All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Competenta lingvistica

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ / LANGUAGE PROFICIENCY - for the English version please refer to the bottom of the page

1. SISTEMUL DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ

AACR utilizează un sistem de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză pentru piloţii de avioane si elicoptere elaborat de către colegiul Anglo-Continental din Marea Britanie. Acest sistem de evaluare se conformează cu prevederile Regulamentului (UE) 1178/2011 şi PIAC CPN ed3/2018.
Evaluarea competenţei lingvistice la limba engleză se desfaşoară sub forma unui interviu între candidat şi interlocutor şi conţine exerciţii de ascultare (listening comprehension). Interviul este înregistrat audio şi transmis către colegiul Anglo-Continental pentru evaluarea răspunsurilor candidatului şi emiterea rezultatului final.
Pentru detalii suplimentare referitoare la acest sistem de evaluare, inclusiv un MODEL DE TEST, accesaţi următorul link: https://www.anglo-continental.com/english-courses/aviation-english/test-of-english-for-aviation-personnel-teap/
Pentru detalii privind structura testului, accesaţi următorul link: TEAP overview

2. SESIUNI DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE
Sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză sunt planificate anual şi pot fi accesate la următorul link: SESIUNI DE EVALUARE.
Modificările apărute în planificarea anuală a sesiunilor vor fi afişate pe site-ul oficial AACR în timp util.

3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA O SESIUNE DE EVALUARE

În vederea  înscrierii la o sesiune de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză, solicitanţii trebuie să depună la Registratura AACR sau să transmită pe adresa de e-mail elp@caa.ro, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii, următorul formular completat integral CERERE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ.
După înregistrarea formularului de înscriere, fiecare solicitant va fi informat pe e-mail, cu 2 zile inainte de începerea sesiunii de evaluare, cu privire la data şi ora la care a fost planificat în vederea susţinerii examenului. Solictanții trebuie să confirme participarea la examinare cel târziu în prima zi de începere a sesiunii de examinare.
 
4. COMUNICAREA REZULTATULUI

Rezultatul obţinut va fi comunicat fiecărui candidat, pe e-mail, în termen de 10 zile calendaristice de la data susţinerii evaluării.

5. TARIFUL EVALUĂRII

Taxa de examen este de 113 euro plus TVA, în conformitate cu prevederile OMTI nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de RA-AACR și se poate achita anterior sau în ziua susținerii examinării.

Pentru examinare în regim de urgenţă, în afara sesiunilor planificate, taxa de examen percepută este dublă, în conformitate cu prevederile OMTI nr.1305/2012.

Informaţii suplimentare cu privire la evaluarea competenţei lingvistice se pot obţine la următoarea adresa de e-mail: elp@caa.ro

6. PROCEDURA DE CONTESTARE A REZULTATULUI
 

Un candidat poate contesta rezultatul evaluării. În acest sens, candidatul trebuie să depună o cerere scrisă la Registratura AACR, în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului obținut.

În urma depunerii contestaţiei, interviul înregistrat al candidatului este reevaluat în cadrul colegiului Anglo-Continental de către un alt examinator acreditat care nu a fost implicat în evaluarea inițială.

Rezultatul contestației se va comunica solicitantului de către AACR, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Contestaţia se tarifează de către AACR, în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii încheiat între AACR și Anglo-Continental.

 
 
7. RECUNOAȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA
ENGLEZĂ OBȚINUT ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE SAU AELS
 
AACR recunoaște certificatele de competență lingvistică emise în urma evaluării efectuate în statele membre UE sau AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția) în următoarele cazuri:
 
(a) evaluarea competenţei lingvistice a fost efectuată în cadrul autorităților naţionale competente din statele membre UE sau AELS;
(b) evaluarea competenţei lingvistice a fost efectuată în cadrul unui organism de evaluare a competenţei lingvistice autorizat/acceptat în acest sens de către autoritatea competentă din statul membru UE sau AELS unde îşi desfășoară activitatea.
 
În vederea recunoașterii de către AACR a certificatului de competență lingvistică emis în condițiile menționate la litera (b) de mai sus, solicitantul va depune la AACR o copie a certificatului de:
 
(a) competență lingvistică care atestă nivelul de competență lingvistică obținut;
(b) autorizare a organismului de evaluare unde s-a efectuat evaluarea.
LANGUAGE PROFICIENCY
 

1. TESTING SYSTEM

The Romanian CAA (RCAA) uses an English language proficiency testing system for aeroplane and helicopter pilots developed by Anglo-Continental College in the UK. This testing system complies with the requirements as laid out in (EU) Regulation 1178/2011 and PIAC CPN 3rd ed./2018.
 
The test consists of an interview with a candidate and an interlocutor which contains listening comprehension exercises. The interview is recorded and sent to Anglo-Continental College for assessment of the candidate’s answers and for issuing the final test result.

For more details regarding this testing system and in order to view a SAMPLE TEST, click on the following link: https://www.anglo-continental.com/english-courses/aviation-english/test-of-english-for-aviation-personnel-teap/

A written note on test structure can be downloaded at the following link: TEAP overview

2. TEST SITTINGS

English language proficiency test sittings are scheduled annually and they can be downloaded at the following link: TEST SITTINGS.
Changes to the annual test sittings will be posted on RCAA official website in due time.
 
3. APPLYING FOR A TEST

In order to apply for a test, applicants shall submit a filled out application form either at RCAA Register Office or at the following e-mail address: cristina.maxim@caa.ro, 5 working days prior to the beginning of the test sitting. The application form can be downloaded here: APPLICATION FORM

After submitting the application form, each applicant will receive an e-mail, 2 days prior to the beginning of the test sitting, with details regarding the date and time of the test.
Applicants must confirm their participation in the exam on the first day of the test sitting at the latest.
 
4. TEST RESULT
 
The final test result will be e-mailed to each candidate within 10 calendar days from the date of the test.
 
5. TEST FEE

The exam fee is 113 euros plus VAT according to the Ministry of Transport and Infrastructure Order (OMTI) no. 1305/2012. The exam fee can be paid prior to or on the date of the exam.


The fee for tests outside scheduled test sittings is double in accordance with OMTI no. 1305/2012.

For additional information, please contact Ms. Cristina Maxim at
: elp@caa.ro
 
6. APPEAL PROCEDURE
 

A candidate may appeal the exam result. In order to do this, the candidate shall submit a written appeal to the RCAA Register Office, not later than 3 working days from the date of the notification of the test result.


In this case, the recorded interview of the candidate is reassessed within Anglo-Continental College by a different accredited rater than the one who made the first assessment.


The result of the appeal will be notified to the applicant by RCAA, not later than 10 working days from the date when the appeal was filed.


The appeal fee is established in accordance with the terms of the service contract between RCAA and Anglo-Continental.

7. MUTUAL RECOGNITION OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY CERTIFICATES OBTAINED IN EU OR EFTA MEMBER STATES
 

RCAA recognizes English language proficiency certificates issued following an asseement performed in EU or EFTA member states (Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland) in the following cases:

 

(a) the English language proficiency assessment was performed within the national competent authority of an EU or EFTA member state;


(b) the English language proficiency assessment was performed within a language assessment body in an EU or EFTA member state which has been approved/accepted by the national competent authority of that state.


In order to recognize an English language proficiency certificate obtained in an EU or EFTA member state, an applicant shall submit the following documents to RCAA:

 

(a) a copy of the English language proficiency certificate issued;

(b) a copy of the CAA approval certificate of the language assessment body where the assessment was performed.