/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1125/22.12.2016
6. PIAC-BA, Ediţia 01/2009, amdt. 2/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Emiterea şi prelucrarea bazelor de informare aeronautică, Ediția 1/2009, Amendamentul 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D1074/29.11.2016
7. PIAC-ATM_ANS, Partea I, ed. 1_2019 Proceduri si instructiuni de aviatie civila - supervizarea furnizorilor de servicii ATM/ANS, PIAC-ATM/ANS, Partea I „Certificarea și supravegherea furnizorilor de servicii ATM/ANS”, ediţia 1/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D767 din 02.08.2019
8. PIAC-CNS-ACA, Ediția 01/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D978/04.12.2013
9. PIAC-CMA, Ediţia 02/2009 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Coduri meteorologice aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D250/20.03.2009
10. PIAC-ATS ed. 2.0 amdt.7 Amendamentul 7 la Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - Serviciile de trafic aerian, PIAC-ATS, ediţia 2/2008, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D70/26.01.2018