All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Informatii emitere avize
AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE AFERENTE OBIECTIVELOR DIN
ZONE CU SERVITUȚI AERONAUTICE CIVILE SAU DIN ALTE ZONE ÎN CARE POT CONSTITUI OBSTACOLE PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ
 
ANUNȚ
În contextul existent la nivel național privind necesitatea implementării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID - 19, vă informăm că începând cu data de 30.03.2020, înregistrarea cererilor de emitere a avizului AACR însoțite de documentația tehnică aferentă și de dovada achitării tarifului, a altor solicitări de informații privind activitatea de emitere avize, se va face exclusiv on line la adresa de e-mail registratura@caa.ro.
ATENȚIE: Nr. de înregistrare al cererii dumneavoastră se va transmite automat la adresa de email prin care s-a transmis cererea.
 

Instrucțiunii obligatorii:


1. Emailul transmis de dumneavoastră va avea obligatoriu notat la Subiect:
AVIZ _DENUMIRE BENEFICIAR sau :   COMPLETARE AVIZ  NR…_DENUMIRE BENEFICIAR


2.Pentru obținerea avizului AACR, trebuie să transmiteți următoarele:

a. Cerere   pentru emiterea avizului. Obligatoriu se va trimite cu semnătură olograf (scanat)/ semnătură electronică.
ATENTIE: Vă rugăm să respectați și să completați doar modelul de cerere stabilit de AACR. Orice alt model de cerere nu va fi luat în considerare, generând eventuale schimburi de corespondență nejustificate.

b. Documentația tehnică conform cerințelor capitolului II din RACR–AVZ și a Deciziei Directorului General al AACR nr. D 306 din 26.06.2020 de aprobare a Conținutului și structurii documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Documentațiile tehnice transmise spre avizare vor fi asumate de proiectanții de specialitate prin semnătură olograf (scanată)/ semnătură electronică calificată sau avansată conform prevederilor legale în vigoare.

ATENTIE : Obligatoriu, vă rugăm să bifați pe versoul cererii căsuțele corespunzătoare tipului de documentații.

c. Certificat de urbanism în termen de valabilitate.

d. Copie CIF/CI.

e. Dovada plății. Plata se va efectua exclusiv electronic, dovada plății fiind atașată la email. Ulterior se va transmite factura AACR aferentă, la adresa de email prin care s-a transmis cererea.
Cont: IBAN RO 15 RNCB 0307005024210001 BCR București Agenția Aviației;
ATENTIE: Dovada plății va cuprinde în mod obligatoriu completat la rubrica observații plată numele beneficiarului avizului și adresa poștală completă a imobilului pentru care se solicită avizul AACR.
De asemenea vă rugăm să specificați în email pentru ce persoană fizică/ juridică și datele de facturare aferente, doriți să se emită factura.
ATENȚIE: Tariful minim este de 100 Euro + TVA. În cazul stabilirii unui alt tarif, rezultat în urma analizei efectuate de AACR, solicitantul/ beneficiarul va achita diferența corespunzătoare de tarif, după emiterea facturii fiscale de diferență. Declanșarea procesului de analiză a documentației tehnice este condiționată de plata prealabilă a avansului.
Eliberarea avizului AACR este condiționată de efectuarea plății diferenței de tarif, dacă este cazul.3. Cererea, documentația tehnică aferentă, copie CIF/ CI și dovada plății se vor transmite integral printr-un singur email, arhivate și fără a depăși dimensiunea de 30 MB.


4. În cazul în care este necesar, AACR va comunica în scris petentului dacă este necesară depunerea cererii și a documentației tehnice aferente și în format printat pe hârtie, asumate cu semnături autorizate, ștampile autentice etc.


5. Efectuarea lucrărilor speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) se vor executa numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile.
ATENȚIE: Conținutul documentației  cu măsurători în sistem WGS 84 se va depune în format electronic editabil si printat, obligatoriu conform MODEL.

6. AACR poate solicita suplimentar, în funcție de prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile, indiferent de faza de proiectare a documentației, transmiterea unui Studiu de obstaculare CNS și/ sau Studiu de obstaculare geometric.