A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/page.php

Line Number: 11

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/page.php

Line Number: 99

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/page.php

Line Number: 102

Avize si Autorizatii
All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Avize si
Autorizatii

Protecția Mediului

1. Legislație Europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

 
Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului și al Consiliului din 10.03.2004

de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru)
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.10.2009

2.

 
 
Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului și al Consiliului din 10.03.2004

privind furnizarea serviciilor de navigație aeriană în Cerul Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.10.2009

3. Regulamentul (CE) nr. 748/2009 al Comisiei din 05.08.2009 (consolidat) privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave
►M1: Regulamentul (UE) nr. 294/2017 al Comisiei din 20.02.2017

4.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea

5.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013

de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană

6. Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.05.2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE
►M1:Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.749/2014 din 30.06.2014
7. Regulamentul (UE) nr.389/2013 al Comisiei din 02.05.2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei
►M1: Regulamentul R1844/2015 al Comisiei din 15.07.2015

8.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13.10.2003

de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului
►M1:Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27.10.2004
►M2:Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19.11.2008
►M3:Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009
►M4:Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23.04.2009
►M5:Decizia 2015/1814/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 06.08.2015

9.

Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21.06.2012 (consolidat)

privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

10.

Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12.11.2010 (consolidat)

privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității
►M1:Regulamentul (UE) nr. 1210/2011 al Comisiei din 23.11.2011
►M2:Regulamentul (UE) nr. 784/2012 al Comisiei din 30.08.2012
►M3:Regulamentul (UE) nr. 1042/2012 al Comisiei din 07.11.2012
►M4:Regulamentul (UE) nr. 1043/2013 al Comisiei din 13.11.2013
►M5:Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25.02.2014

11. Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 (consolidat) de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională
12. Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 06.05.2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2
13. Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE
14. Regulamentul (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30.06.2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

15.

Recomandarea Comisiei nr. 2012/C 228/01

privind implementarea planurilor şi obiectivelor de performanţă în concordanţă cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii Europene adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 691/2010 şi pregătirea celei de a doua perioade de referinţă privind performanţa, publicat în  JO al UE seria C228/1 din 26 iulie 2012

16.

Recomandarea Comisiei nr. 2011/C 348/01

privind revizuirea obiectivelor cuprinse în planurile de performanŢă adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei, publicat în  JO al UE seria C348/1 din 23 nov. 2011

17.

Decizia Comisiei nr. 2011/121/UE

de stabilire a obiectivelor de performanţă la nivelul Uniunii Europene şi a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană pentru anii 2012-2014, publicat în  JO al UE seria L 48/16 din 21 febr. 2011

18. Decizia (UE) nr. 132/2014 a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019
19. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 28.03.2014 privind adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea de restricții de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului
20. Decizia de punere in aplicare (UE) nr.389/2014 a Comisiei din 23.06.2014 privind emisiile istorice suplimentare din aviație și certificatele suplimentare acordate sectorului aviației pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană
21. Decizia de punere in aplicare (UE) nr.2015/2337 a Comisiei din 11.12.2015  privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon
22. Decizia de punere in aplicare (UE) nr.2016/775 a Comisiei din 18.05.2016  privind indicatorul pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3f alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
23. Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30.05.2016  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește un instrument internațional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI și care vizează punerea în aplicare, începând cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

 

3. Legislație naţională

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

HG nr. 1074/05.09.2007

Hotărârea Guvernului privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă international, publicată în MO nr. 628 din 13 septembrie 2007

2.

OMTI nr. 169/11.03.2011

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020, publicat în MO nr. 541 din 01 august 2011

3.

HG nr. 780/14.06.2006

Hotărârea Guvernului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată și completată prin:
 ►M1:Hotărârea Guvernului nr. 133/2010, publicată în MO, Partea I nr. 155 din 10.03.2010
►M2:Hotărârea Guvernului nr. 399/2010,   publicată în   MO, Partea I nr. 286 din 30.04.2010
►M3:Hotărârea Guvernului nr. 1300/2010, publicată în   MO, Partea I nr. 874 din 28.12.2010
►M4:OUG nr. 115/2011, publicată în   MO, Partea I nr. 926 din 28.12.2011
►M5:Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, publicată în   MO, Partea I nr. 248 din 30.04.2013

4.

 

OMT nr. 1261/30.11.2007, ediția 03/2007

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-PM "Protecția Mediului"
 ►M1:OMT nr. 1480/23.12.2016, publicată în MO, Partea I nr. 1041 din 23.12.2016

RACR-PM “Protecția Mediului”, Ediţia 03/2007

Reglementare aeronautică civilă română “Protecția Mediului"

4. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-PM-EATU, editia 02/2013

„Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din România, pentru avioanele civile subsonice cu reacţie, care nu corespund standardelor de zgomot OACI din Anexa 16, Vol. I, Partea a II-a, Capitolul 3

5. Circulare 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

CA-PM-PORZ, ediția 01/2016

Ghid privind cerințe de siguranță aplicabile la introducerea unor măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului în preajma aeroporturilor